Panahon Na para Magmisyon!
Mga Footnote
Theme

Panahon Na para Magmisyon!

Ang nakasasabik na mga misyon sa buong mundo ay nagtutulot sa inspirasyon ng Panginoon na tumawag ng mga kabataang lalaki at babae at matatapat na mag-asawa sa mga tungkuling puno ng hamon.

Mahirap mag-isip ng anumang bagay na mas nakasasabik gawin ng isang kabataang lalaki o babae o mag-asawa sa mundo ngayon kaysa maging full-time na misyonero para sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Napakahalaga ng ibinabahagi nating mensahe ng ipinanumbalik na ebanghelyo. Ito ay mula sa ating Diyos Amang Walang Hanggan para sa lahat ng Kanyang anak sa lupa at nakasentro sa Kanyang Pinakamamahal na Anak na si Jesucristo. Kapag naunawaan at ipinamuhay ang mensaheng iyon, mapapalitan ng kapayapaan ang kaguluhan, kaligayahan ang kalungkutan, at magkakaroon ng solusyon ang patuloy na mga hamon sa buhay.

Ngayon ay may malinaw na tayong patnubay para magtagumpay sa pagmimisyon. Ito ay nasa gabay na Mangaral ng Aking Ebanghelyo at mga sangguniang ginawa na kasama nito. Ang napakaepektibong bagong mga lesson ng misyonero ay naaayon sa pagtuturo sa pamamagitan ng Espiritu sa halip na pagsasaulo lamang. Napahusay ng mga ito ang pagbabahagi ng ebanghelyo sa buong mundo. Tinuruang mabuti ang bawat mission president kung paano ipatupad ang mga bagong materyal. Ang resulta ay isang grupo ng mahuhusay, matatapat, masisigasig na mission president na may kakayahang bigyang-inspirasyon at hikayatin ang kanilang mga misyonero.

Ang pandaigdigang pag-aaral at aplikasyon ng mga konsepto sa Mangaral ng Aking Ebanghelyo ng bawat misyonero ay nagpapalakas sa kakayahan nating ipahayag ang mensahe ng Panunumbalik at ituro ang plano ng kaligtasan at iba pang mga alituntunin ng ebanghelyo. Malaki ang epekto ng pagtataas ng mga pamantayan ng pagkamarapat. Higit ang katapatan sa pagmimisyon, mas matibay ang ugnayan ng magkompanyon, mas epektibo ang pagtuturo, at mas napanatiling aktibo ang mga bagong binyag.

Walang kaparis ang ibinigay na kabuuang patnubay para pangasiwaan ang gawaing misyonero. Sinusuportahan nito ang lahat ng gawain ng misyonero sa buong mundo sa pamamagitan ng mga Area Presidency, ng pitong Pangulo ng Pitumpu, ng Korum ng Labindalawa, at ng personal at lubos na pagmamalasakit ng Unang Panguluhan.

Ang nakasasabik na mga misyon sa buong mundo ay nagtutulot sa inspirasyon ng Panginoon na tumawag ng mga kabataang lalaki at babae at matatapat na mag-asawa sa mga tungkuling puno ng hamon na iniangkop sa bawat personal na pangangailangan at kakayahan. Nagagalak ako sa oportunidad na makilahok sa kaakit-akit na gawaing labis na nagpapala sa napakarami sa buong mundo.

Tinalakay ni Elder M. Russell Ballard ang paglikha ng tahanang nagbabahagi ng ebanghelyo. Tatalakayin ko kung paano maghandang maging full-time na misyonero bilang elder, sister, o mag-asawa.

