Pühakirjad
Õpetus ja Lepingud 88
eelmine järgmine

88. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 27. detsembril 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 302–312). Prohvet ütles, et see on „õlipuu leht, … mis on nopitud Paradiisipuu küljest – Issanda rahusõnum meile” (History of the Church, kd 1, lk 316). Ajaloolistest ülestähendustest selgub, et selle ilmutuse osad on saadud 27. ja 28. detsembril 1832 ning 3. jaanuaril 1833.

1–5 Ustavad pühad saavad Trööstija, mis on lubadus igavesest elust. 6–13 Kõiki asju juhib ja valitseb Kristuse valgus. 14–16 Ülestõusmine tuleb lunastuse kaudu. 17–31 Kuulekus selestilisele, terrestrilisele või telestilisele seadusele valmistab inimesi ette nendeks vastavateks kuningriikideks ja hiilgusteks. 32–35 Need, kes tahavad elada patus, jäävad endiselt roojasteks. 36–41 Kõiki kuningriike valitseb seadus. 42–45 Jumal on andnud seaduse kõikidele asjadele. 46–50 Inimene saab mõistma isegi Jumalat. 51–61 Tähendamissõna mehest, kes saatis oma teenijad põllule ja käis neid ükshaaval vaatamas. 62–73 Lähenege Issandale ja te saate näha tema palet. 74–80 Pühitsege endid ja õpetage üksteisele kuningriigi õpetusi. 81–85 Igal inimesel, keda on hoiatatud, tuleb hoiatada oma ligimest. 86–94 Tunnustähed, algainete muutumised ja inglid valmistavad teed Issanda tulekuks. 95–102 Inglite pasunad kutsuvad esile surnud nende järjekorras. 103–116 Inglite pasunad kuulutavad evangeeliumi taastamist, Babüloni langemist ja suure Jumala lahingut. 117–126 Otsige teadmisi, rajage Issanda koda (tempel) ja pange ülle ligimesearmastuse side. 127–141 Seatakse sisse prohvetite kooli kord, kaasa arvatud jalgade pesemise talitus.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand teile, kes te olete kogunenud kokku vastu võtma tema tahet teie suhtes:

2 Vaata, see on teie Issandale meelepärane ja inglid arõõmustavad teie üle; teie palvete barmuannid on jõudnud üles Issand cSebaoti kõrvu ja on üles kirjutatud pühitsetute nimede draamatusse, nimelt nende, kes on selestilisest maailmast.

3 Mispärast, ma saadan teile nüüd teise aTrööstija, tõepoolest teile, minu sõbrad, et see võiks elada teie südames, nimelt lubaduse bPüha Vaimu; ja see teine Trööstija on seesama, mille ma lubasin oma jüngritele, nagu on üles tähendatud Johannese tunnistuses.

4 See Trööstija on lubadus, mille ma annan teile aigavesest elust, nimelt selestilise kuningriigi bhiilgusest,

5 mis on aEsmasündinu kiriku, nimelt kõige pühama Jumala hiilgus, mis tuleb tema Poja Jeesuse Kristuse kaudu –

6 atema, kes tõusis kõrgele, ning samuti blaskus ta allapoole kõiki asju, mistõttu ta võib cmõista kõiki asju, et ta võiks olla kõiges ja kõige läbi, tõe dvalgus,

7 milline tõde särab. See on Kristuse avalgus. Just nagu ta on ka päikeses ja päikese valgus ja selle vägi, mille kaudu see btehti.

8 Ja samuti on ta kuus ja on kuu valgus ja selle vägi, mille kaudu see tehti;

9 nagu ka tähtede valgus ja nende vägi, mille kaudu need tehti;

10 ja samuti maa ja selle vägi, tõepoolest, see maa, millel te aseisate.

11 Ja valgus, mis paistab, mis annab teile valgust, on tema kaudu, kes valgustab teie silmi, mis on seesama valgus, mis elavdab teie amõistmist;

12 ja see avalgus väljub Jumala juurest, et btäita ruumi mõõtmatus –

13 valgus, mis on akõigis asjades, mis annab belu kõikidele asjadele, mis on cseadus, mille kaudu kõiki asju valitsetakse, nimelt selle Jumala vägi, kes istub oma troonil, kes on igaviku põues, kes on kõikide asjade keskel.

