Thánh Thư
Joseph Smith—Ma Thi Ơ 1


Joseph Smith—Ma Thi Ơ

Trích ra từ bản phiên dịch Kinh Thánh được mặc khải cho Tiên Tri Joseph Smith vào năm 1831: Ma Thi Ơ 23:39 và chương 24.

Chương 1

Chúa Giê Su nói trước về sự hủy diệt sắp xảy đến của Giê Ru Sa Lem—Ngài cũng nói về Ngày Tái Lâm của Con của Người, và sự hủy diệt kẻ tà ác.

1 Vì ta nói cho các ngươi hay, từ nay về sau các ngươi sẽ không thấy ta nữa và biết rằng ta chính là Đấng mà các tiên tri từng viết đến, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng: Phước cho Đấng nhân danh Chúa ngự trong những đám mây trời mà đến, và tất cả các thiên sứ thánh đều đến với Ngài. Lúc ấy các môn đồ của Ngài mới hiểu rằng Ngài sẽ trở lại thế gian, sau khi Ngài được vinh hiển và đội mão triều thiên bên tay phải của Thượng Đế.

2 Và Chúa Giê Su đi ra, và rời khỏi đền thờ; và các môn đồ của Ngài đến bên Ngài để nghe Ngài giảng, thưa rằng: Thưa thầy, xin thầy cho chúng con biết về những ngôi nhà thuộc đền thờ này, vì Ngài có phán—chúng sẽ bị đổ xuống, và để lại cho các ngươi cảnh tiêu điều.

3 Và Chúa Giê Su phán cùng họ: Các ngươi không thấy mọi điều đó và các ngươi không hiểu những điều đó chăng? Quả thật, ta nói cho các ngươi hay, đền thờ này sẽ không còn một hòn đá nào chồng lên một hòn đá nào khác mà không bị đổ xuống.

4 Rồi Chúa Giê Su rời họ và đi lên Núi Ô Li Ve. Và khi Ngài đang ngồi trên Núi Ô Li Ve thì các môn đồ đến riêng với Ngài thưa rằng: Xin thầy cho chúng con biết đến khi nào sẽ xảy ra những điều Ngài vừa nói về sự hủy diệt đền thờ này và người Do Thái; và có điềm gì chỉ về sự hiện đến của Ngài và ngày tận thế, hay sự hủy diệt kẻ tà ác, tức là ngày tận thế?

5 Chúa Giê Su trả lời và phán cùng họ: Hãy coi chừng để không một người nào lừa gạt các ngươi;

6 Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng—Ta là Đấng Ky Tô—và sẽ lừa gạt nhiều người;

7 Bấy giờ họ sẽ nộp các ngươi để bị thống khổ, và sẽ giết các ngươi, và các ngươi sẽ bị mọi dân ghét vì danh ta;

8 Và khi ấy nhiều kẻ sẽ vấp phạm, và sẽ phản bội nhau, và sẽ ghét nhau;

9 Và nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và sẽ lừa gạt nhiều người;

10 Và vì cớ sự bất chính sẽ thêm nhiều, nên tình thương yêu của nhiều người sẽ trở nên lạnh nhạt;

11 Nhưng kẻ nào bền chí, và không để bị chế ngự thì sẽ được cứu.

12 Vậy nên, khi nào các ngươi thấy sự khả ố gây ra cảnh tiêu điều mà tiên tri Đa Ni Ên đã nói về sự hủy diệt của thành Giê Ru Sa Lem, thì lúc đó các ngươi phải đứng trong chốn thánh; ai đọc thì hãy để người ấy hiểu.

