Ang Kaloob na Kalayaang Pumili
Mga Footnote
Theme

Ang Kaloob na Kalayaang Pumili

Kapag sinusunod natin ang mga utos ng ating Ama sa Langit, lumalaki ang ating pananampalataya, nadaragdagan ang ating karunungan at espirituwal na lakas, at nagiging mas madali para sa atin ang gumawa ng tamang pasiya.

Kamakailan lang, habang nagmamaneho ako ay tumigil ako nang mag-red light. Napansin ko ang sasakyan sa harapan ko. Nakasulat sa sticker, “Ginagawa ko ang gusto ko.”

Nagtaka ako kung bakit pipiliin ng isang tao na ipaskil ang pahayag na iyon sa sasakyan niya. Ano ang mensaheng nais niyang iparating? Gusto sigurong iparating ng drayber ng sasakyang ito sa lahat na nakakamtan niya ang lubos na kalayaan sa paggawa niya ng gusto niyang gawin. Habang iniisip ko ito, natanto ko na magiging napakagulo ang ating mundo kung basta gagawin ng sinuman ang gusto niyang gawin.

Maliwanag na may kaunting kalituhan sa ating lipunan tungkol sa paksang ito. Sa media, mga patalastas, libangan, at saanman, nakikita natin ang laganap na ideya na kapag nagagawa ng isang tao ang gusto niya, malaya siya at magiging maligaya. Ipinahihiwatig nito na ang tanging batayan sa ating mga desisyon ay kung ano ang nakapagpapasaya sa atin, nakapagpapaligaya, o nakatutugon sa gusto natin.

Mas mabuti ang konseptong ibinigay sa atin ng ating Ama sa Langit. Ito ay ang Kanyang dakilang plano ng kaligayahan, na tunay na nagpapalaya at nagpapaligaya sa atin. Mababasa natin sa Aklat ni Mormon:

“At ang Mesiyas ay paparito sa kaganapan ng panahon, upang kanyang matubos ang mga anak ng tao mula sa pagkahulog. At dahil sa sila ay tinubos mula sa pagkahulog sila ay naging malaya magpakailanman, nakikilala ang mabuti sa masama; kumikilos para sa kanilang sarili at hindi pinakikilos, maliban sa kaparusahan ng batas sa dakila at huling araw, alinsunod sa mga kautusang ibinigay ng Diyos.

“Anupa’t ang tao ay malaya ayon sa laman; at lahat ng bagay ay ipinagkaloob sa kanila na kapaki-pakinabang sa tao. At sila ay malayang makapipili ng kalayaan at buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng dakilang Tagapamagitan ng lahat ng tao, o piliin ang pagkabihag at kamatayan, alinsunod sa pagkabihag at kapangyarihan ng diyablo; sapagkat hinahangad niya na ang lahat ng tao ay maging kaaba-abang katulad ng kanyang sarili.”1

Nang isilang tayo sa mundong ito, dala natin mula sa tahanan natin sa langit ang kaloob at pribilehiyong ito na bigay ng Diyos na tinatawag nating kalayaang pumili. Binibigyan tayo nito ng karapatan at kapangyarihang magpasiya at pumili. Ang kalayaang pumili ay walang hanggang batas. Ganito ang itinuro ni Pangulong Brigham Young tungkol sa ating kalayaang pumili: “Ito’y batas na umiiral noon pa man sa buong kawalang-hanggan, at patuloy na iiral sa darating na buong kawalang-hanggan. Ang bawat matalinong nilalang ay kailangang may kapangyarihang pumili.”2

Sabi ni Pangulong Wilford Woodruff tungkol sa nabanggit na paksa: “Ang kalayaang ito ay pamana na ng tao noon pa man sa ilalim ng tuntunin at pamahalaan ng Diyos. Taglay na niya ito sa mga kalangitan bago pa naitatag ang mundo, at pinanatili at ipinagtanggol ito ng Panginoon doon laban kay Lucifer at sa kanila na pumanig sa kanya… . Sa bisa ng kalayaang ito ikaw at ako at lahat ng sangkatauhan ay nilikhang may pananagutan, may pananagutan sa landas na ating tinatahak, sa uri ng ating pamumuhay, at sa ating ginagawa.”3

