Yleiskonferenssi
Sinä voit koota Israelia!
Huhtikuun 2021 yleiskonferenssi


Sinä voit koota Israelia!

Olen ehdottoman varma siitä, että te nuoret pystytte tekemään tämän. Syynä tähän on eräs asia identiteetissänne ja valtava voima sisimmässänne.

Miltei kolme vuotta sitten presidentti Russell M. Nelson kutsui Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kaikki nuoret värväytymään ”Herran nuorisopataljoonaan auttaaksenne Israelin kokoamisessa” verhon kummallakin puolella. Hän sanoi: ”Tuo kokoaminen on tärkeintä, mitä maan päällä nykyään tapahtuu.”1 Olen ehdottoman varma siitä, että te nuoret pystytte tekemään tämän – ja tekemään sen oikein hyvin. Syynä tähän on 1) eräs asia identiteetissänne ja 2) valtava voima sisimmässänne.

Kuva
Veli ja sisar Corbitt

Neljäkymmentäyksi vuotta sitten kaksi lähetyssaarnaajaa kirkostamme tunsi johdatusta mennä erääseen taloon New Jerseyssä Yhdysvalloissa. Aikanaan ihmeellisellä tavalla sekä perheen vanhemmat että kaikki kymmenen lasta kastettiin. Profeetan sanoin he ”antoivat Jumalan vallita”2 elämässään. Minun pitäisi sanoa ”meidän elämässämme”. Olin perheen kolmas lapsi. Olin 17-vuotias, kun päätin tehdä pysyvän liiton seurata Jeesusta Kristusta. Mutta arvatkaapa, mitä muuta päätin. En palvelisi kokoaikaisessa lähetystyössä. Se oli liikaa. Eihän tätä voisi odottaa minulta, eihän? Olin aivan uusi kirkon jäsen. Minulla ei ollut yhtään rahaa. Sitä paitsi vaikka olin juuri valmistunut huonomaineisesta lukiosta läheisessä Länsi-Philadelphiassa ja voittanut vaarallisia haasteita, olin salaa kauhuissani siitä, että lähtisin kotoa kahdeksi kokonaiseksi vuodeksi.

Kuva
Corbittin perhe

Sinun todellinen identiteettisi

Mutta olin juuri oppinut, että minä ja koko ihmiskunta olimme ennen syntymäämme eläneet taivaallisen Isämme luona Hänen henkipoikinaan ja -tyttärinään. Muiden piti tietää, kuten minä tiesin, että Hän halusi kaikkien lastensa pääsevän osallisiksi iankaikkisesta elämästä Hänen luonaan. Niinpä ennen kuin kukaan oli maan päällä, Hän esitteli kaikille täydellisen pelastus- ja onnensuunnitelmansa, jossa Jeesus Kristus olisi meidän Vapahtajanamme. Murheellista kyllä, Saatana vastusti Jumalan suunnitelmaa.3 Johanneksen ilmestyksen mukaan ”taivaassa syttyi sota”4! Saatana petti viekkaasti kolmasosan taivaallisen Isän henkilapsista niin, että he antoivat hänen vallita Jumalan sijaan.5 Mutta ei teitä! Apostoli Johannes näki, että te voititte Saatanan todistuksenne sanalla.6

Se, että tiesin todellisen identiteettini ja sain patriarkallisen siunaukseni, antoi minulle rohkeutta ja uskoa ottaa vastaan presidentti Spencer W. Kimballin esittämän kutsun koota Israelia.7 Samoin on teidänkin kohdallanne, rakkaat ystävät. Tieto siitä, että voititte Saatanan todistuksenne sanalla aiemmin, auttaa teitä rakastamaan, kertomaan ja kutsumaan8 nyt ja aina – kutsumaan muita tulemaan ja näkemään, tulemaan ja auttamaan sekä tulemaan ja kuulumaan joukkoon, kun tuo sama sota Jumalan lasten sieluista raivoaa edelleen.

