Pühakirjad
Õpetus ja Lepingud 20


20. osa

Ilmutus Kiriku korraldusest ja valitsemisest, antud prohvet Joseph Smithi kaudu 1830. aasta aprillikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 64–70). Enne selle ilmutuse üleskirjutamist kirjutas prohvet: „Me saime Temalt [Jeesuselt Kristuselt] ettekuulutuse ja ilmutuse vaimu kaudu järgneva, mis andis meile mitte ainult palju informatsiooni, vaid mis näitas meile ära ka kindla päeva, mil me Tema käsku ja tahet mööda pidime asuma taastama Tema Kirikut taas kord siia maa peale” (History of the Church, kd 1, lk 64).

1–16 Mormoni Raamat tõestab viimse aja töö jumalikkust. 17–28 Kinnitatakse õpetusi loomisest, langemisest, lepitusest ja ristimisest. 29–37 Esitatakse seadused, mis määratlevad meeleparanduse, õigeksmõistmise, pühitsemise ja ristimise. 38–67 Tehakse kokkuvõte vanemate, preestrite, õpetajate ja diakonite kohustustest. 68–74 Ilmutatakse liikmete kohustused, laste õnnistamine ning ristimise viis. 75–84 Antakse sakramendipalved ja Kiriku liikmeks olemist puudutavad eeskirjad.

1 aKristuse Kiriku btaassünd neil viimsetel päevadel, mis on üks tuhat kaheksasada ja kolmkümmend aastat pärast meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse tulekut lihas, mis on Jumala tahte ja käskude kohaselt korrapäraselt corganiseeritud ja rajatud vastavalt meie maa seadustele, neljandal kuul ja selle kuu, mida kutsutakse aprilliks, kuuendal päeval –

2 millised käsud anti Joseph Smith nooremale, kes akutsuti Jumala poolt ja pühitseti Jeesuse Kristuse bapostliks, olema selle kiriku esimeseks cvanemaks;

3 ja Oliver Cowderyle, kes samuti kutsuti Jumala poolt Jeesuse Kristuse apostliks, olema selle kiriku teiseks vanemaks, ja asetatud tema käe all;

4 ja seda vastavalt meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armule, kellele olgu kõik au nii nüüd kui igavesti. Aamen.

5 Pärast seda, kui sellele esimesele vanemale tõesti avaldati, et ta on saanud andestuse oma pattudele, amässis ta ennast jälle sisse maailma tühisustesse;

6 kuid pärast meeleparandust ja enda siirast alandamist usu läbi teenis Jumal teda püha aingli kaudu, kelle bpale oli kui välgusähvatus ja kelle riided olid puhtad ja valgemad kui miski muu,

7 ja andis talle käsud, mis inspireerisid teda,

8 ja andis talle väe kõrgest läbi avahendite, mis olid enne ette valmistatud, et tõlkida Mormoni Raamat,

9 mis sisaldab langenud rahva ülestähendust ja Jeesuse Kristuse aevangeeliumi btäiust paganatele ja ka juutidele;

10 mis anti inspiratsiooni kaudu ja mida kinnitatakse ateistele inglite teenimise kaudu ja mida bkuulutatakse maailmale nende kaudu,

11 tõestades maailmale, et pühakirjad on atõesed ja et Jumal binspireerib inimesi ja kutsub neid oma cpühale tööle praegusel ajal ja selles põlves, samahästi nagu vanaaja sugupõlvedeski,

12 näidates seeläbi, et tema on asama Jumal eile, täna ja igavesti. Aamen.

13 Seepärast, kuna neil on nii suured tõendused, siis vastavalt nendele mõistetakse maailma üle kohut, just nii paljude üle, kes edaspidi sellest tööst teada saavad.