Nang ituro ng Panginoon kay Abraham ang tungkol sa walang hanggang katangian ng mga espiritu at na hinirang siya bago pa siya isinilang, ipinaliwanag Niya kay Abraham ang isa sa mahahalagang layunin ng pagsilang sa daigdig na ito, na sinasabing, “At susubukin natin sila upang makita kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay anuman ang iutos sa kanila ng Panginoon nilang Diyos.”4

Dahil dito, ang ating kalayaan ay naging daan para maging panahon ng pagsubok ang ating buhay sa mundo. Kung wala sa atin ang napakagandang kaloob na ito ng kalayaang pumili, hindi natin maipapakita sa ating Ama sa Langit kung susundin nga ba natin ang lahat ng Kanyang iniuutos sa atin.

Para magamit natin ang ating kalayaang pumili, kailangang magkaroon tayo ng kaalaman ng mabuti at masama, dapat tayong maging malaya para makapili, at matapos gamitin ang kalayaan nating pumili, kailangang may mga ibubunga ang ating mga pagpili.

Nalaman ko na kapag sinusunod natin ang mga utos ng ating Ama sa Langit, lumalaki ang ating pananampalataya, nadaragdagan ang ating karunungan at espirituwal na lakas, at nagiging mas madali para sa atin ang gumawa ng tamang pasiya.

Ang ating dakilang halimbawa, ang Panginoong Jesucristo, ay nagpakita ng perpektong halimbawa sa ating lahat kung paano gamitin ang ating kalayaang pumili. Sa Kapulungan na iyon sa Langit, nang ilahad sa atin ang plano ng ating Ama—na magkakaroon tayo ng pagkakataong bumaba sa lupa at tumanggap ng katawan—ang Pinakamamahal na Anak, na siyang Pinakamamahal at Pinili ng Ama noon pa man, ay nagsabi sa kanyang Ama, “Ama, masusunod ang inyong kalooban, at ang kaluwalhatian ay mapasainyo magpasawalang hanggan.”5

Gayundin, dapat tayong magpasiya gamit ang gayon ding mga batayan. Sa halip na sabihing, “Ginagawa ko ang gusto ko,” dapat nating gawing sawikain ang “Ginagawa ko ang ipinagagawa sa akin ng Ama.”

Kung gagawin natin ito, makatitiyak tayo na sasaatin ang mga pagpapala ng Panginoon. Makabubuting gawin natin ang ilan sa mga pagpapasiyang ito kahit hindi madali para sa atin. Magkagayunman, nalaman ko, na bagama’t kung minsan ay hindi akma sa iskedyul natin, ngunit kung tama naman ang ating pasiya, pangangalagaan tayo ng Panginoon sa sarili Niyang paraan, na sa oras na iyon ay hindi pa natin alam.

Nang malipat kami noong 1989 sa East Germany, mula sa Germany Hamburg Mission, upang mamuno sa misyon sa Dresden, hindi iyon madali para sa aming pamilya. Naging palagay na ang mga anak namin sa bago nilang paaralan sa Hamburg at ngayon ay makikibagay na naman sa ibang sistema ng paaralan sa East Germany. Ni hindi makasama ang isang anak namin dahil kailangan niyang makatapos ng pag-aaral sa West. Gayunman, nalaman namin sa karanasang ito na ang bagay na parang mahirap sa atin sa simula ay malaking biyaya pala sa huli para sa ating lahat. May sariling paraan ang Panginoon para pamahalaan ang ating mga hamon.

Mahal kong mga kapatid, lubos akong nagpapasalamat sa napakagandang kaloob na kalayaang pumili, na bigay sa atin ng ating Ama sa Langit. Nagpapasalamat akong malaman na tayo ay Kanyang mga anak. Alam ko mula sa marami kong karanasan na mahal Niya tayo at may malasakit Siya sa atin. Alam ko na si Jesus ang Cristo, ang Anak ng Diyos, ang ating Tagapagligtas at Manunubos. Alam ko na nakita ni Propetang Joseph Smith ang Ama at ang Anak at siya ang propeta ng Panunumbalik. Alam ko na si Pangulong Gordon B. Hinckley ang propeta ng Diyos ngayon.

Pinatototohanan ko ito, sa pangalan ni Jesucristo, amen.