Pyhät kirjoitukset
Abraham 1
Alaviitteet

Hide Footnotes

Aihe

Abrahamin kirja

Papyruksesta kääntänyt Joseph Smith

Eräiden Egyptin hautakammioista haltuumme joutuneiden muinaisten aikakirjojen käännös. Abrahamin Egyptissä ollessaan omin käsin papyrukselle kirjoittamia, Abrahamin kirjaksi kutsuttuja kirjoituksia.

Luku 1

Abraham etsii patriarkaalisen järjestyksen siunauksia. Väärät papit vainoavat häntä Kaldeassa. Jehova pelastaa hänet. Selvitys Egyptin alkuperästä ja hallinnosta.

1 aKaldealaisten maassa, isieni asuinpaikalla, minä, bAbraham, käsitin, että minun oli tarpeen hankkia toinen casuinpaikka;

2 ja saatuani tietää, että minulle oli olemassa suurempaa aonnea ja rauhaa ja blepoa, etsin isien siunauksia ja oikeutta, johon minut oli asetettava hallitakseni niitä; koska itse olin noudattanut cvanhurskautta ja myös halunnut tulla paljon dtiedon haltijaksi ja pyrkiä noudattamaan yhä paremmin vanhurskautta ja omata suurempaa tietoa ja tulla monien kansakuntien isäksi, rauhan ruhtinaaksi, ja koska halusin saada ohjeita ja pitää Jumalan käskyt, minusta tuli laillinen perillinen, eylipappi isille kuulunein foikeuksin.

3 Isät aantoivat sen minulle; se tuli isiltä ajan alusta, aivan niin, alusta eli maan perustamista edeltävältä ajalta aina nykyiseen aikaan asti, tosiaankin besikoisoikeus eli ensimmäisen ihmisen, joka on cAadam eli ensimmäinen isä, oikeus, isien kautta minulle.

4 Minä etsin aasettamistani pappeuteen Jumalan isille antaman, heidän jälkeläisiä koskevan säädöksensä mukaan.

5 aIsäni, jotka olivat kääntyneet pois vanhurskaudestaan ja pyhistä käskyistä, jotka Herra, heidän Jumalansa, oli antanut heille, pakanoiden jumalien bpalvontaan, kieltäytyivät täysin kuulemasta ääntäni.

6 Sillä heidän sydämensä olivat antautuneet tekemään pahaa ja olivat kokonaan kääntyneet Elkenan ajumalaan ja Libnan jumalaan ja Mahmakrahin jumalaan ja Korasin jumalaan ja Faraon, Egyptin kuninkaan, jumalaan;

7 sen tähden he käänsivät sydämensä pakanoiden uhreihin ja uhrasivat lapsiaan näille mykille epäjumalille eivätkä kuulleet minun ääntäni, vaan yrittivät ottaa henkeni Elkenan papin käden kautta. Elkenan pappi oli myös Faraon pappi.

8 Nyt, tänä aikana Faraon, Egyptin kuninkaan, papin tapana oli uhrata miehiä, naisia ja lapsia alttarilla, joka oli pystytetty Kaldean maahan näille vieraille jumalille uhraamista varten.

9 Ja tapahtui, että pappi valmisti uhrin Faraon jumalalle ja myös Sagreelin jumalalle, niin, egyptiläisten tavan mukaan. Nyt Sagreelin jumala oli aurinko.

10 Tosiaankin Faraon pappi uhrasi lapsen kiitosuhrina alttarilla, joka oli Potifarin kukkulaksi kutsutun kukkulan juurella Olisemin tasangon päässä.

11 Nyt, tämä pappi oli uhrannut tällä alttarilla samalla kertaa kolme neitsyttä, jotka olivat sen Onitahin tyttäriä, joka oli kuninkaallista sukua polveutuen suoraan aHaamin kupeista. Nämä neitsyet uhrattiin heidän hyveellisyytensä tähden; he eivät tahtoneet bkumartua palvomaan puisia eivätkä kivisiä jumalia; sen tähden heidät surmattiin tällä alttarilla, ja se tapahtui egyptiläisten tavan mukaan.

12 Ja tapahtui, että nämä papit käyttivät minuun väkivaltaa surmatakseen minutkin, kuten he olivat surmanneet nuo neitsyet tällä alttarilla; ja jotta tietäisitte, millainen tämä alttari oli, pyydän teitä katsomaan kuvaa tämän aikakirjan alusta.

13 Se oli tehty vuoteen muotoiseksi, sellaisen, joita oli kaldealaisten keskuudessa, ja se oli Elkenan, Libnan, Mahmakrahin ja Korasin jumalien sekä Faraon, Egyptin kuninkaan, jumalan kaltaisen jumalan edessä.

14 Jotta teillä olisi käsitys näistä jumalista, olen esittänyt teille niiden muodon alussa olevissa kuvissa, jollaisia kuvia kaldealaiset kutsuvat rahleenoiksi, joka merkitsee hieroglyfejä.