14 Ja need, kes võtavad selle vastu usus ja teevad aõigemeelsuse tegusid, saavad igavese elu bkrooni;

15 kuid neile, kes auskmatuses teevad oma südamed kõvaks ja lükkavad selle tagasi, pöördub see nende endi süüdimõistmiseks –

16 sest Issand Jumal on seda rääkinud; ja meie, kiriku vanemad, oleme kuulnud ja anname tunnistust kõrguses asuva hiilgava Majesteedi sõnadest, kellele olgu au igavesest ajast igavesti. Aamen.

17 Nende asjade tõttu me ateame, et taevas on bJumal, kes on lõputu ja igavene, igavikulisusest igavikulisuseni üks ja sama muutumatu Jumal, taeva ja maa ja kõikide asjade, mis neis on, kujundaja;

18 ja et tema alõi inimese, mehe ja naise, omaenda bnäo järgi ja enda sarnaseks lõi ta nad;

19 ja andis neile käsud, et nad peavad aarmastama ja bteenima teda, ainsat elavat ja tõelist Jumalat, ja et tema peab olema ainus olend, keda neil tuleb ckummardada.

20 Kuid nendest pühadest seadustest üleastumise tõttu sai inimesest aihar ja bkuratlik, ja temast sai clangenud inimene.

21 Mispärast, Kõikvõimas Jumal andis oma aAinusündinud Poja, nagu on kirjutatud nendes pühakirjades, mis temast on antud.

22 Ta oli akiusatustes, kuid ei andnud nendele järele.

23 Ta alöödi risti, suri ja btõusis taas kolmandal päeval,

24 ja atõusis taevasse, istuma bIsa paremale käele, valitsema kõikvõimsa väega vastavalt Isa tahtele,

25 et nii paljud, kes ausuvad ja saavad ristitud tema pühas nimes ja bpeavad usus vastu lõpuni, saaksid päästetud –

26 mitte ainult need, kes uskusid pärast seda, kui ta tuli aaegade keskpaigas, lihas, vaid et kõik algusest peale, nimelt nii palju, kui neid enne tema tulemist oli, kes uskusid bpühade prohvetite sõnu, kes rääkisid, olles inspireeritud Püha Vaimu cannist, kes tõega dtunnistasid temast kõikides asjades, saaksid igavese elu,

27 samahästi nagu need, kes tulevad hiljem, kes usuvad, et Jumal annab aande ja kutseid läbi Püha Vaimu, kes btunnistab Isast ja Pojast,

28 millised Isa, Poeg ja Püha Vaim on aüks Jumal, otsatu ja igavene, ilma lõputa. Aamen.

29 Ja me teame, et kõik inimesed peavad ameelt parandama ja uskuma Jeesuse Kristuse nimesse ja kummardama tema nimel Isa ning pidama busus tema nimesse vastu kuni lõpuni, või neid ei saa cpäästa Jumala kuningriiki.

30 Ja me teame, et aõigeksmõistmine meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse barmu läbi on õige ja tõde.

31 Ja me teame ka, et apühitsemine meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armu läbi on õige ja tõde kõigile neile, kes armastavad ja teenivad Jumalat kõigest oma bväest, meelest ja jõust.

32 Kuid on olemas võimalus, et inimene alangeb armust ära ja eemaldub elavast Jumalast;

33 seepärast vaadaku kirik ette ja palvetagu alati, et nad ei langeks akiusatusse,

34 jah, ja isegi need, kes on pühitsetud, vaadaku samuti ette.

35 Ja me teame, et need asjad on kindlad ja vastavuses Johannese ilmutustega, midagi alisamata või midagi ära võtmata tema raamatu ettekuulutustest, bpühakirjadest või Jumala ilmutustest, mis edaspidi tulevad Püha Vaimu anni ja väe, Jumala chääle või inglite teenimise kaudu.

36 Ja Issand Jumal on seda rääkinud; ning au, vägi ja hiilgus olgu tema pühal nimel nii nüüd kui igavesti. Aamen.

37 Ja taas, käsuna kirikule ristimise viisi kohta: Kõik need, kes alandavad end Jumala ees ja soovivad saada aristitud ja tulevad bmurtud südame ja kahetseva vaimuga ning tunnistavad kiriku ees, et nad on tõesti meelt parandanud kõigist oma pattudest, ja soovivad võtta enda peale Jeesuse Kristuse cnime, olles kindlalt dotsustanud teenida teda lõpuni, ja tõesti näitavad oma etegudega, et nad on saanud osa Kristuse Vaimust pattude fandekssaamiseks, võetagu ristimise kaudu tema kirikusse.