13 Rồi thì ai ở trong xứ Giu Đê hãy trốn lên núi;

14 Ai ở trên mái nhà hãy chạy trốn, và chớ có quay lại để đem vật gì ra khỏi nhà mình;

15 Còn ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo quần của mình;

16 Và khốn khó thay cho những người có thai và những kẻ cho bú trong những ngày ấy;

17 Vậy nên, các ngươi hãy cầu nguyện Chúa để cho sự trốn tránh của các ngươi không nhằm lúc mùa đông, hay vào ngày Sa Bát;

18 Vì lúc đó, trong những ngày ấy sẽ có hoạn nạn lớn cho người Do Thái, và cho các dân cư của Giê Ru Sa Lem, một hoạn nạn mà Thượng Đế chưa từng giáng xuống dân Y Sơ Ra Ên bao giờ kể từ khi họ lập quốc cho đến bây giờ; không, và sau này cũng sẽ không bao giờ giáng xuống Y Sơ Ra Ên nữa.

19 Tất cả những điều mà đã xảy ra cho họ mới chỉ là sự khởi đầu của những đau khổ sẽ đến với họ.

20 Và trừ phi những ngày ấy được rút ngắn, thì sẽ chẳng có một xác thịt nào trong bọn họ được cứu; song vì cớ những người chọn lọc, theo như giao ước, nên những ngày ấy sẽ được rút ngắn.

21 Này, những điều này ta nói với các ngươi là về người Do Thái; và lại nữa, sau hoạn nạn trong những ngày ấy mà nó sẽ xảy đến cho Giê Ru Sa Lem, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Trông kìa Đấng Ky Tô ở đây, hay là ở đó, thì đừng tin;

22 Vì trong những ngày ấy, sẽ có các Ky Tô giả và các tiên tri giả dấy lên, và sẽ cho thấy các dấu lớn và những điều kỳ diệu, đến đỗi, nếu có thể được, họ sẽ lừa gạt cả những người chọn lọc, là những người chọn lọc theo giao ước.

23 Này, ta nói với các ngươi những điều này vì lợi ích của những người chọn lọc; và các ngươi cũng sẽ nghe nói về chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh; các ngươi hãy chú tâm, đừng bối rối, vì tất cả những gì ta đã nói với các ngươi đều phải xảy ra; song chưa là cuối cùng đâu.

24 Này, ta đã nói trước cho các ngươi rồi;

25 Vậy nếu họ nói với các ngươi rằng: Này, Ngài ở trong sa mạc thì đừng ra. Này, Ngài ở trong những gian phòng kín, thì đừng tin;

26 Vì như ánh sáng bình minh phát ra từ phương đông, và chiếu sáng đến tận phương tây, và bao phủ khắp trái đất như thế nào, thì sự hiện đến của Con của Người cũng sẽ như vậy.

27 Và giờ đây, ta cho các ngươi thấy một chuyện ngụ ngôn. Này, hễ nơi nào có xác chết thì chim đại bàng sẽ tụ họp ở đó; những người chọn lọc của ta cũng sẽ từ bốn phương trời của thế gian tụ họp về như vậy.

28 Và họ sẽ nghe nói về chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh.

29 Này, ta nói vì lợi ích của những người chọn lọc của ta; vì dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, và nước nọ chống lại nước kia; sẽ có nạn đói, nạn dịch và động đất ở nhiều nơi.

30 Và lại nữa, vì sự bất chính sẽ thêm nhiều, nên tình thương yêu của con người sẽ trở nên lạnh nhạt; nhưng người nào không bị chế ngự sẽ được cứu.

31 Và lại nữa, Phúc Âm này về Vương Quốc sẽ được rao giảng ra khắp thế gian, để làm chứng cho muôn dân, và lúc bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến, hay là sự hủy diệt kẻ ác;

32 Và lại nữa, sự khả ố gây ra cảnh tiêu điều, mà tiên tri Đa Ni Ên đã nói đến, sẽ được ứng nghiệm.

33 Và ngay sau sự hoạn nạn của những ngày ấy, thì mặt trời sẽ tối sầm lại, và mặt trăng sẽ không chiếu sáng, và các ngôi sao từ trên trời sẽ sa xuống, và các thế lực của tầng trời sẽ rúng động.

34 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, thế hệ này, là thế hệ mà trong đó những điều này sẽ được tỏ ra, sẽ chẳng qua đi cho đến khi nào mọi điều ta phán được ứng nghiệm.