15 Mutta kun he nostivat kätensä minua vastaan uhratakseen minut ja ottaakseen henkeni, katso, minä korotin ääneni Herran, Jumalani, puoleen, ja Herra akuunteli ja kuuli, ja hän täytti minut Kaikkivaltiaan näyllä, ja enkeli hänen luotaan seisoi minun vierelläni ja bkirvoitti heti siteeni;

16 ja hänen äänensä sanoi minulle: Abraham, Abraham, katso, minun nimeni on aJehova, ja minä olen kuullut sinua ja olen tullut alas vapauttamaan sinut ja viemään sinut pois isäsi kodista ja kaikkien sukulaistesi keskuudesta vieraaseen bmaahan, josta et tiedä;

17 ja tämä, koska he ovat kääntäneet sydämensä pois minusta palvomaan Elkenan jumalaa ja Libnan jumalaa ja Mahmakrahin jumalaa ja Korasin jumalaa ja Faraon, Egyptin kuninkaan, jumalaa; sen tähden minä olen tullut alas rankaisemaan heitä ja hävittämään sen, joka on nostanut kätensä sinua, Abrahamia, poikaani, vastaan ottaakseen henkesi.

18 Katso, minä johdatan sinua kädelläni ja otan sinut pukeakseni sinut nimeeni, nimittäin isäsi apappeuteen, ja minun voimani on sinun päälläsi.

19 Niin kuin oli Nooan, niin on myös sinun oleva; mutta sinun palvelutyösi kautta minun animeni tunnetaan maan päällä ikuisesti, sillä minä olen sinun Jumalasi.

20 Katso, Potifarin kukkula oli Kaldean aUrin maassa. Ja Herra hajotti Elkenan ja maan jumalien alttarin ja hävitti ne perin juurin ja löi pappia, niin että hän kuoli; ja Kaldeassa oli suuri suru, ja myös Faraon hovissa, joka Farao merkitsee kuninkaallista verta olevaa kuningasta.

21 Nyt tämä Egyptin kuningas polveutui aHaamin kupeista ja oli syntyperältään bkanaanilaista verta.

22 Tästä suvusta polveutuivat kaikki egyptiläiset, ja näin kanaanilaisten veri säilyi maassa.

23 aEgyptin maan oli ensiksi löytänyt nainen, joka oli Haamin tytär ja Egyptuksen tytär, ja Egyptus merkitsee kaldeassa Egyptiä, joka merkitsee sitä, mikä on kielletty.

24 Kun tämä nainen löysi maan, se oli veden alla, ja myöhemmin hän asetti poikansa asumaan sinne; ja näin Haamista sai alkunsa tuo rotu, joka pysytti kirouksen maassa.

25 Nyt Egyptin ensimmäisen hallitusvallan perusti Farao, Egyptuksen, Haamin tyttären, vanhin poika, ja se oli Haamin hallitustavan mukainen, joka oli patriarkaalinen.

26 Farao, joka oli vanhurskas mies, vakiinnutti valtakuntansa ja tuomitsi kansaansa viisaasti ja oikeamielisesti koko elinaikansa yrittäen vakavasti jäljitellä sitä järjestystä, jonka isät olivat vakiinnuttaneet ensimmäisten sukupolvien aikana ensimmäisen patriarkaalisen hallinnon päivinä, nimittäin Aadamin ja myös isänsä Nooan hallintoaikana, Nooan, joka siunasi hänet maan asiunauksilla ja viisauden siunauksilla mutta kirosi hänet, mitä tulee pappeuteen.

27 Nyt, vaikka Farao oli tuota sukua, jonka kautta hänellä ei voinut olla oikeutta apappeuteen, siitä huolimatta faraot väittivät kärkkäästi saaneensa sen Nooalta Haamin kautta; sen tähden heidän epäjumalanpalvontansa eksytti isäni;

28 mutta pyrin tämän jälkeen laatimaan aikajärjestyksen mukaisen tapahtumaluettelon, joka vie minusta menneisyyteen luomisen alkuun, sillä aaikakirjat ovat tulleet minun käsiini, ja ne ovat minulla tälläkin hetkellä.

29 Nyt, sen jälkeen kun Elkenan pappia lyötiin, niin että hän kuoli, toteutui se, mitä minulle oli puhuttu Kaldean maasta, että maahan tulisi nälänhätä.

30 Sen mukaisesti nälänhätä vallitsi kautta koko Kaldean maan, ja nälänhätä piinasi ankarasti isääni, ja hän katui sitä pahaa, jonka hän oli tarkoittanut minua vastaan ottaakseen ahenkeni.

31 Mutta isien, nimittäin patriarkkojen, aikakirjat, jotka koskevat pappeuden oikeutta, Herra, minun Jumalani, varjeli minun omissa käsissäni; sen tähden tiedot luomisen alusta sekä ataivaankappaleista ja tähdistä, niin kuin ne tehtiin tunnetuiksi isille, olen säilyttänyt aina tähän päivään asti, ja minä koetan kirjoittaa jotakin näistä asioista tähän aikakirjaan jälkeeni tulevien jälkeläisteni hyväksi.