38 Vanemate, preestrite, õpetajate, diakonite ja Kristuse kiriku liikmete kohustus: aapostel on vanem ja tema kutse on bristida;

39 ja apühitseda ametisse teisi vanemaid, preestreid, õpetajaid ja diakoneid,

40 ja aõnnistada ning jagada leiba ja veini – Kristuse liha ja vere sümboleid –

41 ja akinnitada neid, kes on ristitud kirikusse, bkäsi peale pannes ristimiseks tule ja cPüha Vaimuga vastavalt pühakirjadele,

42 ja õpetada, selgitada, õhutada, ristida ja vaadata kiriku järele,

43 ja kinnitada kirikut käsi peale pannes ja andes Püha Vaimu,

44 ja juhtida kõiki koosolekuid.

45 Vanematel tuleb ajuhatada koosolekuid vastavalt sellele, kuidas Püha Vaim neid juhib, vastavalt Jumala käskudele ja ilmutustele.

46 aPreestri kohustuseks on jutlustada, bõpetada, selgitada, õhutada ja ristida ning viia läbi sakramenditalitust,

47 ja külastada iga liikme kodu ja õhutada neid apalvetama bhäälega ja salajas ning osa võtma kõikidest cperekonnakohustustest.

48 Ja ta võib samuti apühitseda ametisse teisi preestreid, õpetajaid ja diakoneid.

49 Ja kui kohal pole ühtegi vanemat, tuleb tal juhatada koosolekuid;

50 kuid kui vanem on kohal, tuleb tal ainult jutlustada, õpetada, selgitada, õhutada ja ristida,

51 ja külastada iga liikme kodu, õhutades neid palvetama häälega ja salajas ning osa võtma kõikidest perekonnakohustustest.

52 Kõigis neis kohustustes tuleb preestril, kui olukord nõuab, aabistada vanemat.

53 aÕpetaja kohustuseks on alati bvaadata kiriku järele ja olla koos liikmetega ning neid tugevdada;

54 ja jälgida, et kirikus ei oleks süütegusid ega omavahelist akalki kohtlemist, poleks valetamist, keelepeksu ega btagarääkimist;

55 ja vaadata, et kirik saaks sageli kokku, ja samuti vaadata, et kõik liikmed täidaksid oma kohustusi.

56 Ja kui puudub vanem või preester, tuleb tal juhtida koosolekuid;

57 ja teda peavad kõikides tema kohustustes kirikus, kui olukord nõuab, aitama adiakonid.

58 Kuid ei õpetajatel ega diakonitel pole volitust ristida, läbi viia sakramenditalitust ega käsi peale panna;

59 siiski tuleb neil hoiatada, selgitada, õhutada ja õpetada ning kutsuda kõiki tulema Kristuse juurde.

60 Iga avanem, preester, õpetaja või diakon tuleb pühitseda ametisse vastavalt Jumala poolt temale antud andidele ja bkutsumistele; ja ta tuleb asetada Püha Vaimu väega, mis on selles, kes teda ametisse pühitseb.

61 Mitmed vanemad, kes moodustavad selle Kristuse kiriku, peavad kohtuma konverentsil üks kord kolme kuu jooksul või aeg-ajalt, nii, kuidas sellistel konverentsidel juhendatakse või määratakse;

62 ja neil konverentsidel tuleb ajada igasuguseid kiriku asju, mida parasjagu on tarvis ajada.

63 Vanemad peavad saama loa teistelt vanematelt selle kiriku ahääletuse kaudu, kuhu nad kuuluvad, või konverentsidelt.

64 Iga preester, õpetaja või diakon, kelle preester ametisse pühitseb, võib siis küsida temalt tunnistuse, milline atunnistus, kui see esitatakse vanemale, annab talle õiguse saada tegevusloa, mis volitab teda sooritama tema kutse kohustusi, või ta võib saada selle konverentsilt.

