Visuotinė konferencija
  Baigiamasis žodis
  Footnotes
  Theme

  Baigiamasis žodis

  Asmeninis vertumas reikalauja visiško atsivertimo protu ir širdimi, kad būtume panašesni į Viešpatį.

  Mano mylimi broliai ir seserys, baigiantis šiai istorinei konferencijai, dėkojame Viešpačiui už Jo įkvėptas žinias ir mus ugdžiusią muziką. Pabuvojome tikroje dvasinėje puotoje.

  Žinome, kad sugrąžintoji Jėzaus Kristaus Evangelija suteiks vilties ir džiaugsmo tiems žmonėms, kurie klausysis Jo doktrinos ir jos paisys. Taip pat žinome, kad kiekvieni namai gali tapti tikra tikėjimo šventove, kurioje gyvuoja ramybė, meilė ir Viešpaties Dvasia.

  Žinoma, gražiausia Sugrąžinimo puošmena yra šventoji šventykla. Jos šventos apeigos ir sandoros labai svarbios ruošiant žmones, pasirengusius pasveikinti Gelbėtoją Jo antrojo atėjimo metu. Šiuo metu turime 166 pašventintas šventyklas. Statoma daugiau.

  Prieš kiekvienos naujos ar renovuotos šventyklos pašventinimą bus surengtos atvirų durų dienos. Daugybė ne mūsų tikėjimo draugų dalyvaus ekskursijose po tas šventyklas ir kai ką sužinos apie šventyklos palaiminimus. O kai kurie iš tų lankytojų panorės sužinoti dar daugiau. Kai kurie nuoširdžiai klaus, ką turėtų daryti, kad gautų šventyklos palaiminimus.

  Mes, Bažnyčios nariai, turime būti pasiruošę atsakyti į jų klausimus. Galime paaiškinti, kad šventyklos palaiminimai prieinami visiems pasiruošusiems žmonėms. Tačiau, kad galėtų įžengti į pašventintą šventyklą, jie turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Viešpats nori, kad Jo šventykloje prieinamas amžinąsias palaimas gautų visi Jo vaikai. Jis nurodė, ką kiekvienas asmuo turi padaryti, kad būtų vertas įžengti į Jo šventus namus.

  Pradėti apie tai mokyti galime atkreipę dėmesį į žodžius, užrašytus ant šventyklos fasado: „Pašvęsta Viešpačiui; Viešpaties namai.“ Šiandieninė prezidento Henrio B. Airingo žinia, kaip ir daug kitų, mus įkvepia tapti šventesnius. Kiekviena šventykla yra šventa vieta; kiekvienas šventyklos lankytojas stengiasi tapti šventesnis.

  Visi įžengimo į šventyklą reikalavimai susiję su asmeniniu šventumu. Kad įvertintų savo pasirengimą, kiekvienas asmuo, norintis džiaugtis šventyklos palaimomis, turės dalyvauti dviejuose pokalbiuose: pirmas vyks su vyskupu, vyskupo patarėju arba skyriaus prezidentu; antras su kuolo ar misijos prezidentu arba vienu iš jo patarėjų. Per tuos pokalbius bus užduota keliolika klausimų.

  Kai kurie tų klausimų neseniai buvo patikslinti, kad būtų aiškesni. Norėčiau juos dabar jums perskaityti:

  1. Ar tikite Dievą, Amžinąjį Tėvą, Jo Sūnų Jėzų Kristų ir Šventąją Dvasią ir ar turite liudijimą apie Juos?

  2. Ar turite liudijimą apie Jėzaus Kristaus Apmokėjimą ir Jo, kaip jūsų Gelbėtojo ir Išpirkėjo, vaidmenį?

  3. Ar turite liudijimą apie Jėzaus Kristaus Evangelijos sugrąžinimą?

  4. Ar palaikote Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Prezidentą kaip pranašą, regėtoją bei apreiškėją ir kaip vienintelį asmenį žemėje, turintį įgaliojimą naudotis visais kunigystės raktais?