35 Dù rằng, sẽ đến ngày, trời và đất sẽ qua, nhưng lời nói của ta chẳng bao giờ qua đi, mà trái lại tất cả đều sẽ được ứng nghiệm.

36 Và, như ta đã nói trước đây, sau sự hoạn nạn của những ngày ấy, và các thế lực của các tầng trời sẽ rúng động, thì lúc ấy điềm triệu về Con của Người sẽ hiện ra ở trên trời, và lúc ấy, mọi chi tộc trên thế gian sẽ than khóc; và họ sẽ trông thấy Con của Người ngự trên mây trời mà xuống, với đại quyền và đại vinh;

37 Và kẻ nào biết tích lũy lời của ta thì sẽ không bị lừa gạt, vì Con của Người sẽ đến, và Ngài sẽ phái các thiên sứ của mình đi trước với tiếng kèn lớn, và họ sẽ nhóm họp những người chọn lọc còn lại của Ngài từ khắp bốn phương, từ cuối phương trời này đến cuối phương trời khác.

38 Giờ đây, hãy học câu chuyện ngụ ngôn về cây vả—Lúc các nhành của nó còn non và mới bắt đầu ra lá, thì các ngươi biết là mùa hạ gần kề;

39 Cũng vậy, những người chọn lọc của ta, khi họ thấy tất cả những điều này thì họ sẽ biết là Ngài đã đến gần, ngay cả đang ở trước cửa;

40 Nhưng về ngày và giờ đó, thì không một ai biết được; không, chẳng có một thiên sứ nào của Thượng Đế trên trời biết, mà chỉ có Cha ta mới biết được mà thôi.

41 Nhưng trong thời Nô Ê như thế nào thì khi Con của Người đến cũng giống như vậy;

42 Vì điều đó sẽ đến với họ, như trong những ngày trước nước lụt; vì người ta ăn uống, cưới gả như thường cho đến ngày Nô Ê vào tàu;

43 Và không biết chi hết cho đến khi nước lụt đến và cuốn đi hết thảy; sự hiện đến của Con của Người cũng sẽ như vậy.

44 Rồi lúc ấy những gì đã ghi chép sẽ được ứng nghiệm, đó là vào những ngày sau rốt, sẽ có hai người ở trong một cánh đồng, một người sẽ được đem đi, còn một người bị để lại;

45 Có hai người đang xay cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại;

46 Và những gì ta nói với một người, tức là ta nói với tất cả mọi người; vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết giờ nào Chúa mình sẽ đến.

47 Nhưng hãy biết điều này, nếu người chủ nhà giỏi biết canh kẻ trộm sẽ đến, thì người đó hẳn phải tỉnh thức và không để cho đào ngạch nhà mình, mà còn phải sẵn sàng.

48 Vậy nên, các ngươi cũng hãy sẵn sàng, vì trong một giờ phút mà các ngươi không ngờ tới, Con của Người sẽ đến.

49 Lúc đó ai là đầy tớ trung thành và khôn ngoan, mà người chủ mình đặt cai quản trong nhà, để cho họ đồ ăn đúng giờ?

50 Phước cho kẻ tôi tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy; và quả thật ta nói cho các ngươi hay, chủ sẽ đặt người ấy cai quản cả gia tài của mình.

51 Nhưng nếu kẻ tôi tớ xấu đó nghĩ thầm trong lòng: Chủ ta đến chậm.

52 Rồi bắt đầu đánh những kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu,

53 Chủ của kẻ tôi tớ đó sẽ đến trong một ngày nó không ngờ tới, và trong một giờ phút nó không biết,

54 Và sẽ phân thây nó, và sẽ định phần cho nó chung với những kẻ đạo đức giả; đó là nơi sẽ có khóc than và nghiến răng.

55 Và như vậy là kết thúc đời kẻ tà ác, đúng như lời tiên tri của Môi Se nói: Chúng sẽ bị khai trừ khỏi dân; nhưng ngày tận thế chưa đến, tuy nhiên sẽ đến rất chóng.