Kuva
Vanhin Corbitt

Voimallinen usko sisimmässänne

Entä valtava voima sisimmässänne? Ajatelkaapa tätä: te huusitte ääneen iloanne9 siitä, että tulisitte langenneeseen maailmaan, missä kaikki kohtaisivat fyysisen ja hengellisen kuoleman. Emme koskaan kykenisi voittamaan kumpaakaan niistä omin voimin. Me kärsisimme paitsi omien syntiemme myös muiden syntien vuoksi. Ihmiskunta kokisi käytännöllisesti katsoen kaikkia kuviteltavissa olevia puutteellisuuksia ja pettymyksiä10 – ja kaikessa tässä mielemme yllä lepäisi unohduksen verho ja maailman pahin vihollinen olisi hyökkäämässä meitä vastaan ja houkuttelemassa meitä jatkuvasti. Kaikki toivo paluusta ylösnousseena ja puhtaana Jumalan luokse pyhyyteen perustui täysin siihen, että yksi Olento pitäisi lupauksensa.11

Mikä antoi teille voimaa kulkea eteenpäin? Presidentti Henry B. Eyring on opettanut: ”Onnensuunnitelman ja Jeesuksen Kristuksen aseman tukeminen siinä vaati uskoa Jeesukseen Kristukseen, kun tiesitte tuskin mitään niistä haasteista, joita kohtaisitte kuolevaisuudessa.”12 Kun Jeesus Kristus lupasi, että Hän tulisi kuolevaisuuteen ja antaisi henkensä kootakseen13 ja pelastaakseen meidät, te ette pelkästään uskoneet Häntä. Teillä ”jaloilla henkilapsilla”14 oli niin ”tavattoman suuri usko”, että te piditte Hänen lupaustaan varmana.15 Hän ei voinut valehdella, joten te näitte Hänet, ikään kuin Hän olisi jo vuodattanut verensä teidän puolestanne kauan ennen syntymäänsä.16

Johanneksen vertauskuvallisin sanoin te voititte Saatanan Karitsan verellä17. Presidentti Dallin H. Oaks on opettanut, että siinä maailmassa ”[te näitte] lopun alusta asti”18.

Oletetaan, että eräänä päivänä ennen kouluun lähtöä äitinne tai isänne antaa teille toden lupauksen siitä, että kun palaatte kotiin, saatte lempiruokaanne! Olette innoissanne! Koulussa ollessanne kuvittelette syövänne sitä ruokaa ja tunnette jo sen maunkin. Luonnollisesti kerrotte hyvästä uutisesta muille. Kotiin pääsemisen odottaminen saa teidät niin onnellisiksi, että kokeet ja haasteet koulussa tuntuvat helpoilta. Mikään ei voi viedä iloanne tai saada teitä epäilemään, koska lupaus on niin varma! Samalla tavoin ennen kuin te jalot henkilapset synnyitte, te opitte näkemään Kristuksen lupaukset tällä varmalla tavalla ja te maistoitte Hänen pelastustaan.19 Teidän suuri uskonne on kuin lihakset, jotka vahvistuvat ja kasvavat sitä mukaa kuin harjoitatte niitä, mutta ne ovat jo sisällänne.

Kuinka voitte herättää valtavan uskonne Kristukseen ja käyttää sitä Israelin kokoamiseen nyt ja Saatanan voittamiseen uudelleen? Oppimalla jälleen katsomaan eteenpäin ja näkemään sillä samalla varmuudella Herran lupauksen koota ja pelastaa tänä päivänä. Hän käyttää pääasiassa Mormonin kirjaa ja profeettojaan opettaakseen meille, kuinka se tapahtuu. Kauan ennen Kristusta nefiläiset ”profeetat ja papit ja opettajat – – [taivuttivat kansaa] odottamaan Messiasta ja uskomaan, että hän tulee, ikään kuin hän olisi jo tullut”20. Profeetta Abinadi opetti: ”Ja nyt, ellei Kristus olisi tullut maailmaan – puhuakseni tulevista asioista, ikään kuin ne olisivat jo tulleet – ei olisi voinut olla mitään lunastusta.”21 Alman tavoin Abinadi ”[katsoi] eteenpäin uskon silmin”22 ja näki Jumalan varman lupauksen pelastuksesta jo täyttyneenä. He voittivat Saatanan Karitsan verellä ja todistuksensa sanalla kauan ennen Kristuksen syntymää, aivan kuten tekin. Ja Herra antoi heille voiman kutsua ja koota Israelia. Hän tekee samoin teille, kun katsotte eteenpäin uskossa, näette Israelin koottuna – maailmanlaajuisesti ja omissa ”piireissänne”23 – ja kutsutte kaikkia!

Sadat lähetyssaarnaajat rakensivat kuolevaisuutta edeltävän Kristukseen perustuvan uskonsa varaan, kun he kuvittelivat mielessään ne, joita he ovat tavanneet tai opettaneet, puettuina kaste- ja temppelivaatteisiin. Puheessa, jonka nimi on ”Begin with the End in Mind” [Aloittakaa pitäen mielessänne loppu]24, presidentti Nelson kertoi henkilökohtaisen esimerkin tämän tekemisestä ja kehotti lähetysjohtajia opettamaan lähetyssaarnaajiamme tekemään samoin. Rakkaiden lähetyssaarnaajiemme kohdalla tieto siitä, että he osoittivat tätä suurta uskoa Jeesukseen Kristukseen kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa, auttoi heitä mittaamattomasti ”kuulemaan Häntä”25 ja aktivoimaan valtavan uskonsa Israelin kokoamiseen, kuten Herra on luvannut.