14 Nüüd, tõesti, ma ütlen teile, et alunastuse kaudu, mis on teie heaks tehtud, tehakse teoks ülestõusmine surnuist.

15 Ja avaim ja bkeha moodustavad inimese chinge.

16 Ja surnuist aülestõusmine on hinge lunastus.

17 Ja hinge lunastus on tema läbi, kes teeb elavaks kõik asjad, kelle põues on määratud, et amaa pärivad selle bvaesed ja ctasased.

18 Seepärast, peab see saama pühitsetud puhtaks kõigest õigemeelsusetusest, et see võiks saada ette valmistatud aselestiliseks hiilguseks;

19 sest pärast seda, kui see on täitnud oma loomise eesmärgi, kroonitakse see ahiilgusega, tõepoolest, Isa, Jumala juuresolekuga,

20 et kehad, kes on selestilisest kuningriigist, võiksid avalitseda seda igavesest ajast igavesti; sest selle bkavatsusega see tehti ja loodi ning sel eesmärgil on nad cpühitsetud.

21 Ja need, kes ei ole pühitsetud seaduse kaudu, mille ma olen teile andnud, nimelt Kristuse seaduse kaudu, peavad pärima teise kuningriigi, nimelt terrestrilise või telestilise.

22 Sest see, kes ei suuda püsida selestilise kuningriigi aseaduses, ei suuda taluda selestilist hiilgust.

23 Ja see, kes ei suuda püsida terrestrilise kuningriigi seaduses, ei suuda taluda aterrestrilist hiilgust.

24 Ja see, kes ei suuda püsida telestilise kuningriigi seaduses, ei suuda taluda atelestilist hiilgust; seetõttu ta ei kõlba hiilguse kuningriiki. Seepärast, ta peab jääma kuningriiki, mis ei ole hiilguse kuningriik.

25 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: aMaa püsib selestilise kuningriigi seaduses, sest see täidab oma loomise eesmärki ja ei astu üle seadusest –

26 mispärast, see apühitsetakse; jah, vaatamata sellele, et see bsureb, tehakse see jälle elavaks ja see kannatab välja väe, millega see elavaks tehakse, ja selle cpärivad dõigemeelsed.

27 Sest vaatamata sellele, et nad surevad, nad atõusevad ka taas üles – bvaimse kehana.

28 Need, kelle vaim on selestiline, saavad samasuguse keha, nagu oli sünnipärane; tõepoolest, te saate omad kehad ja teie ahiilgus saab olema see hiilgus, millega teie kehad belavaks tehakse.

29 Teie, kes te olete elavaks tehtud osaga aselestilisest bhiilgusest, saate siis sellestsamast, kuni täiuseni välja.

30 Ja need, kes tehakse elavaks osaga aterrestrilisest hiilgusest, saavad siis sellestsamast, kuni täiuseni välja.

31 Ja ka need, kes tehakse elavaks osaga atelestilisest hiilgusest, saavad siis sellestsamast, kuni täiuseni välja.

32 Ja need, kes üle jäävad, tehakse samuti aelavaks; siiski nad pöörduvad jälle tagasi omaenda paika nautima seda, mida nad btahavad vastu võtta, sest nad ei tahtnud nautida seda, mida nad oleksid võinud saada.

33 Sest mis kasu on inimesel sellest, kui talle kingitakse and ja ta ei võta seda kingitust vastu? Vaata, ta ei tunne rõõmu sellest, mis talle antud on, ega rõõmusta tema üle ka kingi andja.

34 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Seda, mida valitsetakse seadusega, hoitakse ka ülal seadusega, ja täiustatakse ja apühitsetakse sellesamaga.

35 Seda, kes amurrab seadust ja ei püsi seaduses, vaid püüab saada seaduseks iseendale ja tahab jääda pattu ning püsib täiesti patus, ei saa pühitseda seadusega, samuti mitte bhalastuse, cõigluse ega õigusemõistmisega. Seepärast, nad peavad jäämagi droojaseks.

36 Kõikidele kuningriikidele on antud seadus;

37 ja akuningriike on palju; sest pole ruumi, kus poleks kuningriiki; ja pole kuningriiki, kus poleks ruumi, olgu suuremas või väiksemas kuningriigis.

