ของประทานซึ่งไม่อาจพูดถึงได้จากพระผู้เป็นเจ้า
    Footnotes

    ของประทานซึ่งไม่อาจพูดถึงได้จากพระผู้เป็นเจ้า