Ulat sa Estadistika, 2005
Mga Footnote
Theme

Ulat sa Estadistika, 2005

Mga kapatid, inilabas ng Unang Panguluhan ang sumusunod na ulat hinggil sa pag-unlad at katayuan ng Simbahan nitong Disyembre 31, 2005:

Bilang ng mga Yunit ng Simbahan

Mga Stake

2,701

Mga Misyon

341

Mga District

643

Mga Ward at Branch

27,087

Mga Miyembro ng Simbahan

Kabuuang bilang ng mga Miyembro

12,560,869

Dagdag na bilang ng mga Batang nasa Talaan

93,150

Mga Nabinyagan

243,108

Mga Misyonero

Bilang ng mga Full-Time na Misyonero

52,060

Mga Templo

Mga Templong Inilaan noong 2005 (San Antonio Texas, Aba Nigeria, Newport Beach California)

3

Mga Templong Muling Inilaan noong 2005 (Apia Samoa)

1

Kabuuang Bilang ng mga Templong Kasalukuyang Gumagana

122

Mga Kilalang Miyembro ng Simbahan na Pumanaw Na mula noong nakaraang Abril

Elder Rex C. Reeve, isang emeritus General Authority; Elder F. Arthur Kay, dating miyembro ng Pitumpu; Elder Helvecio Martins, dating miyembro ng Pitumpu; Sister Amelia Smith McConkie, balo ni Elder Bruce R. McConkie, dating miyembro ng Korum ng Labindalawang Apostol; Sister Geniel Johnson Christensen, kabiyak ni Elder Shirley D. Christensen ng Pitumpu.