Yleiskonferenssi
Katso! Minä olen ihmeiden Jumala
Huhtikuun 2021 yleiskonferenssi


Katso! Minä olen ihmeiden Jumala

Ihmeitä, merkkejä ja ihmetekoja tapahtuu runsaasti Jeesuksen Kristuksen seuraajien keskuudessa tänä aikana, teidän elämässänne ja minun elämässäni.

Rakkaat veljeni ja sisareni, mikä ilo onkaan olla kanssanne tänään. Yhdessä niiden kanssa, jotka ovat jo puhuneet tässä konferenssissa, minä todistan teille, että Jeesus Kristus elää. Hän johtaa kirkkoaan. Hän puhuu profeetalleen, presidentti Russell M. Nelsonille, ja Hän rakastaa kaikkia taivaallisen Isän lapsia.

Tänä pääsiäissunnuntaina me juhlistamme Jeesuksen Kristuksen, Vapahtajamme ja Lunastajamme1, Väkevän Jumalan, Rauhan Ruhtinaan2 ylösnousemusta. Hänen sovituksensa, joka huipentuu Hänen ylösnousemukseensa kolmen päivän jälkeen lainahaudassa, on suurin ihme ihmiskunnan historiassa. ”Sillä katso”, Hän julisti, ”minä olen Jumala; ja minä olen ihmeiden Jumala.”3

”Ovatko ihmeet lakanneet, koska Kristus on noussut taivaaseen ja on istuutunut Jumalan oikealle puolelle?”4 profeetta Mormon kysyy Mormonin kirjassa. Hän vastaa: ”Katso, minä sanon teille: eivät, eivätkä enkelit ole lakanneet palvelemasta ihmislapsia.”5

Ristiinnaulitsemisen jälkeen Herran enkeli ilmestyi Marialle ja muutamalle muulle naiselle, jotka olivat menneet haudalle voitelemaan Jeesuksen ruumiin. Enkeli sanoi:

”Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta?”6

”Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista.”7

Mormonin kirjan profeetta Abinadi julisti tästä ihmeestä:

”Ellei Kristus olisi noussut kuolleista – –, ei olisi voinut olla mitään ylösnousemusta.

Mutta ylösnousemus on olemassa; sen tähden hauta ei saa voittoa, ja kuoleman pistin on nielty Kristuksessa.”8

Jeesuksen Kristuksen tekemät ihmeet saivat varhaiset opetuslapset huudahtamaan: ”Mikä mies tämä oikein on? Hän käskee jopa tuulta ja vettä, ja ne tottelevat häntä.”9

Kun varhaiset apostolit seurasivat Jeesusta Kristusta ja kuulivat Hänen opettavan evankeliumia, he näkivät monia ihmeitä. He näkivät, että ”sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma”10.

Ihmeitä, merkkejä ja ihmetekoja tapahtuu runsaasti Jeesuksen Kristuksen seuraajien keskuudessa tänä aikana, teidän elämässänne ja minun elämässäni. Ihmeet ovat jumalallisia tekoja, ilmenemisiä ja ilmauksia Jumalan rajattomasta voimasta ja vahvistus sille, että Hän on ”sama eilen, tänään ja ikuisesti”11. Jeesus Kristus, joka loi meret, voi tyynnyttää ne. Hän, joka antoi sokealle näkökyvyn, voi kohottaa katseemme taivaaseen. Hän, joka puhdisti spitaaliset, voi parantaa heikkoutemme. Hän, joka paransi sairauden heikentämän miehen, voi kutsua meitä nousemaan sanoen: ”Tule – – ja seuraa minua.”12

Monet teistä ovat nähneet ihmeitä omin silmin, enemmän kuin käsitättekään. Ne saattavat tuntua pieniltä verrattuna siihen, että Jeesus herätti jonkun kuolleista. Mutta ihmeen merkitsevänä tekijänä ei ole sen suuruus, vaan se, että se on tullut Jumalalta. Jotkut väittävät, että ihmeet ovat vain sattumaa tai silkkaa onnea. Mutta profeetta Nefi tuomitsi ne, jotka ”ylenkatsovat Jumalan voimaa ja ihmeitä ja saarnaavat itselleen omaa viisauttaan ja omaa tietämystään etua saadakseen”13.

Ihmeet tapahtuvat jumalallisella voimalla Hänen toimestaan, joka on voimallinen pelastamaan14. Ihmeitä suodaan osana Jumalan iankaikkista suunnitelmaa. Ihmeet ovat pelastusköysi taivaasta maan päälle.