Nagsisimula ang proseso sa tahanan bago pa sumapit ang edad para magmisyon kapag ikinintal ng mga magulang sa puso’t isipan ng lahat ng batang lalaki ang konseptong “kapag nagmisyon ako,” hindi “kung magmimisyon ako.” Pinakamainam na natuturuan ng mga katotohanan ng ebanghelyo ang mga bata sa tahanan dahil naiaangkop ito sa edad at kakayahan ng bawat bata. Sa tahanan angkop sa mga katangian ng bawat bata ang buong baluti ng katotohanan. Pinagigindapat ng pagtuturo ng mga magulang ang mga bata para sa buhay at naihahanda ang karapat-dapat na mga kabataang lalaki para sa kagalakan ng paglilingkod sa misyon. Sa tahanan mauunawaan ng isang batang babae na pangunahing tungkulin niya ang maging asawa’t ina. Subalit kapag nasimulan na ang paghahandang iyon maaaring magkaroon ng oportunidad na makapagmisyon nang full time, kung susundin ang payo ng Unang Panguluhan kamakailan: “Ang mararapat na dalaga na edad beinte-uno pataas … ay mairerekomendang magmisyon nang full time … . Malaki ang maiaambag ng mga babaeng ito … , pero hindi sila dapat piliting magmisyon. Hindi sila dapat irekomenda ng mga bishop para magmisyon kung hahadlang ito sa napipintong pag-aasawa.”1

Maraming magulang ang gumagamit ng mga bahagi ng gabay na Mangaral ng Aking Ebanghelyo para bigyang-diin ang mga konseptong epektibo sa pagpapalakas ng patotoo ng kanilang mga anak habang inaaruga sila sa tahanan. Habang bata pa matututo kayong gumanap sa tungkulin ninyo bilang maytaglay ng priesthood sa hinaharap. Tutulungan kayong unawain at ipamuhay ang mahahalagang turo ng Panginoon. Palalakasin kayo upang mamuhay nang marapat para makatanggap ng mga sagradong ordenansa sa templo at makapagmisyon nang full time. Ang mga karanasang iyon ang magiging pundasyon para sa darating na pagpapala sa inyong pagiging matatag na asawa’t ama.

May mga bahagi sa Mangaral ng Aking Ebanghelyo na maghahanda sa inyo bilang kabataang babae na unawain at ipamuhay ang doktrina ukol sa tungkulin ninyo bilang asawa’t ina. Kung pipiliin ninyong magmisyon nang full time, magkakaroon kayo ng pundasyon para dito. Tutulungan kayo ng mga programa sa seminary bilang kabataan na magtatag ng pundasyon para lumigaya at magtagumpay sa buhay. May espesyal na kurso sa programa ng institute, at sa tatlong Brigham Young University na maghahanda sa inyo para sa pagmimisyon. Batay ito sa mga alituntuning nakapaloob sa Mangaral ng Aking Ebanghelyo at nakaugnay sa epektibong sangguniang iyon. Maagang paghahanda ito para sa panahon na kayo ay paglingkurin.

Ang impluwensya at bisa ng gabay na Mangaral ng Aking Ebanghelyo para sa mga misyonero, lider, miyembro, at magulang ay nakikita sa katotohanang halos isang milyong kopya na ang naipamahagi sa ngayon. Nakikinabang ba kayo sa sarili ninyong kopya?

Bilang bishop o branch president, sa tulong ng mga interbyung nakapanghihikayat, mapagpapala ninyo ang buhay ng bawat kabataang lalaki sa inyong ward gayundin ang mga mag- asawa sa paghihikayat sa kanila na maghanda para sa full time na misyon. Hindi lang ninyo mapagpapala ang mga magiging misyonero kundi masasagot pa ninyo ang dalangin ng mga magulang na may nagbibinatang anak na ayaw pang magmisyon sa kabila ng pagsisikap nilang hikayatin ang hangaring iyon. Halimbawa, mula pagkabata hanggang sa lumaki, ikinukuwento naming mga magulang sa anak naming si Mary Lee ang itinatangi naming mga karanasan sa misyon. Ipinaliwanag namin kung paano napagyaman ng mga mapanghamong oportunidad sa misyon ang aming buhay at naitatag ang pundasyon para sa lahat ng mahal namin sa buhay. Subalit itinuro namin na desisyon niya kung magmimisyon siya o hindi. Habang lumalaki siya, malinaw na talagang balak niyang magmisyon. Gayunman, habang palapit siya sa tamang edad para magmisyon, ang nakatutuwang mga karanasan niya sa unibersidad ay nagbigay sa kanya ng magagandang alternatibo. Nang banggitin niyang minsan na nag-aalinlangan siya, pinayuhan siyang kausapin ang kanyang bishop. Itinakda ang pag-uusap. Pag-upo niya sa harapan ng piling bishop, itinanong niya, “Ano po kaya kung magmisyon ako nang full time?” Napatayo ang bishop mula sa upuan, napahampas sa mesa, at sinabing, “Iyan ang pinakamagandang bagay na maiisip ko para sa iyo.” Iyon ang nagtulak sa kanya para magmisyon.

