Hanggang sa Muli Nating Pagkikita
Mga Footnote
Theme

Hanggang sa Muli Nating Pagkikita

Nawa’y maalala natin at laging maipahayag sa ating buhay ang natanggap nating payo.

Ito lang ang huling masasabi ko, mga kapatid, sa pagwawakas ng malaking kumperensyang ito. Napakaganda ng musika, inspirado ang mga panalangin, at ang mga mensahe at patotoo ay umantig sa ating puso, nagpasigla sa ating mga espiritu, at nagpatibay sa ating pananampalataya.

Ngayon, pagbabalik natin sa ating mga tahanan at hanapbuhay, maalala nawa natin at laging maipakita sa ating buhay ang natanggap nating payo. Nawa manatili tayong matatag laban sa mga panlilinlang ng kaaway. Nawa’y hindi maging mabigat ang ating mga gawain sa marami nating responsibilidad sa Simbahan, at sa halip ay maghatid ito sa atin ng kagalakan at kasiyahan. Nawa’y magsama tayo bilang mga mag-asawa, bilang mga magulang at anak, nang may pagmamahal at kabaitan at paggalang sa isa’t isa.

Pagpalain kayo ng Diyos, minamahal kong mga kapatid. Iniiwan ko ang aking pagmamahal at patotoo at basbas sa inyo at idinadalangin na makapiling sana ng bawat isa sa atin ang Panginoon hanggang sa muli nating pagkikita. Nawa’y mapasainyo ang mga pagpapala ng langit, ang mapagpakumbaba kong dalangin sa sagrado at banal na pangalan ni Jesucristo, amen.