2010–2019
ปีติจากการไถ่คนตาย
เชิงอรรถ
พื้นหลัง

ปีติจากการไถ่คนตาย