2010–2019
ด้วยศรัทธาพระองค์จะทรงทำให้ทุกสิ่งสมบูรณ์
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ด้วยศรัทธาพระองค์จะทรงทำให้ทุกสิ่งสมบูรณ์