Visuotinė konferencija
  Ateik ir sek paskui mane – Viešpaties atsakomoji strategija ir įžvalgus planas
  Footnotes
  Theme

  Ateik ir sek paskui mane – Viešpaties atsakomoji strategija ir įžvalgus planas

  Viešpats paruošia Savo žmones priešininko atakoms. Ateik ir sek paskui mane – Viešpaties atsakomoji strategija ir įžvalgus planas.

  Džiaugiamės susirinkę drauge šioje didžioje visuotinėje Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios konferencijoje. Tikra palaima sužinoti Viešpaties mintis ir valią per Jo pranašų ir apaštalų mokymus. Prezidentas Raselas M. Nelsonas yra dabartinis Viešpaties pranašas. Kokie esame dėkingi už jo įkvėptus patarimus ir nurodymus, kuriuos šiandien išgirdome.

  Prie anksčiau išsakytų liudijimų pridedu ir savąjį. Liudiju apie Dievą, mūsų Amžinąjį Tėvą. Jis gyvas, myli mus ir mumis rūpinasi. Jo laimės planas suteikia galimybę patirti šio žemiškojo gyvenimo palaiminimą ir galiausiai grįžti į Jo akivaizdą.

  Taip pat liudiju apie Jėzų Kristų. Jis yra Dievo Viengimis Sūnus. Jis išgelbėjo mus iš mirties, ir Jis išperka mus iš nuodėmės, jei naudojame tikėjimą Juo ir atgailaujame. Jo beribė apmokančioji auka mūsų labui atneša nemirtingumo ir amžinojo gyvenimo palaimą. Tikrai „dėkojame Dievui už neprilygstamą Jo dieviško Sūnaus dovaną“ („Gyvasis Kristus. Apaštalų liudijimas“, 36299 156).

  Pastarųjų dienų šventieji visame pasaulyje yra palaiminti galimybe garbinti Jėzų Kristų Jo šventyklose. Viena tokių šventyklų šiuo metu statoma Vinipege, Kanadoje. Mudu su žmona Ane Mere šių metų rugpjūtį turėjome galimybę apsilankyti statybų aikštelėje. Šventykla labai gražiai suprojektuota ir, kai bus užbaigta, be abejo, atrodys nuostabiai. Tačiau nuostabios šventyklos Vinipege, ar kur nors kitur, negalima pastatyti be patikimo ir tvirto pamato.

  Užšalimų bei atšilimų ciklas ir dėl jo judantis gruntas Vinipege kėlė sunkumų ruošiant šventyklos pamatą. Todėl buvo nuspręsta, kad šios šventyklos pamatą sudarys 70 betonu padengtų plieninių polių. Tie poliai yra 18 metrų ilgio ir nuo 30 iki 50 centimetrų storio. Jie buvo kalami į žemę tol, kol pasiekė tvirtą uolieną, apie 15 metrų po žeme. Taip tie 70 polių sudaro patikimą, tvirtą nuostabiosios Vinipego šventyklos pamatą.

  Kaip pastarųjų dienų šventieji, mes ieškome panašaus tvirto ir patikimo pamato savo gyvenime, dvasinio pamato, kurio reikia mūsų kelionėje per mirtingumą ir grįžtant atgal į mūsų dangiškus namus. Tas pamatas guli ant mūsų atsivertimo į Viešpatį Jėzų Kristų uolienos.

  „Ir dabar, mano sūnūs, atminkite, atminkite, kad būtent ant mūsų Išpirkėjo, kuris yra Kristus, Dievo Sūnus, uolos jūs turite statyti savo pamatą; idant kada velnias pasiųs savo galingus vėjus, taip, savo strėles viesule, […] tai neturėtų galios jums nutraukti į nelaimės ir begalinio vargo prarają, dėl uolos, ant kurios esate pastatyti, kuri yra patikimas pamatas; ir jeigu žmonės stato ant šito pamato, jie negali griūti“ (Helamano 5:12).

  Laimei, gyvename laikais, kai pranašai ir apaštalai mus moko apie Gelbėtoją Jėzų Kristų. Vadovavimasis jų patarimais padeda mums pakloti tvirtą pamatą Kristuje.

