Visuotinė konferencija
  Mylimos dukros
  Footnotes
  Theme

  Mylimos dukros

  Visko, ką darome Merginų organizacijoje, šerdis yra mūsų troškimas padėti jums įgyti nepajudinamą tikėjimą Viešpačiu Jėzumi Kristumi.

  Mano brangios seserys, džiaugiuosi būdama su jumis. Esame besiliejančio apreiškimo, kuris praplečia ir džiugina mūsų sielą, liudytojos.

  Pradėdama norėčiau pristatyti jums keletą draugių – šių merginų talentai, papročiai, asmeninės ir šeimos aplinkybės skirtingos. Kiekviena jų, kaip ir jūs, užkariavo mano širdį.

  Bella

  Pirmiausia susipažinkite su Bela. Ji stipriai laikosi būdama vienintelė mergina savo skyriuje Islandijoje.

  Josephine

  Susipažinkite su Džozefina iš Afrikos, kuri iš naujo pasiryžo kasdien studijuoti Mormono Knygą. Ji atranda galią ir palaiminimus, gaunamus per tokį paprastą, tikėjimu pagrįstą sprendimą.

  Ashtyn

  Galiausiai susipažinkite su mano brangia drauge Eštin, išskirtine mergina, kuri iškeliavo į amžinybę po šešerius metus trukusios kovos su vėžiu. Jos stiprus liudijimas apie Jėzaus Kristaus Apmokėjimą tebeskamba mano širdyje.

  Jūs visos esate nepakartojamos merginos. Esate išskirtinės, kiekviena su savo dovanomis ir patirtimis, tačiau panašios labai svarbiu ir amžinybę lemiančiu aspektu.

  Jūs, tikrąja prasme, esate dvasinės Dangiškųjų Tėvų dukros ir niekas negali jūsų atskirti nuo Jų ir jūsų Gelbėtojo meilės.1 Artėdamos prie Jo, net žengdamos mažiausius žingsnelius pirmyn, atrandate neišblėstančią ramybę, užliejančią jūsų, ištikimos mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus mokinės, sielą.

  Prezidentas Raselas M. Nelsonas, mūsų nuoširdžiai mylimas pranašas, manęs paprašė, kad papasakočiau apie keletą įkvėptų pakeitimų, padėsiančių jums „puoselėti savo šventą, asmeninį potencialą“2 ir sustiprinti savo teisią įtaką. Šįvakar aptarsiu keturis pakeitimus.

  Merginų organizacijos tema

  Pirma, visko, ką darome Merginų organizacijoje, šerdis yra mūsų troškimas padėti jums įgyti nepajudinamą tikėjimą Viešpačiu Jėzumi Kristumi3 ir tvirtą savo, kaip Dievo dukters, dieviškos prigimties pažinimą.

  Šįvakar norėčiau pranešti, kad keičiama Merginų organizacijos tema. Meldžiu, kad man sakant naująją temą jaustumėte Šventąją Dvasią, liudijančią jums šių žodžių tiesą.

  Esu Dangiškųjų Tėvų mylima dukra,4 mano prigimtis dieviška, o lemtis amžina5.

  Būdama Jėzaus Kristaus mokinė6 stengiuosi būti kaip Jis7. Siekiu asmeninio apreiškimo ir jam paklūstu8, tarnauju kitiems Jo šventu vardu9.

  Būsiu Dievo liudytoja visada ir visur.10

  Stengdamasi būti verta išaukštinimo11 branginu atgailos dovaną12 ir siekiu kasdien būti geresnė13. Tikėjimu14 stiprinsiu savo namus ir šeimą,15 sudarysiu šventas sandoras ir jų laikysiuosi,16 priimsiu šventos šventyklos18 apeigas17 ir palaiminimus.

  Atkreipkite dėmesį į tai, kad sakome ne „mes“, o „aš“. Šios tiesos taikytinos jums asmeniškai. Kiekviena jūsų esate mylima Dangiškųjų Tėvų dukra. Kiekviena jūsų esate sandorą sudariusi mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus mokinė. Raginu šiuos žodžius studijuoti ir apmąstyti. Žinau, kad tai darydamos įgysite liudijimą apie jų tiesą. Supratusios šias tiesas, kitaip elgsitės užklupus sunkumams. Savo tapatybės ir tikslo žinojimas padės jums savo valią suderinti su Gelbėtojo valia.

