2010–2019
ของประทานซึ่งไม่อาจพูดถึงได้จากพระผู้เป็นเจ้า

ของประทานซึ่งไม่อาจพูดถึงได้จากพระผู้เป็นเจ้า