Napakaepektibo ng misyon ni Mary Lee sa Spain na naglabas ng kanyang mga tagong kakayahan, nagpaunlad sa kanyang espirituwalidad, at nagpaibayo sa mga kakayahang nagpala sa kanya bilang asawa’t ina. Ang bishop na napakalaki ng impluwensya sa buhay ng anak ko ay si J. Willard Marriott Jr., kasalukuyang Area Seventy. Ngunit higit namin siyang naaalala sa ginawa niya para sa anak naming si Mary Lee. Ngayon sa sarili niyang pamilyang may magagandang halimbawa ng ama’t inang kapwa nagmisyon, isang anak na lalaki at isang anak na babae ang nakapagmisyon. Ang natirang anak na lalaki ay tiyak na magmimisyon at wasto ring magdedesisyon ang bunsong babae sa takdang panahon. Isa pang apo, na sumusunod sa mga yapak ng kanyang ama, ang pinaglingkod kamakailan sa Mexico Cuernavaca Mission.

Mga bishop at branch president, maaari kayong magkaroon ng malakas na impluwensyang iyon sa buhay ng mga misyonerong hinihikayat at inihahanda ninyo gayundin sa buhay ng kanilang mga inapo. Patulungin ang mga lider ninyo sa korum ng Aaronic Priesthood at mga tagapayo, gayundin ang mga high priest, elder, at babaeng lider sa paghahanda ninyong tumawag ng maraming karapat-dapat na misyonerong kaya ninyong tawagin. Sa paggamit ng mga bagong sanggunian ng misyonero, marami pang mga misyonerong inirerekomenda ninyo ang humahayo na mas handa at may maganang maglingkod. Kahit madaling makapaghanda ang karamihan sa magiging misyonero, ilan ang may kailangan pang ayusin sa buhay nila para maging marapat. Sa tulong ng mga magulang, tulungan silang tugunan ang mga pamantayan.

Ipagdasal kung sinong mga mag-asawa ang mahihikayat na magpasa ng mga aplikasyon para magmisyon nang full time. Kailangang-kailangan na sila.

Lagi akong namamangha kung paano itinutugma ng Espiritu Santo ang mga katangian at pangangailangan ng bawat misyonero at mag-asawa sa maraming iba’t ibang kalagayan ng pagmimisyon sa buong mundo. Namasdan ko kung paano natatawag ang ilan sa pinakamatatag at pinakamahuhusay na mga elder at sister sa Estados Unidos at Canada upang patatagin ang Simbahan doon. Nakita ko kung paano lumalabas ang mga dating tagong kakayahan ng mga misyonerong nakabalik mula sa mga kakaibang destino, tulad ng pag-akma sa katutubong kultura ng Pacific Island, Mongolia, o sa kabundukan ng Guatemala o kaya’y naglilingkod nang halos walang personal na pakikipag-ugnayan sa mission president.

Gusto ko ngayong taos-pusong sabihin ang kahulugan sa akin ng marangal na pagmimisyon nang full time. Lumaki ako sa isang tahanang may mabubuting magulang, pero di miyembro si Itay at di-gaanong aktibo si Inay. Pagkatapos ng misyon ko nagbago ito. Naging matibay silang mga miyembro at tapat na nagsilbi sa templo—tagabuklod si Itay, si Inay naman ay ordinance worker. Pero noong binatilyo ako, gaya ng marami sa inyo ngayon, hindi ko mapagpasiyahan ang kahalagahan ng misyon. Umibig ako sa isang pambihirang dalagita. Nang seryoso na ang ligawan namin, niliwanag niya nang husto na sa templo lang siya ikakasal sa isang nakabalik nang misyonero. Dahil nahikayat ako, nagmisyon ako sa Uruguay.

