2010–2019
ศรัทธาในการชดใช้ของพระเยซูคริสต์จารึกไว้ในใจเราแล้วหรือ
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ศรัทธาในการชดใช้ของพระเยซูคริสต์จารึกไว้ในใจเราแล้วหรือ