2010–2019
ท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้ได้หรือไม่?
เชิงอรรถ
พื้นหลัง

ท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้ได้หรือไม่?