Valheiden kuvitteleminen tietenkin vahingoittaa uskoa.26 Ystäväni, jos tarkoituksellisesti kuvittelette tai katsotte asioita, jotka ovat ristiriidassa sen kanssa, keitä te todella olette – etenkin pornografiaa – se heikentää uskoanne Kristukseen, ja ellette tee parannusta, se voi tuhota sen. Käyttäkää mielikuvitustanne kasvattaaksenne uskoa Kristukseen, älkää sen tuhoamiseen.

Lasten ja nuorten ohjelma

Lasten ja nuorten ohjelma on profeetallinen apuväline, joka auttaa teitä nuoria käynnistämään suuren uskonne. Presidentti Oaks on opettanut: ”Tämä ohjelma on suunniteltu auttamaan teitä tulemaan enemmän Vapahtajamme kaltaisiksi neljällä osa-alueella: hengellisellä, sosiaalisella, fyysisellä ja älyllisellä.”27 Kun te nuoret olette esimerkkinä siitä, kuinka elää evankeliumin mukaan, pitää huolta muista, kutsua kaikkia vastaanottamaan evankeliumi, yhdistää perheitä iankaikkisuudeksi ja järjestää hauskoja toimintoja28, niin se suuri usko Kristukseen, joka teillä oli kuolevaisuutta edeltävässä elämässä, nousee jälleen esiin ja antaa teille voimaa tehdä Hänen työtään tässä elämässä!

Myös henkilökohtaiset tavoitteet, ”varsinkin lyhyen aikavälin tavoitteet”29, auttavat herättämään voimallisen uskonne. Kun asetatte hyvän tavoitteen, te katsotte eteenpäin, kuten teitte aiemmin, ja näette, millaiseksi taivaallinen Isänne haluaa teidän tai muiden tulevan.30 Sitten te suunnittelette ja työskentelette lujasti saavuttaaksenne sen. Vanhin Quentin L. Cook on opettanut: ”Älkää koskaan aliarvioiko sitä, miten tärkeää on suunnitella, asettaa tavoitteita – – ja [kutsua muita] – kaikki uskon silmin.”31

Valinta on teidän! Herra on sanonut teistä: ”Heissä on voima [valita].”32 Vanhin Neil L. Andersen on selittänyt: ”Uskonne ei vahvistu sattumalta vaan valinnan myötä.”33 Hän on myös sanonut: Kaikki vilpittömät kysymykset, joita teillä saattaa olla, ”selviävät kärsivällisyydessä ja uskon silmin”.34

Todistan, että 1) teidän todellinen identiteettinne ja 2) Kristukseen kohdistuvan uskon valtava voima sisimmässänne tekevät mahdolliseksi sen, että te ”[autatte] maailman valmistamisessa Vapahtajan paluuseen kutsumalla kaikkia tulemaan Kristuksen luokse ja ottamaan vastaan Hänen sovituksensa siunaukset”35. Tulkaamme kaikki osallisiksi Mormonin kirjan varman lupauksen tuomasta ilosta:

”Mutta katso, vanhurskaat, jotka kuulevat [profeettoja ja] odottavat lujina Kristusta kaikesta vainosta huolimatta – –, eivät menehdy.

Vaan [Kristus] parantaa heidät, ja heillä on rauha hänen kanssaan.”36

Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Russell M. Nelson, ”Toivo Israelin”, maailmanlaajuinen nuorten hartaustilaisuus, 3. kesäkuuta 2018, hopeofisrael.churchofjesuschrist.org.

 2. Ks. Russell M. Nelson, ”Anna Jumalan vallita”, Liahona, marraskuu 2020, s. 92–95.

 3. Ks. Gospel Topics, ”Plan of Salvation”, topics.churchofjesuschrist.org; ks. myös Henry B. Eyring, ”Tukea antavan uskon voima”, Liahona, toukokuu 2019, s. 58.

