Ulat ng Church Auditing Department, 2005
Mga Footnote
Theme

Ulat ng Church Auditing Department, 2005

Sa Unang Panguluhan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mahal kong mga Kapatid: Tulad ng nakasaad sa paghahayag sa ika-120 bahagi ng Doktrina at mga Tipan, ang Council on the Disposition of the Tithes ang nagbibigay ng karapatan sa paggugol ng pondo ng Simbahan. Ang konsehong ito ay binubuo ng Unang Panguluhan, Korum ng Labindalawang Apostol, at ng Presiding Bishopric. Ang konsehong ito ang nag-aaprub sa badyet ng mga departamento at operasyon ng Simbahan. Matapos matanggap ang pahintulot ng konseho, ginagastos ng mga departamento ng Simbahan ang pondo ayon sa inaprubahang badyet at alinsunod sa mga patakaran at palakad ng Simbahan.

Binigyan ng access ang Church Auditing Department sa lahat ng rekord at sistemang kailangan upang masuri ang kahustuhan ng kontrol sa mga resibo ng pondo, paggastos, at pangangalaga sa mga ari-arian ng Simbahan. Ang Church Auditing Department ay hiwalay sa lahat ng iba pang departamento at operasyon ng Simbahan, at ang mga kawani ay binubuo ng certified public accountants, certified internal auditors, certified information systems auditors, at iba pang lisensyadong propesyonal.

Batay sa mga isinagawang awdit, ipinasiya ng Church Auditing Department, sa lahat ng aspetong materyal, na ang mga kontribusyong natanggap, pondong nagugol, at mga ari-arian ng Simbahan sa taong 2005 ay nairekord at pinangasiwaan alinsunod sa angkop na pagsasagawa ng accounting, inaprubahang badyet, at mga patakaran at palakad ng Simbahan.

Buong paggalang na isinumite,

Church Auditing Department

Robert W. Cantwell

Managing Director