38 Ja igale kuningriigile on antud aseadus, ja igal seadusel on ka kindlad piirid ja tingimused.

39 Kõik olendid, kes ei püsi nendes atingimustes – neid ei bmõisteta õigeks.

40 Sest aarukus hoiab ühte arukusega; btarkus võtab vastu tarkust; ctõde võtab omaks tõde; dvoorus armastab voorust; evalgus hoiab ühte valgusega; halastusel on fkaastunne halastuse vastu ja ta nõuab oma; õiglus jätkab oma rajal ja nõuab oma; õigusemõistmine käib selle palge ees, kes istub troonil ja valitseb ja viib täide kõik asjad.

41 Tema amõistab kõiki asju, ja kõik asjad on tema ees, ja kõik asjad on tema ümber, ning tema on ülalpool kõiki asju ja kõigis asjades ja kõikide asjade läbi, ja ta on kõikide asjade ümber, ning kõik asjad on tema kaudu ja temast, tõepoolest Jumalast, igavesest ajast igavesti.

42 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Ta on kõikidele asjadele andnud seaduse, mille põhjal need liiguvad oma aaegadel ja perioodidel;

43 ja nende kulg on paika pandud, nimelt taevaste ja maa kulg, mis hõlmab maad ja kõiki planeete.

44 Ja need annavad üksteisele avalgust oma aegadel ja oma perioodidel, oma minutitel, oma tundidel, oma päevadel, oma nädalatel, oma kuudel, oma aastatel – kõik need on büks aasta Jumalale, aga mitte inimesele.

45 Maa ringleb oma tiibadel, ja apäike annab oma valgust päeval, ja kuu annab oma valgust öösel, ja ka tähed annavad oma valgust, ringeldes oma tiibadel oma hiilguses, Jumala bväe sees.

46 Millega ma küll kõrvutaksin neid kuningriike, et te mõista võiksite?

47 Vaata, kõik need on kuningriigid, ja igaüks, kes on näinud vähimat neist, on anäinud Jumalat liikumas oma majesteetlikkuses ja väes.

48 Ma ütlen teile: Ta on teda näinud; siiski, teda, kes tuli aomade juurde, ei mõistetud.

49 aValgus paistab pimeduses, ja pimedus ei mõista seda; ometi tuleb päev, mil te bmõistate tõepoolest Jumalat, olles elavaks tehtud temas ja tema kaudu.

50 Siis saate te teadma, et te olete mind näinud, et mina olen ja et mina olen tõeline valgus, mis on teis, ja et teie olete minus; vastasel juhul te ei saaks edeneda.

51 Vaata, ma võrdlen neid kuningriike mehega, kellel on põld, ja ta saatis oma teenijad põllule kaevama.

52 Ja ta ütles esimesele: Mine ja näe põllul vaeva, ja esimesel tunnil ma tulen sinu juurde ja sa saad näha minu palge rõõmu.

53 Ja ta ütles teisele: Mine ka sina põllule, ja teisel tunnil ma lasen sul näha oma palge rõõmu.

54 Ja samuti kolmandale, öeldes: Ma tulen su juurde.

55 Ja neljandale, ja nii edasi ka kaheteistkümnendale.

56 Ja põllu isand läks esimese juurde esimesel tunnil ja viibis tema juures terve selle tunni; ja ta tehti rõõmsaks tema isanda palge valgusega.

57 Ja siis ta läks ära esimese juurest, et ta võiks külastada ka teist ja kolmandat ja neljandat ja nii edasi kuni kaheteistkümnendani.

58 Ja nõnda said nad kõik oma isanda palge valgust, igaüks omal tunnil ja omal ajal ja omal perioodil –

59 alates esimesest ja nii edasi kuni aviimaseni, ja viimasest esimeseni ja esimesest viimaseni –

60 igaüks oma järjekorras, kuni tema tund lõppes; tõepoolest vastavalt sellele, kuidas tema isand teda oli käskinud, et tema isand võiks saada temas austatud ja tema oma isandas, et nad kõik võiksid saada austatud.

61 Seepärast, ma kõrvutan kõiki neid kuningriike ja nende aelanikke selle tähendamissõnaga – iga kuningriik omal tunnil ja omal ajal ja omal perioodil, nimelt vastavalt sellele, kuidas Jumal määranud on.

62 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile, mu asõbrad, ma jätan need sõnad teile, et te bmõtiskleksite nende üle oma südames koos selle käsuga, mis ma teile annan, et teil tuleb chüüda minu poole, kuni ma ligidal olen –

63 atulge minu ligi ja mina tulen teie ligi; botsige mind usinasti ja te cleiate mind; paluge ja te saate; koputage ja teile avatakse.