  Praeito spalio visuotinės konferencijos įžanginiame žodyje prezidentas Raselas M. Nelsonas išsakė tokį pareiškimą ir įspėjimą: „Ilgalaikis Bažnyčios tikslas yra padėti nariams stiprinti savo tikėjimą mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir Jo Apmokėjimu, padėti jiems sudaryti sandoras su Dievu ir jų laikytis, stiprinti ir užantspauduoti savo šeimas. Sudėtingame šiuolaikiniame pasaulyje tai nelengva. Priešininkas vis labiau puola tikėjimą, mus ir mūsų šeimas. Kad dvasiškai išgyventume, mums reikia atsakomųjų strategijų ir įžvalgių planų“ („Įžanginė kalba“, 2018 m. spalio visuotinės konferencijos medžiaga, kursyvas pridėtas).

  Po prezidento Nelsono kalbos vyresnysis Kventinas L. Kukas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo pristatė Ateik ir sek paskui mane, priemonę pavieniams asmenims ir šeimoms. Jo kalboje buvo tokie teiginiai:

  Nuo šių metų sausio pastarųjų dienų šventieji visame pasaulyje pradėjo studijuoti Naująjį Testamentą naudodamiesi Ateik ir sek paskui mane priemone kaip vadovėliu. Kartu su savaitiniu tvarkaraščiu Ateik ir sek paskui mane padeda mums studijuoti Raštus, Evangelijos doktrinas ir pranašų bei apaštalų mokymus. Tai nuostabi priemonė mums visiems.

  Ką matome, praėjus devyniems mėnesiams nuo šių Raštų studijavimo pastangų visame pasaulyje pradžios? Matome, kad pastarųjų dienų šventųjų tikėjimas ir atsidavimas Viešpačiui Jėzui Kristui auga. Matome, kad pavieniai asmenys ir šeimos per savaitę suranda laiko studijuoti mūsų Gelbėtojo žodžius. Matome, kad Evangelijos mokymas mūsų Sekmadieninės mokyklos klasėse gerėja, nes mes studijuojame Raštus namuose ir dalijamės gautomis įžvalgomis bažnyčioje. Matome didesnį džiaugsmą ir vienybę šeimose, kai nuo paprasto Raštų skaitymo perėjome prie nuodugnaus Raštų studijavimo.

  Turėjau privilegiją susitikti su daugeliu pastarųjų dienų šventųjų ir iš pirmų lūpų išgirsti, ką jie patyrė studijuodami pagal Ateik ir sek paskui mane. Tikėjimą išreiškiantys jų žodžiai pripildo mano širdį džiaugsmo. Štai tik keli mano girdėti įvairių Bažnyčios narių atsiliepimai įvairiose pasaulio vietose:

  • Vienas tėtis pasakojo: „Man patinka Ateik ir sek paskui mane, nes ši priemonė suteikia man progą savo vaikams liudyti apie Gelbėtoją.“

  • Kituose namuose vaikas sakė: „Tai proga išgirsti, kaip mano tėveliai išsako savo liudijimus.“

  • Viena mama pasakojo: „Buvome įkvėpti, kaip Dievą statyti į pirmą vietą. Tas laikas, kurio [kaip mes galvojome] neturime, prisipildė vilties, džiaugsmo, ramybės ir sėkmės jausmo taip, kaip iki tol nežinojome, kad yra įmanoma.“

  • Pora pastebėjo: „Skaitome Raštus visiškai kitaip, nei juos skaitydavome kada nors anksčiau. Sužinome daug daugiau, nei sužinodavome anksčiau. Viešpats nori, kad mes į viską žvelgtume kitaip. Viešpats mus ruošia.“

  • Kita mama sakė: „Man patinka, kad drauge mokomės to paties. Anksčiau mes skaitėme. Dabar mes mokomės.“

  • Viena sesuo pasidalijo tokia įžvalgia nuomone: „Anksčiau būdavo pamoka ir ją papildantys Raštai. Dabar yra Raštai ir juos papildanti pamoka.“

  • Kita sesuo pastebėjo: „Tai darydama jaučiuosi kitaip [palyginti su tuo], kai to nedariau. Pamačiau, kad lengviau kalbėti su kitais apie Jėzų Kristų ir savo įsitikinimus.“