Viime syksynä sisar Rasband ja minä olimme matkalla Gosheniin Utahissa osallistuaksemme maailmanlaajuiseen Face to Face -tapahtumaan, joka lähetettäisiin yli 600 000 katsojalle 16 eri kielellä.15 Ohjelman oli määrä keskittyä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksen tapahtumiin, ja siinä käsiteltäisiin kysymyksiä, joita nuoret aikuiset eri puolilta maailmaa olivat esittäneet. Sisar Rasband ja minä olimme henkilökohtaisesti käyneet läpi kysymykset. Ne antoivat meille tilaisuuden todistaa Joseph Smithistä Jumalan profeettana, ilmoituksen voimasta elämässämme, Jeesuksen Kristuksen evankeliumin jatkuvasta palautuksesta sekä totuuksista ja käskyistä, joita vaalimme. Monet kuulijoista tänään olivat mukana tuossa ihmeellisessä tapahtumassa.

Alun perin tapahtuman lähetyspaikkana oli määrä olla pyhä lehto New Yorkin osavaltion pohjoisosassa, missä Joseph Smithin todistuksen mukaisesti: ”Näin kahden persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittaen toista: Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!16 Se, veljet ja sisaret, oli ihme.

Kuva
Jerusalem-lavasteet Goshenissa Utahissa

Maailmanlaajuinen pandemia pakotti meidät siirtämään lähetyksen Gosheniin Utahiin, jonne Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on luonut kuvauksia varten osan vanhasta Jerusalemista. Sinä sunnuntai-iltana sisar Rasband ja minä olimme muutaman kilometrin päässä Goshenista, kun näimme paksun savun nousevan määränpäämme suunnasta. Alueella raivosi maastopaloja, ja olimme huolissamme, että lähetys saattaisi olla vaarassa. Ja tosiaankin – 20 minuuttia vaille kello 18, jolloin lähetyksemme piti alkaa, koko paikan sähköt katkesivat. Ei sähkövirtaa! Ei lähetystä. Siellä oli yksi generaattori, jota joidenkin mielestä voisimme käyttää, mutta ei ollut mitään takeita siitä, että sen antama sähkövirta riittäisi pitämään nuo nykyaikaiset laitteet käynnissä.

Kuva
Maastopalon aiheuttamaa savua

Me kaikki, jotka olimme mukana ohjelmassa, mukaan lukien kertojat, muusikot ja teknikot – myös 20 nuorta aikuista omasta perheestämme – olimme panostaneet täysin voimin siihen, minkä oli määrä tapahtua. Astuin syrjään heidän kyyneltensä ja hämmennyksensä keskeltä ja pyysin Herralta ihmettä. ”Taivaallinen Isä”, rukoilin, ”olen harvoin pyytänyt ihmettä, mutta pyydän sitä nyt. Tämän kokouksen täytyy onnistua kaikkien ympäri maailman olevien nuorten aikuistemme hyväksi. Me tarvitsemme sähköä voidaksemme jatkaa, jos se on Sinun tahtosi.”

Seitsemän minuuttia kello 18:n jälkeen – yhtä nopeasti kuin sähköt olivat katkenneet, ne tulivat takaisin. Kaikki alkoi toimia – musiikista ja mikrofoneista videoihin ja kaikkiin lähetyslaitteisiin. Pääsimme aloittamaan. Olimme kokeneet ihmeen.

Kuva
Musiikkiesitys Face to Face -tapahtuman aikana

Kun sisar Rasband ja minä olimme autossa palaamassa kotiin myöhemmin sinä iltana, presidentti ja sisar Nelson lähettivät meille tämän viestin: ”Ron, haluamme sinun tietävän, että heti kun kuulimme sähköjen katkenneen, me rukoilimme ihmettä.”

Myöhempien aikojen kirjoituksissa on kirjoitettuna: ”Sillä minä, Herra, olen ojentanut käteni käyttääkseni taivaan voimia; te ette voi nähdä sitä nyt – vielä vähän aikaa, niin te saatte nähdä sen ja tiedätte, että minä olen ja että minä tulen hallitsemaan kansani kanssa.”17

Juuri niin tapahtui. Herra oli ojentanut kätensä, ja sähköt palasivat.

Ihmeitä tapahtuu uskon voimalla, kuten presidentti Nelson niin voimallisesti opetti meitä viime kokouksessa. Profeetta Moroni kehotti ihmisiä: ”Sillä ellei ihmislasten keskuudessa ole uskoa, Jumala ei voi tehdä mitään ihmettä heidän keskuudessaan; sen vuoksi hän ei näyttäytynyt, ennen kuin he uskoivat.”

Hän jatkoi:

”Katso, Alman ja Amulekin usko sai vankilan sortumaan maahan.

Katso, Nefin ja Lehin usko sai aikaan muutoksen lamanilaisissa, niin että heidät kastettiin tulella ja Pyhällä Hengellä.

Katso, Ammonin ja hänen veljiensä usko sai aikaan niin suuren ihmeen lamanilaisten keskuudessa. – –

Eivätkä ketkään ole milloinkaan tehneet ihmeitä, ennen kuin ovat uskoneet; he ovat siis ensin uskoneet Jumalan Poikaan.”18

Voisin täydentää tätä pyhien kirjoitusten kohtien sarjaa: ”Vilpittömien nuoriin aikuisiin kuuluvien esiintyjien, lähetyksen ammattilaisten, kirkon johtohenkilöiden ja jäsenten, apostolin sekä Jumalan profeetan usko sai aikaan niin suuren ihmeen, että sähkövirta palautettiin etäiselle elokuvalavastepaikalle Goshenissa Utahissa.”