  Sekdamos Jėzumi Kristumi būsite apdovanotos ramybe ir sulauksite pagalbos.

  Merginų organizacijos klasės

  Antra, bus pakeistos Merginų organizacijos klasės. Vyresnysis Nylas A. Maksvelas sakė: „Dažniausiai žmonėms užuovėją nuo gyvenimo audrų reikia rasti bendrumo šventovėje.“19 Mūsų klasės turi tapti šventovėmis, apsaugančiomis nuo audrų, saugia vieta, kurioje juntama meilė ir bendrumas. Stengdamiesi pasiekti didesnę vienybę, sustiprinti draugystę ir bendrumo jausmą Merginų organizacijoje įvedame keletą pokyčių klasių struktūroje.

  Daugiau nei šimtą metų merginų organizacija skirstyta į tris klases. Nuo šiol Merginų organizacijos vadoves ir vyskupus raginame pamaldžiai apsvarstyti kiekvienos merginos poreikius ir suskirstyti jas pagal konkrečias apylinkės aplinkybes. Štai keletas pavyzdžių, kaip tai gali atrodyti.

  • Jeigu merginų nedaug, galite įsteigti vieną Merginų organizacijos klasę, kurioje rinktųsi visos merginos.

  • Galbūt turite daug dvylikamečių merginų, o vyresnių merginų tik keletą. Galite nuspręsti įsteigti dvi klases: 12 m. merginų ir 13–18 m. merginų.

  • Arba, jeigu jūsų apylinkė didelė ir joje lankosi 60 merginų, galite įsteigti šešias klases, po vieną skirtingo amžiaus merginoms, skirstydami pagal metus.

  Kad ir kaip jūsų klasės bus suorganizuotos, jūs, merginos, esate gyvybiškai svarbios puoselėjant vienybę. Būkite šviesa aplinkiniams. Būkite meilės ir rūpinimosi, kuriuos tikitės gauti iš kitų, šaltinis. Su malda širdyje ir toliau tieskite pagalbos ranką ir būkite gėrio jėga. Jei tai darysite, jūsų gyvenimas bus kupinas gerumo. Jūsų jausmai kitiems bus gražesni ir pradėsite matyti jų atsakomąjį gerumą.

  Merginų organizacijos klasių pavadinimai

  Trečia, taip pertvarkius klases, visos jos bus vadinamos vienu pavadinimu „Merginų organizacija“.20 Nevartosime pavadinimų „Bitutės“, „Žvaigždutės“ ir „Laurės“.

  Stiprinkite klasių prezidentūras

  Galiausiai norėčiau aptarti klasių prezidentūrų svarbą. Kad ir kaip būtų suorganizuotos Merginų organizacijos klasės, kiekvienoje klasėje turėtų būti įsteigta klasės prezidentūra!21 Pagal dangišką tvarką merginos pašaukiamos vadovauti dar jaunystėje.

  Klasės prezidentūros vaidmuo ir tikslas yra įtvirtinti ir tiksliau apibrėžti. Išgelbėjimo darbas yra viena svarbiausių atsakomybių, ypač tarnaujant, dirbant misionierišką darbą, sugrąžinant į aktyvumą ir atliekant šventyklos bei šeimos istorijos darbą.22 Taip surenkame Izraelį23 – tai šlovingas darbas visoms merginoms, priklausančioms Viešpaties jaunimo būriui.

