Visuotinė konferencija
  Pakeitimai, skirti jaunimui stiprinti
  Footnotes
  Theme

  Pakeitimai, skirti jaunimui stiprinti

  Mums stipriai susitelkus į mūsų jaunimą, daug vaikinų ir merginų sėkmingai įveiks sunkumus ir liks sandoros kelyje.

  Ačiū, brangus prezidente Nelsonai, už tą džiugų per apreiškimą gautą nurodymą dėl liudininkų krikštuose ir direktyvą, kuria paprašėte mus pasidalyti, kad padėtume stiprinti jaunimą ir ugdyti jų šventą potencialą.

  Prieš paskelbdamas šiuos pakeitimus noriu pasakyti, kad reiškiame nuoširdų dėkingumą už tai, kaip nepaprastai nariai reagavo į tebesitęsiančio Evangelijos sugrąžinimo įvykius. Kaip praeitais metais patarė prezidentas Nelsonas, jūs nepamiršote vartoti vitaminų!1

  Jūs džiugiai namuose studijuojate Ateik ir sek paskui mane.2 Jūs taip pat priėmėte pakeitimus bažnyčioje. Vyresniųjų kvorumų nariai ir Paramos bendrijų seserys vieningai darbuojasi išgelbėjimo darbe.3

  Esame labai dėkingi.4 Ypač esame dėkingi, kad mūsų jaunimas išlieka stiprus ir ištikimas.

  Mūsų jaunimas gyvena jaudinančiais, bet taip pat ir sunkiais laikais. Dar niekada anksčiau pasirinkimas nebuvo toks dramatiškas. Štai pavyzdys: šiuolaikinis išmanusis telefonas suteikia prieigą prie labai svarbios ir pakylėjančios informacijos, įskaitant šeimos istoriją ir šventuosius Raštus. Kita vertus, juo pasiekiamos kvailystės, amoralumas ir blogis, kurie nebuvo taip laisvai prieinami praeityje.

  Come Follow Me Family Study
  Philippines: Youth Activity

  Siekdama padėti mūsų jaunimui rasti kelią tame pasirinkimų labirinte, Bažnyčia paruošė tris įžvalgias ir išsamias iniciatyvas. Pirma, buvo sustiprinta mokymo programa, kuri dabar apima ir namus. Antra, vos praeitą sekmadienį prezidentas Raselas M. Nelsonas, prezidentas M. Raselas Balardas ir visuotiniai pareigūnai pristatė vaikų ir jaunimo programą, apimančią įdomias veiklas ir asmeninį tobulėjimą. Trečioji iniciatyva tai organizaciniai pakeitimai, leidžiantys mūsų vyskupams ir kitiems vadovams labiau sutelkti dėmesį į jaunimą. Tas dėmesys turi būti dvasiškai stiprus ir padėti mūsų jaunimui tapti tokiu jaunimo batalionu, kokiu juos tapti prašė prezidentas Nelsonas.

  Susiję modeliai

  Tos iniciatyvos, kartu su paskelbtomis per pastaruosius kelerius metus, nėra pavieniai pakeitimai. Kiekvienas pakeitimas yra sudedamoji susieto modelio dalis, skirta šventiesiems laiminti ir paruošti juos susitikti su Dievu.

  Viena modelio dalis susijusi su augančiąja karta. Mūsų jaunimo prašoma imtis didesnės asmeninės atsakomybės jaunesniame amžiuje, kad gimdytojai ir vadovai nedarytų to, ką jaunimas pats gali padaryti.5

  Pranešimas

  Šiandien pranešame apie su jaunimu susijusius organizacinius pakeitimus apylinkių ir kuolų lygmenyse. Kaip paaiškino prezidentas Nelsonas, sesuo Bonė H. Kordon šį vakarą aptars pakeitimus Merginų organizacijoje. Vienas iš pakeitimų, kuriuos dabar pristatysiu, tikslų – sustiprinti Aarono kunigiją, kvorumus ir kvorumų prezidentūras. Šie pakeitimai mūsų veiklą suderins su Doktrinos ir Sandorų 107:15, kur skaitome: „Vyskupija yra šios [Aarono] kunigystės prezidentūra ir turi jos raktus, arba įgaliojimą.“

  Viena iš Raštuose apibrėžtų vyskupo pareigų yra pirmininkauti kunigams, posėdžiauti su jais ir mokyti juos jų pareigybės pareigų.6 Be to, pirmasis patarėjas vyskupijoje bus atsakingas už mokytojus, o antrasis patarėjas – už diakonus.

  Atitinkamai, prisiderinant prie Doktrinos ir Sandorų apreiškimo, Vaikinų organizacijos prezidentūros apylinkėse bus panaikintos. Tie ištikimi broliai nuveikė daug gero ir mes reiškiame jiems dėkingumą.

  Tikimės, kad vyskupijos ypač susitelks į vaikinų kunigystės pareigas ir padės jiems vykdyti jų pareigas kvorumuose. Siekiant padėti Aarono kunigystės kvorumų prezidentūroms ir vyskupijoms vykdyti jų pareigas, gabūs suaugusieji bus pašaukti Vaikinų organizacijos konsultantais.7 Esame įsitikinę, kad, mums stipriai susitelkus į mūsų jaunimą, daug vaikinų ir merginų sėkmingai įveiks sunkumus ir liks sandoros kelyje.

  Pagal Viešpaties įkvėptą modelį vyskupas atsako už kiekvieną asmenį apylinkėje. Jis laimina jaunimo gimdytojus, o taip pat ir jaunimą. Vienas vyskupas pastebėjo, kad kalbėdamasis su vaikinu, turinčiu problemų dėl pornografijos, galėjo padėti vaikinui atgailauti tik padėjęs gimdytojams meiliai ir supratingai reaguoti. To vaikino išgijimas buvo šeimos išgijimas ir tapo įmanomas, kai vyskupas veikė visos šeimos labui. Dabar tas vaikinas turi Melchizedeko kunigystę ir tarnauja nuolatiniu misionieriumi.

  Kaip matosi iš šio pasakojimo, tie pakeitimai:

  • Padės vyskupams ir jų patarėjams sutelkti dėmesį į savo pagrindinę atsakomybę už jaunimą ir Pradinukų organizacijos vaikus.

  • Aarono kunigystės galią ir pareigas padarys kiekvieno vaikino asmeninio gyvenimo ir tikslų centru.

  Tie pakeitimai taip pat:

  • Pabrėžia Aarono kunigystės kvorumų prezidentūrų atsakomybę ir jų tiesioginę atskaitomybę vyskupijai.

  • Skatina suaugusius vadovus padėti Aarono kunigystės kvorumų prezidentūroms ir ugdyti jas stiprinant jų pareigybių galią ir įgaliojimą.

  Kaip buvo pastebėta, tie pakeitimai nemenkina vyskupijos atsakomybės už merginas. Kaip ką tik mokė prezidentas Nelsonas: „Pirmutinė ir svarbiausia [vyskupo] pareiga rūpintis savo apylinkės vaikinais ir merginomis.“8

  Kaip mūsų mylimi ir sunkiai dirbantys vyskupai vykdys šią pareigą? Kaip pamenate, 2018 m. Melchizedeko kunigystės kvorumai buvo pertvarkyti, kad glaudžiau bendradarbiautų su Paramos bendrijomis taip, jog, vyskupams vadovaujant, vyresniųjų kvorumai ir Paramos bendrijos galėtų padėti nešti svarbią, daug vyskupų laiko reikalaujančią, atsakomybę. Ta atsakomybė apima misionierišką darbą ir šventyklos bei šeimos istorijos darbą apylinkėje9, o taip pat didžią tarnystės apylinkės nariams dalį.

  2019 October General Conference

  Vyskupas negali perduoti kai kurių atsakomybių, tokių kaip jaunimo stiprinimo, buvimo bendruoju teisėju, rūpinimosi stokojančiais ir finansų bei materialinių reikalų priežiūros. Tačiau tų sričių yra mažiau, nei anksčiau manėme. Praeitais metais, kada buvo pristatyti Melchizedeko kunigystės kvorumų pakeitimai, vyresnysis Džefris R. Holandas paaiškino: „Vyskupas, žinoma, lieka pirmininkaujančiu aukštuoju kunigu apylinkėje. Tačiau ši nauja [vyresniųjų kvorumų ir Paramos bendrijų] vienybė turėtų leisti jam pirmininkauti Melchizedeko kunigystės ir Paramos bendrijos darbui nereikalaujant jo darbo šiose organizacijose.10

  Pavyzdžiui, Paramos bendrijos prezidentė ir vyresniųjų kvorumo prezidentas, gavę pavedimą, gali imtis didesnio vaidmens patardami suaugusiesiems – kaip ir Merginų organizacijos prezidentė patardama merginoms. Nors tik vyskupas gali tarnauti bendruoju teisėju, šie vadovai taip pat turi teisę į apreiškimą iš dangaus, padėsiantį sunkumuose, kurie nereikalauja bendrojo teisėjo atsakomybės arba nėra susiję su kokiu nors smurtu.11

  Tai nereiškia, jog mergina negali ar neturėtų kalbėtis su vyskupu arba savo gimdytojais. Jų dėmesys sutelktas į jaunimą! Bet tai reiškia, kad Merginų organizacijos vadovė gali geriausiai patenkinti konkrečios merginos poreikius. Vyskupija tiek pat rūpinasi merginomis, kiek ir vaikinais, tačiau mes pripažįstame stiprybę, kylančią iš stiprių, atsidavusių ir dėmesingų Merginų organizacijos vadovių, kurios myli ir ugdo, neprisiimdamos klasės prezidentūrų vaidmens, bet padėdamos jaunimui sėkmingai atlikti tuos vaidmenis.

  Sesuo Kordon šįvakar papasakos apie kitus nuostabius pakeitimus Merginų organizacijoje. Tačiau pranešu, kad apylinkių Merginų organizacijos prezidentės dabar tiesiogiai atsiskaitys apylinkės vyskupui ir tarsis su juo. Praeityje ta pareiga galėjo būti perduota patarėjui, bet nuo dabar už merginas tiesiogiai bus atsakingas tas, kuris apylinkėje turi pirmininkavimo kunigystės raktus. Paramos bendrijos prezidentė ir toliau tiesiogiai atsiskaitys vyskupui.12

  Visuotiniuose ir kuolo lygmenyse toliau turėsime Vaikinų organizacijos prezidentūras. Kuoluose aukštasis tarėjas bus Vaikinų organizacijos prezidentas13 ir kartu su aukštaisiais tarėjais, paskirtais Merginų organizacijai ir Pradinukų organizacijai, dalyvaus kuolo Aarono kunigystės – Merginų organizacijos komitete. Šie broliai tame komitete darbuosis kartu su kuolo Merginų organizacijos prezidentūra. Kuolo prezidento patarėjui pirmininkaujant, šis komitetas taps daug svarbesnis, nes didžioji naujosios Vaikų ir jaunimo iniciatyvos programų ir veiklų dalis bus vykdoma kuolo lygmenyje.

  Šie aukštieji tarėjai, vadovaujami kuolo prezidentūros, gali tarnauti vyskupo ir Aarono kunigystės kvorumų pagalbininkais, panašiai kaip aukštieji tarėjai padeda apylinkės vyresniųjų kvorumams.

  Susijęs pakeitimas: vienas aukštasis tarėjas tarnaus kuolo Sekmadieninės mokyklos prezidentu ir, jei reikia, galės tarnauti kuolo Aarono kunigystės – Merginų organizacijos komitete.14

  Papildomi organizaciniai pakeitimai bus smulkiau paaiškinti informacinėje medžiagoje, kuri bus siunčiama vadovams. Tai bus tokie pakeitimai:

  • Vyskupijos – jaunimo komiteto susirinkimus pakeis apylinkės jaunimo taryba.

  • „Bendroji veikla“, kaip ją vadinome, bus pakeista į „Merginų organizacijos veiklą“, „Aarono kunigystės kvorumo veiklą“ arba „jaunimo veiklą“, vyksiančias kas savaitę, kur įmanoma.

  • Jaunimo veikloms skirtas apylinkės biudžetas bus padalytas vaikinams ir merginoms pagal jaunimo kiekį kiekvienoje organizacijoje. Pradinukų organizacijos veikloms bus skirta pakankama suma.

  • Visuose lygmenyse – apylinkės, kuolo ir visuotiniame – vietoje „pagalbinės organizacijos“ vartosime terminą „organizacija“. Vadovaujantieji visuotinėms Paramos bendrijos, Merginų, Vaikinų, Pradinukų ir Sekmadieninės mokyklos organizacijoms bus vadinami „visuotiniais pareigūnais“. Vadovaujantieji organizacijoms apylinkėse ir kuoluose bus vadinami „apylinkės pareigūnais“ ir „kuolo pareigūnais“.15

  Šiandien paskelbti pakeitimai gali įsigalioti vos tik skyriai, apylinkės, apygardos ir kuolai bus pasiruošę, bet ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d. Tie pakeitimai, kartu vykdomi su ankstesniais pakeitimais, sudaro doktriną atitinkančią dvasinę ir organizacinę iniciatyvą, skirtą kiekvienam vyrui, moteriai, jaunuoliui ir vaikui laiminti ir stiprinti, padedant kiekvienam iš mūsų sandoros kelyje sekti mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pavyzdžiu.

  Brangūs broliai ir seserys, pažadu ir liudiju, kad tie išsamūs pakeitimai, įkvėptam prezidentui ir pranašui Raselui M. Nelsonui vadovaujant, įgalins ir sustiprins kiekvieną Bažnyčios narį. Mūsų jaunimas išsiugdys stipresnį tikėjimą Gelbėtoju, bus apsaugotas nuo priešininko pagundų ir stovės pasiruošęs pasitikti gyvenimo sunkumus. Šventu Jėzaus Kristaus vardu, amen.