การเป็นชาวคริสต์เหมือนพระคริสต์มากขึ้น
    Footnotes

    การเป็นชาวคริสต์เหมือนพระคริสต์มากขึ้น