Ihmeitä voi tulla vastauksina rukoukseen. Ne eivät ole aina sitä, mitä pyydämme tai mitä odotamme, mutta kun luotamme Herraan, Hän on tukena ja Hän on oikeassa. Hän sovittaa ihmeen siihen hetkeen, jossa tarvitsemme sitä.

Herra tekee ihmeitä muistuttaakseen meitä Hänen voimastaan, Hänen rakkaudestaan meitä kohtaan, Hänen taivaista tulevasta vaikutuksestaan kuolevaisuuden kokemukseemme ja Hänen halustaan opettaa sitä, mikä on kaikkein arvokkainta. ”Se, jolla on uskoa minuun tullakseen terveeksi”, Hän sanoi pyhille vuonna 1831, ja lupaus on edelleen voimassa, ”ja jota ei ole määrätty kuolemaan, tulee terveeksi.”19 Taivaissa on säädetty lakeja, ja me olemme aina niiden alaisia.

On hetkiä, jolloin toivomme ihmeen parantavan jonkun rakkaan, kumoavan epäoikeudenmukaisen teon tai pehmittävän katkeran tai pettyneen sielun sydämen. Katsoessamme asioita kuolevaisin silmin me haluamme Herran puuttuvan tilanteeseen, korjaavan sen, mikä on särkynyt. Uskon kautta ihme tapahtuu – vaikkakaan ei välttämättä meidän aikataulumme mukaan tai meidän haluamallamme tavalla. Tarkoittaako se, ettemme ole kyllin uskollisia tai ettemme ansaitse Hänen väliintuloaan? Ei. Herra rakastaa meitä. Hän antoi henkensä meidän puolestamme, ja Hänen sovituksensa vapauttaa meidät edelleen kuormista ja synnistä, kun teemme parannuksen ja lähestymme Häntä.

Herra on muistuttanut meitä: ”Eivätkä teidän tienne ole minun teitäni.”20 Hän tarjoaa: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon”21 – levon murheista, pettymyksestä, pelosta, tottelemattomuudesta, omaista koskevasta huolesta, menetetyistä tai särkyneistä unelmista. Rauha hämmennyksen tai surun keskellä on ihme. Muistakaa Herran sanat: ”Enkö minä puhunut asiasta rauhaa sinun mieleesi? Minkä suuremman todistuksen voit saada kuin todistuksen Jumalalta?”22 Ihme on se, että Jeesus Kristus, suuri Jehova, Korkeimman Poika, vastaa rauhalla.

Aivan kuten Hän ilmestyi Marialle puutarhassa kutsuen häntä nimeltä, Hän kutsuu meitä osoittamaan uskomme. Maria meni palvelemaan Häntä ja huolehtimaan Hänestä. Hänen ylösnousemuksensa ei ollut sitä, mitä Maria odotti, mutta se tapahtui suuren onnensuunnitelman mukaisesti.

”Tule alas ristiltä!”23 epäuskoisten väkijoukko ivasi Häntä Golgatalla. Hän olisi voinut tehdä sellaisen ihmeen. Mutta Hän tunsi lopun alusta asti, ja Hän tahtoi olla uskollinen Isänsä suunnitelmalle. Tämän esimerkin ei pitäisi jäädä meiltä huomaamatta.

Meille koetusten hetkinä Hän on sanonut: ”Nähkää haavat, jotka lävistivät minun kylkeni, sekä naulojen jäljet minun käsissäni ja jaloissani. Olkaa uskollisia, pitäkää minun käskyni, niin te saatte periä taivaan valtakunnan.”24 Se, veljet ja sisaret, on ihme, joka on luvattu meille kaikille.

Tänä pääsiäissunnuntaina, kun juhlistamme Herramme ylösnousemuksen ihmettä, Jeesuksen Kristuksen apostolina rukoilen nöyrästi, että te tunnette Lunastajan voiman elämässänne, että teidän pyyntöihinne taivaalliselle Isällemme vastataan sillä rakkaudella ja sitoumuksella, jota Jeesus Kristus osoitti koko palvelutehtävänsä ajan. Rukoilen, että voitte pysyä lujina ja uskollisina kaikessa, mitä tulee. Ja siunaan teitä niin, että ihmeet tulevat olemaan teidän kanssanne, kuten me koimme Goshenissa – jos se on Herran tahto. Tavoitelkaa näitä taivaan lähettämiä siunauksia elämäänne, kun ”[etsitte] tätä Jeesusta, josta profeetat ja apostolit ovat kirjoittaneet, jotta Isän Jumalan sekä Herran Jeesuksen Kristuksen ja heistä todistavan Pyhän Hengen armo olisi ja pysyisi teissä ikuisesti”25. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta