Visuotinė konferencija
  Galia įveikti priešininką
  Footnotes
  Theme

  Galia įveikti priešininką

  Kaip mums rasti ramybę, atminti, kas esame, ir įveikti tris priešininko naudojamus metodus?

  Broliai ir seserys, dėkoju jums už viską, ką darote, kad patys taptumėte ir padėtumėte kitiems tapti tikrais Jėzaus Kristaus mokiniais ir mėgautis šventos šventyklos palaimomis. Ačiū jums už jūsų gerumą. Jūs esate puikūs, jūs – nuostabūs.

  Meldžiu, kad atpažintume patvirtinančią Šventosios Dvasios įtaką, kai imsime gerai suvokti, kad esame Dievo vaikai. Dokumente „Šeima. Pareiškimas pasauliui“ teigiama: „Visos žmogiškos esybės – vyrai ir moterys – sukurti pagal Dievo atvaizdą. Kiekvienas yra mylimas dvasinis dangiškųjų tėvų sūnus ar dukra, ir, kaip toks, kiekvienas turi dievišką prigimtį ir paskirtį.“1 Esame tos „rinktinės dvasios, kurios buvo išlaikytos, kad ateitų laikų pilnatvėje dalyvauti dedant didžiojo paskutiniųjų dienų darbo pamatus“2. Prezidentas Raselas M. Nelsonas pareiškė: „Jus mokė dvasių pasaulyje, kad paruoštų viskam, su kuo teks susidurti paskutinėmis iš šių paskutinių dienų (žr. D&S 138:56). Tie mokymai išliko jumyse!“3

  Jūs – rinktiniai Dievo sūnūs ir dukterys. Turite galią įveikti priešininką. Tačiau priešininkas žino, kas esate. Jis žino apie jūsų dievišką paveldą ir stengiasi apriboti jūsų žemiškąjį ir dangiškąjį potencialą šiais trimis būdais:

  • Apgaule

  • Dėmesio atitraukimu

  • Siūlymais nusiminti

  Apgaulė

  Priešininkas šį įrankį naudojo jau Mozės dienomis. Viešpats Mozei pareiškė:

  „Štai, tu esi mano sūnus. […]

  Aš turiu darbą tau, […]; ir tu esi pagal mano Viengimio panašumą.“4

  Netrukus po šio šlovingo regėjimo Šėtonas pamėgino apgauti Mozę. Jis pavartojo įdomius žodžius: „Moze, žmogaus sūnau, garbink mane.“5 Apgaulė slypėjo ne tik raginime garbinti Šėtoną, bet ir Mozės, kaip žmogaus sūnaus, apibūdinime. Prisimenate, Viešpats ką tik pasakė, kad Mozė yra Dievo sūnus, sukurtas pagal Viengimio panašumą.

  Priešininkas nepaliaujamai stengėsi apgauti Mozę, bet Mozė atsispyrė, sakydamas: „Eik šalin nuo manęs, Šėtone, nes aš garbinsiu tik šį vienintelį Dievą, kuris yra šlovės Dievas.“6 Mozė atsiminė, kas esąs – Dievo sūnus.

  Viešpaties Mozei ištarti žodžiai tinka ir man, ir jums. Esame sukurti pagal paties Dievo atvaizdą, ir Jis turi darbą mums. Priešininkas mėgina mus apgauti, kad pamirštume, kas iš tiesų esame. Jei nesuprantame, kas esame, tada sunku suvokti, kuo galime tapti.

  Dėmesio atitraukimas

  Taip pat priešininkas, blaškydamas mūsų dėmesį, mėgina atitraukti mus nuo Kristaus ir Jo sandoros kelio. Vyresnysis Ronaldas A. Resbandas sakė: „Priešininkas siekia atitraukti mus nuo dvasinių liudijimų, o Viešpats nori apšviesti ir įtraukti mus į savo darbą.“7

  Mūsų laikais yra daugybė dėmesį atitraukiančių dalykų, tokių kaip tviteris, feisbukas, virtualios realybės žaidimai ir daugelis kitų. Šie technologiniai išradimai yra nuostabūs, bet jei nebūsime atsargūs, jie gali atitraukti mus nuo mūsų dieviškojo potencialo vystymo. Tinkamas jų naudojimas gali pakviesti dangaus galią ir leisti mums pamatyti stebuklus, kai abiejose uždangos pusėse stengiamės surinkti išblaškytąjį Izraelį.

  Tad naudodamiesi technologijomis būkime atsargūs ir nesielkime lengvabūdiškai.8 Nuolat ieškokite būdų, kaip technologijos galėtų priartinti mus prie Gelbėtojo ir suteikti galimybę mums įvykdyti Jo darbą ruošiantis Jo antrajam atėjimui.

  Siūlymai nusiminti

  Galiausiai priešininkas trokšta, kad nusimintume ir netektume drąsos eiti pirmyn. Nusiminti galime, jei lyginame save su kitais arba jaučiame, kad nepateisiname kitų, taip pat ir savo, lūkesčių.

  Įstojęs į doktorantūrą, jaučiausi netekęs drąsos. Tais metais į tą programą buvo priimti tik keturi studentai, ir tie kiti studentai buvo tiesiog puikūs. Jų testai buvo įvertinti aukštesniais pažymiais, jie turėjo daugiau vadovaujamo darbo patirties ir trykšte tryško pasitikėjimu savo sugebėjimais. Praėjus pirmoms dviem mokymosi pagal tą programą savaitėms, nusiminimas ir abejonės ėmė daryti man įtaką ir beveik įveikė mane.

  Nusprendžiau, kad jei noriu užbaigti šią ketverių metų programą, reikia kiekvieną semestrą perskaityti visą Mormono Knygą. Kiekvieną dieną skaitydamas ją įsitikindavau Gelbėtojo pareiškimo, kad Šventoji Dvasia mane visko mokys ir viską man primins, tikrumu.9 Ji vėl patvirtino, kad esu Dievo sūnus, priminė man nelyginti savęs su kitais ir suteikė sėkmingam mano dieviško vaidmens įvykdymui reikalingo pasitikėjimo.10

  Brangūs draugai, niekam neleiskite pavogti jūsų laimės. Nelyginkite savęs su kitais. Atminkite meilės kupinus Gelbėtojo žodžius: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneišsigąsta.“11

  Tačiau kaip tai padaryti? Kaip mums rasti šią ramybę, atminti, kas esame, ir įveikti tuos tris priešininko naudojamus metodus?

  Pirmiausia atminkite, kad pirmasis ir didžiausias įsakymas yra mylėti Dievą visa savo širdimi, visa galia, protu ir stiprybe.12 Viskas, ką darome, turi būti pagrįsta mūsų meile Jam ir Jo Sūnui. Kai laikydamiesi Jų įsakymų ugdysime savo meilę Jiems, mūsų gebėjimas mylėti save ir kitus didės. Imsime tarnauti šeimai, draugams ir kaimynams, nes pamatysime juos tokius, kokius juos mato Gelbėtojas – kaip Dievo sūnus ir dukteris.13

  Antra, melskitės Tėvui Jėzaus Kristaus vardu kas dieną, kiekvieną dieną, kiekvieną mielą dieną!14 Būtent per maldą galime pajusti Dievo meilę ir parodyti Jam savo meilę. Per maldą mes išreiškiame savo dėkingumą ir prašome stiprybės ir drąsos savo valia paklusti Dievo valiai ir būti vedamiems ir vadovaujamiems visomis aplinkybėmis.

  Raginu jus „[melstis] savo Tėvui iš visų širdies jėgų, kad būtumėt pripildyti šitos meilės, […] kad taptumėte Dievo sūnumis [ir dukromis]; idant kada jis pasirodys, būtume tokie kaip jis“15.

  Trečia, skaitykite ir studijuokite Mormono Knygą kas dieną, kiekvieną dieną, kiekvieną mielą dieną.16 Atrodo, kad Mormono Knygą studijuoju geriau, kai ją skaitau mintyse ko nors klausdamas. Jei skaitysime galvodami apie kokį nors klausimą, galėsime gauti apreiškimą ir suvokti, jog pranašas Džozefas Smitas sakė tiesą, pareikšdamas: „Mormono Knyga yra teisingiausia iš visų knygų žemėje […], ir kad žmogus labiau priartės prie Dievo, gyvendamas pagal jos priesakus, negu pagal bet kokios kitos knygos.“17 Mormono Knygoje yra Kristaus žodžiai, ir ji padeda mums atminti, kas esame.

  Galiausiai pamaldžiai priimkite sakramentą kas savaitę, kiekvieną savaitę, kiekvieną mielą savaitę. Būtent per sandoras ir kunigystės apeigas, įskaitant ir sakramentą, mūsų gyvenime apsireiškia dieviškumo galia.18 Vyresnysis Deividas A. Bednaris mokė: „Sakramento apeigos yra šventas ir nuolatinis kvietimas į nuoširdžią atgailą ir dvasinį atsinaujinimą. Pats savaime sakramento priėmimas neatleidžia mūsų nuodėmių. Tačiau jei šioms šventoms apeigoms ruošimės sąmoningai ir jose dalyvausime su sudužusia širdimi ir atgailaujančia dvasia, tai mums pažadama, kad su mumis visuomet bus Viešpaties Dvasia.“19

  Nuolankiai priimdami sakramentą, atmename Jėzaus kančią tame šventame sode, vadinamame Getsemane, ir Jo auką ant kryžiaus. Išreiškiame dėkingumą Tėvui už tai, kad atsiuntė Savo Viengimį Sūnų, mūsų Išpirkėją, ir parodome, kad esame pasiryžę laikytis Jo įsakymų ir visuomet Jį atminti.20 Su sakramentu siejasi dvasinis nušvitimas. Jis yra asmeniškas, galingas ir tikrai reikalingas.

  Mano draugai, pažadu, kad stengdamiesi mylėti Dievą visa širdimi, melstis Jėzaus Kristaus vardu, studijuoti Mormono Knygą ir pamaldžiai priimti sakramentą galėsime su Viešpaties stiprybe įveikti apgaulingas priešininko intrigas, iki minimumo sumažinti mūsų dievišką potencialą ribojantį dėmesio atitraukinėjimą ir priešintis siūlymams nusiminti, kurie silpnina mūsų gebėjimą jausti Dangiškojo Tėvo ir Jo Sūnaus meilę. Mes gerai suprasime, kas esame, būtent Dievo sūnūs ir dukterys.

  Broliai ir seserys, išsakau jums savo meilę ir liudiju, jog žinau, kad Dangiškasis Tėvas gyvas ir Jėzus yra Kristus. Myliu Juos. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia yra Dievo karalystė žemėje. Turime dievišką pavedimą surinkti Izraelį ir paruošti pasaulį antrajam Mesijo atėjimui. Jėzaus Kristaus vardu, amen.