  • Viena senelė sakė: „Sekmadienį skambinu savo vaikams ir vaikaičiams ir drauge dalijamės įžvalgomis iš Ateik ir sek paskui mane.“

  • Dar viena sesuo paliudijo: „Naudodama Ateik ir sek paskui mane jaučiu, tarsi Gelbėtojas asmeniškai man tarnautų. Tai dangaus įkvėpta.“

  • Vienas tėvas sakė: „Kai naudojame Ateik ir sek paskui mane, esame kaip Izraelio vaikai, pažymintys savo durų staktas ir apsaugantys savo šeimas nuo naikintojo įtakos.“

  Broliai ir seserys, džiugu bendrauti su jumis ir girdėti, kaip jūsų pastangos naudotis Ateik ir sek paskui mane laimina jūsų gyvenimą. Ačiū jums už jūsų pasišventimą.

  Raštų studijavimas su Ateik ir sek paskui mane stiprina mūsų atsivertimą į Jėzų Kristų ir Jo Evangeliją. Mes ne paprasčiausiai pakeičiame vieną valandą bažnyčioje sekmadienį į vieną papildomą Raštų studijavimo valandą namuose. Evangelijos mokymasis reikalauja nuolatinių pastangų visą savaitę. Viena sesuo įžvalgiai pastebėjo: „Tikslas ne sutrumpinti bažnyčios pamaldas viena valanda, o prailginti šešiomis dienomis!“

  Tad dar kartą apsvarstykime mūsų pranašo, prezidento Nelsono perspėjimą, kurį jis pasakė pradėdamas 2018 m. spalio visuotinę konferenciją:

  „Priešininkas vis labiau puola tikėjimą, mus ir mūsų šeimas. Kad dvasiškai išgyventume, mums reikia atsakomųjų strategijų ir įžvalgių planų“ („Įžanginis žodis“).

  Tada (maždaug po 29 valandų), sekmadienio popietę, jis užbaigė tą konferenciją šiuo pažadu: „Kai stropiai darbuositės, kad savo namus padarytumėte Evangelijos mokymosi centru, […] priešininko įtaka jūsų gyvenime ir jūsų namuose mažės“ („Tapkime pavyzdingais pastarųjų dienų šventaisiais“, 2018 m. spalio visuotinės konferencijos medžiaga).

  Kaip tai įmanoma, kad priešininkas vis labiau puola, o jo įtaka tuo pat metu iš tiesų mažėja? Taip gali atsitikti, ir tai vyksta visoje Bažnyčioje, nes Viešpats paruošia Savo žmones priešininko atakoms. Ateik ir sek paskui mane – Viešpaties atsakomoji strategija ir įžvalgus planas. Kaip prezidentas Nelsonas mokė: „Nauja į namus orientuota ir Bažnyčios palaikoma integruota mokymo programa turi potencialą aktyvinti šeimų galią.“ Tačiau tam reikia dabar ir dar prireiks ateityje mūsų didžiausių pastangų; turime „sąmoningai ir stropiai [siekti] paversti savo namus tikėjimo šventove“ („Tapkime pavyzdingais pastarųjų dienų šventaisiais“).

  Juk, kaip dar sakė prezidentas Nelsonas: „Kiekvienas esame atsakingas už savo dvasinį augimą“ („Įžanginis žodis“).

  Šia Ateik ir sek paskui mane priemone Viešpats ruošia mus „pavojingiems laikams, kuriais dabar gyvename“ (Kventinas L. Kukas, „Gilus ir ilgalaikis atsivertimas į Dangiškąjį Tėvą ir Viešpatį Jėzų Kristų“). Jis padeda mums pakloti tą „patikim[ą] pamat[ą]; ir jeigu žmonės stato ant šito pamato, jie negali griūti“ (Helamano 5:12), tą liudijimo pamatą, kuris patikimai įtvirtintas ant mūsų atsivertimo į Viešpatį Jėzų Kristų uolienos.

  Te mūsų kasdienės pastangos studijuoti Raštus stiprina mus ir padaro vertus šių pažadėtų palaimų. To meldžiu Jėzaus Kristaus vardu, amen.