“จงมาหาเรา, โอ้เจ้าเชื้อสายแห่งอิสราเอล”
    Footnotes

    “จงมาหาเรา, โอ้เจ้าเชื้อสายแห่งอิสราเอล”