Hindi iyon madali. Maraming hamong ibinigay ang Panginoon sa akin na nakatulong sa pag-unlad ko. Doon ako nagtamo ng patotoo na talagang dinalaw ng Diyos Ama at ng Pinakamamahal Niyang Anak na si Jesucristo si Joseph Smith para pasimulan ang pagpapanumbalik ng katotohanan, ang awtoridad ng priesthood, at ang tunay na Simbahan sa lupa. Nagtamo ako ng patotoo na si Joseph Smith ay kakaibang propeta. Natuto ako ng mahahalagang doktrina. Natuklasan ko ang kahulugan ng maakay ng Espiritu. Maraming gabing gumigising ako habang tulog ang kompanyon ko para humiling ng patnubay at gabay sa Panginoon. Humiling ako na epektibo kong maipahayag sa Espanyol ang aking patotoo at katotohanang nalaman ko sa mga taong napamahal na sa akin. Saganang nasagot ang mga dalanging iyon. Kasabay nito, hinuhubog sa sarili niyang misyon ang mapapangasawa ko sa kawalang-hanggan, si Jeanene, upang maging katangi- tanging asawa’t ina.

Ang pinakamahalaga, lahat ng pinakamamahal ko sa buhay ay nagsimulang lumakas sa misyon. Kung hindi ako nahikayat na magmisyon, hindi sana ako nagkaroon ng asawa sa kawalang-hanggan o ng pamilyang mahal na mahal ko. Tiwala ako na hindi sana ako nagkaroon ng kakaibang oportunidad sa propesyon na nagpaibayo sa aking kakayahan. Sigurado ako na hindi ko sana natanggap ang mga sagradong tungkuling may mga pagkakataong maglingkod na siyang walang hanggan kong pasasalamatan. Sagana ang pagpapala sa buhay ko dahil naglingkod ako sa misyon.

Nauunawaan na ba ninyo kung bakit sabik akong hikayatin kayong mga kabataang lalaki na maging mararapat na misyonero? Nauunawaan ba ninyo kung bakit hinihikayat ko kayong mga mag-asawa na magplano, kung kaya ng katawan ninyo, na maglingkod sa Panginoon bilang mga misyonero? Nauunawaan ba ninyo kung bakit ko iminumungkahi sa inyong mga kabataang babae na, kung hangad ninyo at hindi makakaapekto sa napipintong pag-aasawa, matamang pag-isipang maglingkod sa Panginoon bilang misyonero? Ang aming tahanan ay lubhang pinagpala ng isang asawa’t ina na piniling magmisyon nang full time habang nasa misyon ako.

Kung ikaw ay isang kabataang lalaking nais malaman kung dapat kang magmisyon nang full time, huwag mong gawin ang mahalagang pagpapasiyang iyan ayon lang sa sarili mong dunong. Humingi ng payo sa iyong mga magulang, bishop, o stake president. Sa mga dalangin mo hilinging ipaalam sa iyo ang kalooban ng Panginoon. Alam ko na ang misyon ay maglalaan ng pambihirang mga pagpapala sa iyo ngayon at sa buong buhay mo. Hinihimok kitang huwag ipagdasal na malaman kung dapat kang humayo; sa halip, hilinging gabayan ka ng Panginoon kung paano marapat at mahusay na makapagmisyon nang full time. Hinding-hindi ka magsisisi sa pagmimisyon, pero malamang na magsisi ka kung piliin mong hindi magmisyon.

Alam ko na si Jesus ang Cristo, na ipinanumbalik sa lupa ang Kanyang Simbahan at ang kaganapan ng Kanyang ebanghelyo sa pamamagitan ng bukod-tanging mahalagang propetang si Joseph Smith. Pinatototohanan ko na ang tapat na pagmimisyon nang full time ay pinagmumulan ng malaking kaligayahan at saganang mga pagpapala, hindi lang para sa mga nakikinig sa mensahe kundi para din sa nagbabahagi nito ayon sa patnubay ng Espiritu. Sa ngalan ni Jesucristo, amen.