64 Ja mida iganes te apalute Isalt minu nimel, see antakse teile, mis teile bkasuks on;

65 ja kui te palute midagi, mis ei ole teile akasuks, pöördub see teie bsüüdimõistmiseks.

66 Vaata, see, mida te kuulete, on nagu ahüüdja hääl kõnnumaal – kõnnumaal, sest te ei saa teda näha – minu hääl, sest minu hääl on bVaim; minu Vaim on tõde; ctõde püsib ja sel ei ole lõppu; ja kui teis seda on, saab seda teis olema ülirohkesti.

67 Ja kui te peate silmas aüksnes minu bhiilgust, täidetakse terve teie keha valgusega ja teis ei ole mingit pimedust; ja keha, mis on täidetud valgusega, cmõistab kõiki asju.

68 Seepärast, apühitsege endid, et teie bmeeled võiksid olla pühendunud üksnes Jumalale, ja tulevad päevad, mil te saate teda cnäha, sest ta paljastab oma palge teile; ja see saab olema tema enda ajal ja tema enda viisil ning vastavalt tema enda tahtele.

69 Pidage meeles seda suurt ja viimast lubadust, mis ma teile andnud olen; heitke kõrvale oma atühised mõtted ja oma liigne bnaer endast kaugele.

70 Viibige, viibige veel selles paigas ja kutsuge kokku pühalik koosolek, nimelt neist, kes on esimesed töötegijad selles viimases kuningriigis.

71 Ja need, keda nad on oma teekonnal ahoiatanud, hüüdku Issanda poole ja mõtisklegu oma südames veidi hoiatuse üle, mis nad on saanud.

72 Vaata, ja ennäe – mina hoolitsen teie karjade eest, ja kasvatan üles vanemaid ja saadan nende juurde.

73 Vaata, ma kiirendan oma tööd selle õigel ajal.

74 Ja ma annan teile, kes te olete esimesed atöötegijad selles viimases kuningriigis, käsu, et te koguksite ennast kokku ja organiseeruksite ja valmistaksite end ette ja bpühitseksite ennast; jah, puhastaksite oma südamed ning cpuhastaksite oma käed ja jalad minu ees, et ma võiksin teid dpuhtaks teha;

75 et ma võiksin tunnistada teie aIsale ja teie Jumalale ja minu Jumalale, et te olete puhtad selle pahelise sugupõlve verest; et ma võiksin täita selle lubaduse, selle suure ja viimase lubaduse, mille ma olen teile andnud, siis kui ma tahan.

76 Samuti, ma annan teile käsu, et nüüdsest ajast peale tuleb teil jätkata apalves ja bpaastumises.

77 Ja ma annan teile käsu, et teil tuleb aõpetada üksteisele kuningriigi bõpetust.

78 Õpetage usinasti ja minu aarm on teiega, et te võiksite saada täiuslikumalt bõpetust teoorias, põhimõtetes, õpetuses, evangeeliumi seaduses, kõigis asjades, mis puutuvad Jumala kuningriiki, mida teil on kasulik mõista;

79 nii ataevastes kui ka maistes asjades ja maa-alustes; asjades, mis on olnud, asjades, mis on, asjades, mis varsti sünnivad; asjades, mis on kodus, asjades, mis on võõrsil; teadmisi bsõdadest ja rahvaste kitsikustest ja kohtumõistmistest, mis lasuvad maa peal, ja samuti maadest ja kuningriikidest –

80 et te võiksite olla valmis kõiges, kui ma saadan teid taas suurendama teie kutset, millesse ma teid kutsunud olen, ja misjonitööle, mis ma teile ülesandeks olen teinud.

81 Vaata, ma saatsin teid välja atunnistama ja inimesi hoiatama, ja igal inimesel, keda on hoiatatud, tuleb bhoiatada oma ligimest.