   Ar palaikote Pirmosios Prezidentūros ir Dvylikos Apaštalų Kvorumo narius kaip pranašus, regėtojus ir apreiškėjus?

   Ar palaikote kitus visuotinius įgaliotinius ir vietinius Bažnyčios vadovus?

  5. Viešpats yra pasakęs, kad priešais Jį viskas turi būti „daroma švariai“ (Doktrinos ir Sandorų 42:41).

   Ar stengiatės būti moraliai švarus (-i) tiek mintimis, tiek ir elgesiu?

   Ar paklūstate skaistybės įstatymui?

  6. Ar tiek privačioje aplinkoje, tiek viešumoje bendraudami su savo šeimos nariais ir kitais žmonėmis vadovaujatės Jėzaus Kristaus Bažnyčios mokymais?

  7. Ar palaikote arba propaguojate kokius nors mokymus, praktikas ir doktriną, kurie prieštarauja Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios mokymams, praktikoms ir doktrinai?

  8. Ar stengiatės šabo dieną švęsti ir namuose, ir bažnyčioje; lankyti susirinkimus; ruoštis sakramentui ir vertai jį priimti bei gyventi darnoje su Evangelijos įstatymais ir įsakymais?

  9. Ar visais savo darbais stengiatės būti sąžiningas (-a)?

  10. Ar mokate visą dešimtinę?

  11. Ar suprantate ir paklūstate Išminties Žodžiui?

  12. Ar turite kokių nors finansinių arba kitokių įsipareigojimų buvusiam sutuoktiniui ar vaikams?

   Jei taip, ar vykdote šiuos įsipareigojimus?

  13. Ar laikotės šventykloje sudarytų sandorų, įskaitant šventyklos apdaro dėvėjimą taip, kaip mokoma endaumento metu?

  14. Ar jūsų gyvenime yra rimtų nuodėmių, kurias atgailaudami turėtumėte išspręsti su kunigijos įgaliotiniais?

  15. Ar laikote save vertu (-a) įžengti į Viešpaties šventyklą ir dalyvauti šventyklos apeigose?

  Rytoj šie patikslinti šventyklos rekomendacijos klausimai bus išsiųsti Bažnyčios vadovams visame pasaulyje.

  Suprantama, kad kiekvienas suaugęs šventyklos lankytojas ne tik sąžiningai atsakys į šiuos klausimus, bet ir po savo įprastais drabužiais dėvės šventus kunigystės apdarus. Tai simbolizuoja vidinį įsipareigojimą kasdien stengtis tapti panašesniam į Viešpatį. Taip pat tai mums primena kasdien likti ištikimiems sudarytoms sandoroms ir kasdien tuo sandoros keliu eiti vis kilnesniu ir šventesniu būdu.

  O dabar trumpai kreipsiuosi į mūsų jaunimą. Raginame jus būti vertus riboto naudojimo šventyklos rekomendacijų. Ruošiantis vikarinių krikštų ir patvirtinimų apeigoms jums bus užduodami tik tie klausimai, kurie yra jums taikomi. Esame labai dėkingi už jūsų vertumą ir norą dalyvauti šventame šventyklos darbe. Dėkojame jums!

  Tam, kad taptumėte asmeniškai verti įžengti į Viešpaties namus, reikia nemažo asmeninio dvasinio pasiruošimo. Tačiau Viešpačiui padedant nėra nieko neįmanomo. Tam tikru atžvilgiu, šventyklą pastatyti yra paprasčiau, nei jai paruošti žmones. Asmeninis vertumas reikalauja visiško atsivertimo protu ir širdimi, kad būtume panašesni į Viešpatį, būti sąžiningu piliečiu, geresniu pavyzdžiu ir šventesniu žmogumi.

  Liudiju, kad toks pasiruošimo darbas atneša nesuskaičiuojamas palaimas šiame gyvenime ir nesuvokiamas palaimas ateinančiame gyvenime, įskaitant šeimos darinio tąsą per visą amžinybę „nesibaigiančios laimės būsenoje“1.

