2022
Opvang bij natuurrampen
Augustus 2022


Uitsluitend digitaal

Opvang bij natuurrampen

Als reactie op ernstige natuurrampen in hun vaderland laten heiligen der laatste dagen zien dat vertrouwen op Jezus Christus in moeilijke tijden vrede kan bieden.

Afbeelding
Overstroomde woningen en andere gebouwen in Indonesië

De Heiland heeft geprofeteerd dat er in de laatste dagen ‘hongersnoden [zouden] zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen’ (Mattheüs 24:7). We zien dat die profetie zich elk jaar steeds meer om ons heen ontvouwt met natuurrampen over de hele wereld.

Veel getrouwe leden van de kerk zijn op de proef gesteld door de gevolgen van de verwoestende krachten van de natuur. Toch zijn hun veerkracht en geloof verootmoedigend en inspirerend als ze ‘de Heere verwachten’ (Jesaja 40:31) en op zijn beloofde zegeningen vertrouwen.

Als reactie op ernstige natuurrampen in hun vaderland laten heiligen der laatste dagen zien dat vertrouwen op Jezus Christus in moeilijke tijden vrede kan bieden.

In geloof wachten

In november 2020 werden verschillende landen in Midden-Amerika geteisterd door de orkanen Eta en Iota. De verwoesting was overweldigend. Als president van het gebied Midden-Amerika kreeg ouderling Brian K. Taylor van de Zeventig een sms-bericht van een ringpresident in Honduras dat hij nooit zal vergeten. De familie van de ringpresident woonde in een tijdelijk onderkomen nadat de storm hen uit hun huis had verdreven. In zijn sms-bericht stond: ‘We blijven met hetzelfde geloof en dezelfde hoop volharden en hopen dat we door deze ervaring sterker, ootmoediger en behulpzamer zullen worden – en bereid om ons te onderwerpen aan alles wat de Heer verstandig acht.’1

Het is makkelijk om ontmoedigd te raken en zich hopeloos te voelen op de hedendaagse ‘dag van de benauwdheid’ (Nahum 1:7). Maar we staan er niet alleen voor in onze moeilijkheden en ons lijden. Het antwoord van onze hemelse Vader op de wanhopige smeekbeden van Joseph Smith in de verschrikkingen van de gevangenis te Liberty is ook op ieder van ons van toepassing: ‘Vrede zij uw ziel; uw tegenspoed en uw ellende zullen slechts van korte duur zijn; en dan, indien u het goed doorstaat, zal God u ten hemel verhogen; u zult over al uw vijanden zegevieren’ (Leer en Verbonden 121:7–8).

De Heer belooft ons dat Hij alles zal rechtzetten als we onze ontberingen met geloof doorstaan. Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

‘Dus doe ik u, terwijl we samen werken en wachten op antwoord op sommige gebeden, mijn apostolische belofte dat ze gehoord en verhoord worden, al is het misschien niet op het moment en de manier waarop wij dat wensen. Maar ze worden altijd verhoord op het moment en de manier waarop een alwetende en oneindig meelevende ouder ze zou moeten verhoren.’2

Dankzij het plan van geluk van onze hemelse Vader weten we dat ‘als er geen vrede heerst, vind je rust in Hem.’3

Anderen dienen

Als ZHV-presidente van een ring in Japan heeft zuster Junko Yoshida met de zusters uit haar ring samengewerkt om duizend handdoeken in te zamelen voor slachtoffers van de ernstige overstromingen van begin juli 2020. Zuster Yoshida heeft gezegd: ‘Ik wilde mensen helpen. […] Ik ging meteen [aan de slag]. […] [We hadden] in een korte periode van ongeveer vier dagen zo’n duizend handdoeken en lappen verzameld.’4

Ook in december 2021 was er sprake van dergelijk christelijk dienstbetoon, toen hevige tornado’s in het Midden-Westen van de Verenigde Staten ervoor zorgden dat veel mensen dakloos werden en tienduizenden mensen geen elektriciteit meer hadden. In plaats van zich door de verwoesting van hun huis te laten ontmoedigen, gingen de leden in de getroffen staten meteen aan de slag om hun gemeenschap te dienen en te helpen. Kevin D. Releford, ringpresident in Hendersonville (Tennessee, VS) heeft gezegd dat hij ‘bijzonder onder de indruk was van het liefdevolle, christelijke dienstbetoon dat onze leden voor elkaar en voor hun naasten hebben getoond. […] Leden sloegen hun armen om [hun buren] heen en zorgden ervoor dat ze een plek hadden om te overnachten en de steun kregen die ze nodig hadden.’5

Ouderling Moisés Villanueva van de Zeventig heeft gezegd: ‘Jezus Christus heeft ons laten zien dat we in tegenspoed de moeilijkheden van anderen kunnen opmerken. Met ontferming bewogen, kunnen we ze de hand reiken en verheffen. Doen we dat, dan verheft ons christelijk dienstbetoon ook ons. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: “Het beste tegengif tegen zorgen is werk. Het beste geneesmiddel tegen wanhoop is dienstbetoon. De beste remedie tegen vermoeidheid is iemand helpen die nog meer uitgeput is.”’6

Gemoedsrust vinden

Deze verhalen zijn uitstekende voorbeelden van het feit dat we, als we de Heiland tot het middelpunt van ons leven maken, niet alleen in moeilijke tijden gemoedsrust kunnen vinden, maar ook een bron van vrede voor anderen kunnen zijn.

De Heiland heeft gezegd: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden’ (Johannes 14:27).

Jezus Christus, de Vredevorst, kent ons. We kunnen erop vertrouwen dat Hij onze lasten zal verlichten (zie Mattheüs 11:28–30). Of de stormen in dit leven nu letterlijk of figuurlijk zijn, ‘de Heiland kan u de veiligheid en vrede bieden die u uiteindelijk tegen de levensstormen zullen beschermen en beschutten’.7

Afdrukken