82 Seepärast, nad jäetakse ilma õigustustest ja nende patud on nende endi pea peal.

83 See, kes mind avarakult botsib, leiab mind, ja teda ei hüljata.

84 Seepärast, viibige ja nähke usinasti vaeva, et te võiksite saada täiustatud oma teenimistöös minna apaganate sekka viimast korda – nii paljud, kui Issanda suu nimetab – bsiduma seadust ja pitseerima tunnistust ning valmistama pühasid ette kohtumõistmise tunniks, mis on tulemas;

85 et nende hinged võiksid pääseda Jumala raevu eest, akohutava hävituse eest, mis ootab pahelisi nii selles maailmas kui ka tulevases. Tõesti, ma ütlen teile: Need, kes ei ole esimesed vanemad, jätkaku viinamäel, kuni Issanda suu neid bkutsub, sest nende aeg ei ole veel tulnud; nende rõivad ei ole cpuhtad selle sugupõlve verest.

86 Püsige avabaduses, millega teid on bvabaks tehtud; ärge cmässige end dpattu, vaid teie käed olgu epuhtad, kuni tuleb Issand.

87 Sest ei möödu palju päevi, kui amaa bväriseb ja õõtsub sinna-tänna nagu purjus inimene; ja cpäike peidab oma näo ja keeldub andmast valgust; ja kuu kastetakse dverre; ja etähed saavad äärmiselt vihaseks ja heidavad endid alla nagu viigimarjad, mis viigipuult langevad.

88 Ja pärast teie tunnistust langeb inimeste peale raev ja meelepaha.

89 Sest pärast teie tunnistust tulevad tunnistuseks amaavärinad, mis toovad tema sisemusest esile oigamised, ja inimesed kukuvad maha ning ei ole võimelised seisma.

90 Ja samuti tuleb kõuemürinate ahääle ja välkude hääle ja tormide hääle ja üle oma piiride kerkivate merelainete hääle tunnistus.

91 Ja kõik on aärevuses; ja tõesti, inimeste südamed löövad araks, sest kartus tuleb kõikide inimeste peale.

92 Ja ainglid lendavad läbi kesktaeva, hüüdes valju häälega, puhudes Jumala pasunat, öeldes: Valmistuge, valmistuge, oo teie, maa elanikud, sest meie Jumala kohtumõistmine on käes! Vaadake, ja ennäe – bPeigmees tuleb! Minge välja temale vastu!

93 Ja otsekohe ilmub taevasse asuur tunnustäht ja kõik inimesed üheskoos näevad seda.

94 Ja teine ingel puhub oma pasunat, öeldes: See asuur bkirik, jäleduste cema, kes pani kõik rahvad jooma raevu veini oma dhooruse pärast, kes kiusab taga Jumala pühasid, kes valas nende verd – see, kes istub paljude vete peal ja meresaartel – vaata, tema on maa eumbrohi; ta on seotud vihkudesse; tema sidemed on tehtud tugevaks, ükski ei või neid lahti päästa; nõnda on ta valmis fpõletamiseks. Ja ta puhub oma pasunat pikalt ja valjult ning kõik rahvad kuulevad seda.

95 Ja taevas tekib avaikus pooleks tunniks; ja kohe pärast seda avatakse taeva eesriie, nagu avatakse brullraamat, mis keritakse lahti, ja saab nähtavaks Issanda cpale;

96 ja pühad, kes on maa peal, kes on elus, tehakse elavaks ja atõmmatakse üles temale vastu.

97 Ja atulevad esile need, kes on maganud oma hauas, sest nende hauad avatakse; ja ka nemad tõmmatakse kohtuma temaga taevasamba keskel –

98 nemad on Kristuse omad, aesikviljad, need, kes laskuvad alla koos temaga kõigepealt, ja need, kes on maa peal ja oma haudades, kes kõigepealt tõmmatakse üles temaga kohtuma; ja kõik see sünnib, kui Jumala ingel puhub pasunat.

99 Ja pärast seda puhub teine ingel pasunat, mis on teine pasun; ja siis tuleb nende lunastus, kes saavad Kristuse omaks tema tulemisel, kes on saanud oma osa selles avanglas, mis on neile valmistatud, et nad võiksid vastu võtta evangeeliumi ja et nende üle võidaks bkohut mõista nagu inimeste üle lihas.

100 Ja taas, hüüab veel üks pasun, mis on kolmas; ja siis tulevad nende inimeste avaimud, kelle üle mõistetakse kohut ja kes leitakse olevat bsüüdimõistmise all;

101 ja need on ülejäänud asurnud; ja nemad ei ela taas enne, kui on lõppenud btuhat aastat, ega enne maailma lõppu.