  Kaip žinote, kiekviename Bažnyčios lygmenyje Viešpats pašaukia prezidentūrą vadovauti Jo žmonėms. Merginos, tapimas klasės prezidentūros nare gali būti jūsų pirmoji galimybė dalyvauti šioje įkvėptoje vadovavimo struktūroje. Suaugę vadovai, klasių prezidentūrų pašaukimą paverskite savo prioritetu ir ranka į ranką vadovaukite drauge su jomis, mokykite ir padėkite, kad joms pasisektų.24 Kad ir kokia būtų klasės prezidentūros patirtis, pradėkite nuo ten, kur jos yra, ir padėkite išsiugdyti įgūdžius bei pasitikėjimą, palaiminsiančius jas kaip vadoves. Būkite šalia, tačiau neperimkite vadovavimo. Kai jūs vadovausite joms, jums vadovaus Dvasia.

  Chloe

  Noriu pasidalyti vienu pasakojimu, iliustruojančiu gyvybiškai svarbią tėvų ir vadovų, kaip ugdytojų, paskirtį. Kloja buvo pašaukta tarnauti klasės prezidente. Jos išmintingas kunigijos vadovas paragino ją kreiptis į Viešpatį pagalbos, kad žinotų, ką rekomenduoti į prezidentūros nares. Kloja meldėsi ir gana greitai gavo įkvėpimą, ką rekomenduoti kaip savo patarėjas. Jai toliau mąstant ir meldžiantis dėl sekretorės pasirinkimo, Dvasia jos dėmesį vis nukreipdavo į vieną merginą, o tai ją stebino, nes ta mergina retai lankydavosi bažnyčioje ar veiklose.

  Šiek tiek abejodama dėl gauto įkvėpimo, Kloja pasikalbėjo su savo mama, kuri paaiškino, kad vienas iš apreiškimo būdų yra besikartojančios mintys. Atgavusi pasitikėjimą Kloja pajuto, kad gali rekomenduoti minėtą merginą. Vyskupas pasiūlė pašaukimą tai merginai ir ji priėmė jį. Po to, kai buvo įšventinta, ši miela sekretorė tarė: „Žinote, niekada nemaniau, kad man čia vieta arba kad esu reikalinga. Maniau, kad nepritampu. Bet šis pašaukimas tarsi Dangiškojo Tėvo žodžiai man, kad turiu tikslą ir esu reikalinga.“ Su mama eidama iš susirinkimo, Kloja atsigręžė į ją ir ašarų pilnomis akimis tarė: „Apreiškimas tikras! Apreiškimas išties veikia!“

  Klasės prezidentūros, jūs buvote pašauktos Dievo ir jums buvo patikėta vadovauti Jo dukterų grupei. „Viešpats pažįsta jus. […] Jis pasirinko jus.“25 Jūs buvote įšventintos asmens, kuris turi kunigystės įgaliojimą; tai reiškia, kad vykdydamos savo pašaukimo pareigas jūs naudojate kunigystės įgaliojimą. Jums paskirtas svarbus darbas. Būkite jautrios Šventosios Dvasios raginimams ir pakluskite jiems. Tai darydamos galite užtikrintai tarnauti, nes tarnausite ne vienos.

  Klasės prezidentės, mums reikia jūsų išminties, balso ir energijos naujoje jaunimo taryboje, apie kurią šiandien pranešė vyresnysis Kventinas L. Kukas. Jūs esate svarbi sprendimo dalis, padėsianti patenkinti mūsų brolių ir seserų poreikius.26

  Šie klasių ir vadovavimo struktūros pakeitimai gali būti pradėti iš karto, kai apylinkės ir kuolai bus tam pasiruošę, bet turėtų būti įgyvendinti iki 2020 m. sausio 1 d.

  Mano brangios seserys, liudiju, kad šie pakeitimai, apie kuriuos kalbėjau šiandien, yra įkvėpti Viešpaties nurodymai. Stropiai įgyvendindami šiuos pakeitimus nepraraskime iš akių tikslo – stiprinti savo pasiryžimą sekti Jėzumi Kristumi ir padėti kitiems ateiti pas Jį. Liudiju, kad tai Jo Bažnyčia. Esu labai dėkinga, kad Jis leidžia mums būti svarbia Jo švento darbo dalimi.

  Meldžiu, kad Dvasia, kuri vadovauja šiems pakeitimams, vestų ir jus, jums veržiantis pirmyn sandoros keliu. Tai liudiju Jėzaus Kristaus vardu, amen.