  O dabar norėčiau pakalbėti kita tema – apie ateinančių metų planus. 2020 metų pavasarį sukaks lygiai 200 metų nuo tada, kai Džozefas Smitas patyrė teofaniją, mums dar žinomą kaip Pirmasis regėjimas. Keturiolikmečiui Džozefui pasirodė Dievas Tėvas ir Jo Mylimasis Sūnus Jėzus Kristus. Tas įvykis žymi Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvės sugrąžinimo pradžią, tiksliai kaip tai išpranašauta Šventojoje Biblijoje.2

  Po to vyko keli dangiškųjų pasiuntinių vizitai, tarp jų Moronio, Jono Krikštytojo ir senovės apaštalų Petro, Jokūbo ir Jono. Apsilankė ir kiti, tarp jų Mozė, Elijas ir Elija. Kiekvienas jų atsinešė po dievišką įgaliojimą, kad dar kartą būtų palaiminti Dievo vaikai žemėje.

  Be to, stebuklingu būdu gavome Mormono Knygą: dar vieną Jėzaus Kristaus testamentą, papildomus šventuosius raštus prie Šventosios Biblijos. Doktrinoje ir Sandorose bei Brangiajame Perle išspausdinti apreiškimai taip pat labai praturtino mūsų supratimą apie Dievo įsakymus ir amžinąją tiesą.

  Buvo sugrąžinti kunigystės raktai ir tokios pareigybės kaip apaštalas, Septyniasdešimties narys, patriarchas, aukštasis kunigas, vyresnysis, vyskupas, kunigas, mokytojas ir diakonas. O Viešpatį mylinčios moterys narsiai tarnauja Paramos bendrijoje, Pradinukų organizacijoje, Merginų organizacijoje, Sekmadieninėje mokykloje ir kituose Bažnyčios pašaukimuose – visa tai yra gyvybiškai svarbios Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvės Sugrąžinimo dalys.

  Todėl 2020 metai bus paskelbti dušimtosiomis metinėmis. Balandį vyksianti visuotinė konferencija bus kitokia, nei bet kuri ankstesnė konferencija. Viliuosi, kad ateinančius šešis mėnesius kiekvienas narys ir kiekviena šeima ruošis šiai unikaliai konferencijai, kurioje bus minimi Evangelijos sugrąžinimo pagrindai.

  Šį pasiruošimą galite pradėti iš naujo skaitydami Brangiajame Perle užrašytą Džozefo Smito pasakojimą apie Pirmąjį regėjimą. Ateinančiais metais pagal Ateik ir sek paskui mane studijuosime Mormono Knygą. Galbūt galėtumėte apmąstyti tokius svarbius klausimus kaip: „Koks būtų mano gyvenimas, jei iš manęs staiga būtų atimtos visos iš Mormono Knygos įgytos žinios?“ arba „Kaip po Pirmojo regėjimo vykę įvykiai pakeitė mane ir mano artimuosius?“ Taip pat dabar, kai leidžiami filmukai, paremti Mormono Knygos įvykiais, juos galite įtraukti į savo asmenines ir šeimos studijas.

  Pasirinkite savo pačių klausimus. Susikurkite savo pačių planus. Pasinerkite į šlovingąją Sugrąžinimo šviesą. Jei taip darysite, tai ateinantį balandį vyksianti visuotinė konferencija bus ne tik įsimintina, bet ir nepamirštama.

  O dabar, baigdamas, palieku jums savo meilę ir savo palaiminimą, kad kiekvienas jūsų kasdien taptumėte laimingesnis ir šventesnis. Tuo tarpu užtikrinu jus, kad Bažnyčioje apreiškimas tęsiasi ir Viešpačiui vadovaujant tęsis, kol „Dievo tikslai bus įvykdyti ir didysis Jehova pasakys, kad darbas atliktas“3.

  Tuo jus ir laiminu, dar kartą patvirtinu savo meilę jums ir liudiju, kad Dievas gyvas! Jėzus yra Kristus! Jis yra mūsų Dievas, o mes esame Jo žmonės. Šventu Jėzaus Kristaus vardu, amen.