102 Ja hüüab veel üks pasun, mis on neljas pasun, öeldes: Nende seast, kes peavad jääma kuni selle suure ja viimase päevani, nimelt lõpuni, on leitud neid, kes jäävadki aroojaseks!

103 Ja hüüab veel üks pasun, mis on viies pasun, kes on viies ingel, kes annab aigavikulise evangeeliumi, lennates läbi kesktaeva, kõikidele rahvustele, hõimudele, keeltele ja rahvastele;

104 ja see on tema pasunahüüd, mis ütleb kõikidele inimestele nii taevas kui maa peal, ja nendele, kes on maa all – sest aiga kõrv kuuleb seda ja iga põlv bnõtkub ja iga keel tunnistab sel ajal, kui nad kuulevad pasuna häält, mis ütleb: cKartke Jumalat ja andke au sellele, kes istub troonil igavesest ajast igavesti, sest on saabunud tema kohtumõistmise tund!

105 Ja taas, veel üks ingel puhub oma pasunat, kes on kuues ingel, öeldes: aLangenud on see, kes pani kõik rahvad jooma raevu veini oma hooruse pärast; ta on langenud, on langenud!

106 Ja taas, veel üks ingel puhub oma pasunat, kes on seitsmes ingel, öeldes: See on lõpetatud, see on lõpetatud! aJumala Tall on bvõitnud ja on ctallanud surutõrt üksinda, nimelt Kõikvõimsa Jumala raevu ägeduse surutõrt.

107 Ja siis saavad inglid kroonitud tema väe hiilgusega ja apühad saavad täidetud tema bhiilgusega ning nad saavad oma cpärisosa ja tehakse temaga dvõrdseks.

108 Ja siis puhub esimene ingel taas oma pasunat kõige elava kõrvus ja ailmutab inimeste salajased teod ja Jumala vägevad tööd besimesel tuhandel aastal.

109 Ja siis puhub teine ingel oma pasunat ja ilmutab inimeste salajased teod ja nende südame meelsuse ja mõtted ning Jumala vägevad tööd teisel tuhandel aastal;

110 ja nii edasi, kuni oma pasunat puhub seitsmes ingel; ja ta seisab maa ja mere peal ja vannub selle nimel, kes troonil istub, et enam ei ole aaega; ja bSaatan seotakse, see vana madu, keda kutsutakse kuradiks, ja teda ei päästeta lahti ctuhande aasta jooksul.

111 Ja siis ta apäästetakse lahti üürikeseks ajaks, et ta võiks kokku koguda oma sõjaväed.

112 Ja aMiikael, seitsmes ingel, nimelt peaingel, kogub kokku oma sõjaväed, nimelt taevaväed.

113 Ja kurat kogub kokku oma sõjaväed, nimelt põrguväed, ja tuleb sõdima Miikaeli ja tema sõjavägedega.

114 Ja siis tuleb Suure Jumala alahing; ja kurat ning tema sõjaväed heidetakse ära nende omasse paika, nii et neil ei ole enam mingit võimu pühade üle.

115 Sest Miikael võitleb nende lahingud ja võidab selle, kes apüüab saada selle trooni, kes troonil istub, nimelt Talle oma.

116 See on Jumala ja apühitsetute hiilgus, ja nad ei näe enam bsurma.

117 Seepärast, tõesti, ma ütlen teile, mu asõbrad: Kutsuge kokku oma pühalik koosolek, nagu ma olen teid käskinud.

118 Ja kuna kõikidel ei ole usku, otsige usinalt ja aõpetage üksteisele btarkuse sõnu; jah, otsige parimatest craamatutest tarkuse sõnu; otsige teadmisi just nimelt õppimise ja samuti usu kaudu.

119 Organiseeruge; valmistage kõik vajalik ja rajage akoda, nimelt palve koda, paastumise koda, usu koda, õppimise koda, hiilguse koda, korra koda, Jumala koda,

120 et te võiksite siseneda Issanda nimel, et te võiksite väljuda Issanda nimel, et kõik teie tervitused võiksid olla Issanda nimel, Kõigekõrgema poole üles tõstetud kätega.

121 Seepärast, alõpetage kõik oma tühised kõned, kõik bnaer, kõik oma chimurad soovid, kõik oma duhkus ja kergemeelsus ning kõik oma pahelised tegemised.