 4. Ks. Ilm. 12:7–8.

 5. Ks. OL 29:36–37.

 6. Ks. Ilm. 12:11.

 7. Ks. Spencer W. Kimball, ”It Becometh Every Man”, Ensign, lokakuu 1977, s. 2–7.

 8. Sharing the Gospel”, churchofjesuschrist.org/share.

 9. Ks. Job 38:4–7.

 10. Ks. Gospel Topics, ”Plan of Salvation”; ks. myös ”Be Still, My Soul”, Hymns, 124, säkeistö 3.

 11. Ks. Gospel Topics, ”Plan of Salvation”; ks. myös Dallin H. Oaks, ”Suuri suunnitelma”, Liahona, toukokuu 2020, s. 93–94, 96.

 12. Henry B. Eyring, ”Tukea antavan uskon voima”, s. 58.

 13. Ks. 3. Nefi 27:14.

 14. Russell M. Nelson, ”Toivo Israelin”, hopeofisrael.churchofjesuschrist.org; ks. myös OL 138:55–56.

 15. Ks. Alma 13:2–4; ks. myös Ilm. 12:11; UK 1:5. Mormonin kirja tekee selväksi, että ne, joilla on ”tavattoman suuri usko”, näkevät Jumalan lupaukset jo täyttyneinä. Ks. 1. Nefi 5:5; Moosia 3:11–13; 4:1–3; Alma 27:28; 28:12 (”heidät herätetään” suunnilleen 77–76 eKr., kursivointi lisätty); ks. myös 2. Moos. 3:13; Jes. 53; OL 130:7; Moos. 7:47.

 16. Ks. 2. Nefi 31:15; Et. 3:6–9, 11–13. Usko nähdä Kristuksen lupaus pelastuksesta jo täyttyneenä edellyttää välttämättä sen tietämistä, ettei Kristus voi valehdella. Sellainen usko on ratkaisevan tärkeä ominaisuus niissä, jotka olivat uskollisia ennen kuolevaisuutta, etenkin nuorissamme. ”Taivaallinen Isämme on varannut monia jaloimmista henkilapsistaan – voisin kenties sanoa, että parhaimman joukkueensa – tähän viimeiseen vaiheeseen. Niitä jaloja henkiä – niitä parhaita pelaajia, niitä sankareita – olette te!” (Russell M. Nelson, ”Toivo Israelin”, hopeofisrael.churchofjesuschrist.org.) Ks. myös Joh. 1:1; 14:6, 17.

 17. Ks. Ilm. 12:11; ks. myös Et. 3:6–9.

 18. Dallin H. Oaks, ”Suuri suunnitelma”, s. 93.

 19. Ks. Alma 36:24–26; ks. myös Ps. 34:9; MK Jaak. 3:2; Moosia 4:11.

 20. Jar. 1:11.

 21. Moosia 16:6.

 22. Alma 5:15.

 23. Ks. ”Gospel Living: Circles”, New Era, lokakuu 2020, s. 15.

 24. Ks. Russell M. Nelson, ”Begin with the End in Mind”, uusien lähetysjohtajien seminaarissa pidetty puhe, 22. kesäkuuta 2014.

 25. Ks. Russell M. Nelson, ”Kuule Häntä”, Liahona, toukokuu 2020, s. 88–92.

 26. Esimerkiksi Alma puhui kansalleen katsomisesta eteenpäin uskon silmin sitä tilannetta, kun he seisoisivat Jumalan edessä, mutta hän varoitti, että he eivät voisi kuvitella tekevänsä sitä luottavaisina ja rauhallisin mielin, elleivät he olisi tehneet parannusta synneistään (ks. Alma 5:15–17).

 27. Face to Face with President and Sister Oaks, maailmanlaajuinen nuorten ja lasten lähetys, 23. helmikuuta 2020, facetoface.churchofjesuschrist.org.

 28. Ks. Yleiskäsikirja: Palveleminen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, 1.2; 10.2.1.3; 11.2.1.3, jeesuksenkristuksenkirkko.org.

 29. Face to Face with President and Sister Oaks, facetoface.churchofjesuschrist.org.

 30. Ks. Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun opas, 2005, s. 161, churchofjesuschrist.org; ks. myös Alma 5:15–17.

 31. Quentin L. Cook, ”Purpose and Planning”, uusien lähetysjohtajien seminaarissa pidetty puhe, 25. kesäkuuta 2019.

 32. OL 58:28.

 33. Neil L. Andersen, ”Usko ei ole sattumaa vaan valinta”, Liahona, marraskuu 2015, s. 66.

 34. Neil L. Andersen, ”Uskon silmin”, Liahona, toukokuu 2019, s. 36.

 35. Aaronin pappeuden koorumien johtoaihe”, jeesuksenkristuksenkirkko.org.

 36. 2. Nefi 26:8–9.

Tulosta