122 Määrake endi seast õpetaja ja kõik ärgu olgu kõnemehed samal ajal, vaid rääkigu üks korraga ja kõik kuulaku tema ütlemisi, et kui kõik on rääkinud, siis kõik saaksid haritud kõigi poolt ja et igaühel võiks olla võrdne võimalus.

123 Vaadake, et te üksteist aarmastate; lakake olemast bsaamahimulised; õppige üksteisega jagama, nagu evangeelium nõuab.

124 Lakake olemast ategevusetud; lakake olemast ebapuhtad; lõpetage üksteise vigade botsimine; lakake magamast rohkem, kui on vajalik; minge oma voodisse vara, et te ei oleks väsinud; tõuske vara, et teie keha ja meel võiksid olla virged.

125 Ja ennekõike – pange endale justkui mantlina ülle ligimesearmastuse aside, mis on täiuslikkuse ja brahu side.

126 aPalvetage alati, et te ei nõrkeks, kuni ma btulen. Vaata, ja ennäe – ma tulen äkitselt ja võtan teid enese juurde. Aamen.

127 Ja taas, prohvetite akooli juhtkonnale ehitatud hoone kord, mis on rajatud nende õpetamiseks kõigis asjades, mis on neile vajalikud, nimelt kõikidele kiriku bametikandjatele ehk teiste sõnadega neile, kes on kutsutud kirikus teenima, alates ülempreestritest kuni diakoniteni välja –

128 ja see olgu kooli juhtkonna hoone kord: see, kes on määratud juhatajaks või õpetajaks, leitagu seismas oma kohal selles hoones, mis temale ette valmistada tuleb.

129 Seepärast, tema olgu Jumala kojas esimene, paigas, kus hoones olev kogudus võiks kuulata tema sõnu hoolikalt ja selgesti, ilma et oleks vaja valjusti kõneleda.

130 Ja kui ta tuleb Jumala kotta, sest tal tuleb olla hoones esimesena – vaata, see on kaunis, et ta võiks olla eeskujuks –

131 ta aohverdagu ennast palves oma põlvedel Jumala ees igavikulise lepingu ehk selle meelespidamise märgiks.

132 Ja kui keegi tuleb pärast teda, siis õpetaja tõusku ja tervitagu oma venda või vendi, jah, tõepoolest, otse taeva poole üles tõstetud kätega, järgmiste sõnadega:

133 Oled sa vend või olete te vennad? Ma tervitan sind Issanda Jeesuse Kristuse nimel, igavikulise lepingu ehk selle meelespidamise märgiks, millises lepingus ma võtan sind aosadusse otsusega, mis on kindel, vankumatu ja muutumatu – olla Jumala armu läbi armastuse sidemetes sinu sõber ja bvend, et tänuga ja laitmatuna käia kõikide Jumala käskude järgi igavesest ajast igavesti. Aamen.

134 Ja sellel, kes leitakse selliseks tervituseks olevat ebavääriline, ärgu olgu kohta teie seas; sest te ei tohi lasta tal arüvetada minu koda.

135 Ja sellel, kes tuleb sisse ja on minu ees ustav ja on vend või kui nad on vennad – neil tuleb tervitada juhatajat või õpetajat taevasse tõstetud kätega selle sama palve ja lepinguga, ehk öeldes selle märgiks „aamen”.

136 Vaata, tõesti ma ütlen teile: See olgu teile eeskujuks üksteise tervitamisel Jumala kojas, prohvetite koolis.

137 Ja te olete kutsutud tegema seda palve ja tänuga, nii nagu Vaim teile annab, mida öelda, kõikides teie tegemistes Issanda kojas, prohvetite koolis, et sellest võiks saada pühakoda, Püha Vaimu tabernaakel teie aülesehitamiseks.

138 Ja ärge võtke kedagi endi seast sellesse kooli muidu, kui ta on puhas selle sugupõlve averest;

139 ja ta võetagu vastu ajalgade pesemise talituse kaudu, sest sellel otstarbel seati sisse jalgade pesemise talitus.

140 Ja taas, jalgade pesemise talituse peab läbi viima kiriku president või eesistuv vanem.

141 Seda tuleb alustada palvega, ja pärast leiva ja vee avõtmist tuleb tal end vöötada vastavalt beeskujule, mille andis Johannes minu kohta toodud tunnistuse kolmeteistkümnendas peatükis. Aamen.