65 Ühtegi isikut ei või selles kirikus apühitseda ühessegi ametisse ilma bhääletamiseta selles kirikus, kui eksisteerib selle reeglipäraselt organiseeritud kogudus;

66 aga kui ei ole kiriku kogudust, kus hääletamist läbi viia, võib ametisse pühitsemise õigus olla eesistuvatel vanematel, reisivatel piiskoppidel, kõrgema nõukogu liikmetel, ülempreestritel ja vanematel.

67 Iga ülempreesterluse juhataja (või eesistuv vanem), apiiskop, kõrgema nõukogu liige ja bülempreester tuleb ametisse pühitseda ckõrgema nõukogu või üldkonverentsi juhtimisel.

68 Liikmete akohustused pärast seda, kui nad on ristimise kaudu vastu võetud: Et kõik saaks tehtud vastavalt korrale, tuleb enne, kui nad võtavad bsakramenti ja kui nad vanemate poolt ckäte pealepanemise teel kinnitatakse, võtta vanematel või preestritel piisavalt aega, et seletada neile dlahti kõik Kristuse kirikusse puutuvad asjad.

69 Ja liikmetel tuleb oma jumaliku käitumise ja kõnega näidata kirikule ja samuti vanematele, et nad on selle väärilised, et neil oleks pühakirjadele vastavad ateod ja usk – kõndides bpühaduses Issanda ees.

70 Igal Kristuse kiriku liikmel, kellel on lapsi, tuleb need tuua vanemate juurde kiriku ette, kellel tuleb panna oma käed nende peale Jeesuse Kristuse nimel ja neid tema nimel aõnnistada.

71 Kedagi ei tohi vastu võtta Kristuse kirikusse, kui ta ei ole jõudnud avastutavasse ikka Jumala ees ja ei ole võimeline bmeelt parandama.

72 aRistimine tuleb läbi viia kõigile neile, kes meelt parandavad, järgmisel viisil:

73 Isik, kes on Jumala poolt kutsutud ja kellel on Jeesuselt Kristuselt saadud volitus ristida, peab astuma vette koos isikuga, kes on esitanud ennast ristimiseks, ja peab ütlema tema nime ja lausuma: Saanud volituse Jeesuselt Kristuselt, ristin ma sind Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

74 Siis peab ta akastma tema üleni vette ja tõstma jälle veest välja.

75 On vajalik, et kirik kohtuks sageli, et avõtta leiba ja veini Issanda Jeesuse bmälestuseks;

76 ja see talitus tuleb läbi viia vanemal või preestril, ja ta peab selle läbi viima aniiviisi: ta peab põlvitama koos kirikuga ja hüüdma Isa poole pühalikus palves, öeldes:

77 Oo Jumal, Igavene Isa, me palume sind sinu Poja, Jeesuse Kristuse nimel õnnistada ja pühitseda see aleib kõikide nende hingedele, kes söövad seda; et nad sööksid sinu Poja keha mälestuseks ja btunnistaksid sinule, oo Jumal, Igavene Isa, et nad on nõus cvõtma enda peale sinu Poja nime ja teda alati meeles pidama ja kinni dpidama tema käskudest, mis ta on andnud neile, et tema eVaim oleks alati nendega. Aamen.

78 Veini õnnistamise aviis: ta peab samuti võtma bkarika ja ütlema:

79 Oo Jumal, Igavene Isa, me palume sind sinu Poja, Jeesuse Kristuse nimel õnnistada ja pühitseda see avein kõikide nende hingedele, kes joovad seda, et nad teeksid seda sinu Poja vere mälestuseks, mis valati nende eest; et nad tunnistaksid sinule, oo Jumal, Igavene Isa, et nad peavad teda alati meeles, et tema Vaim oleks nendega. Aamen.

80 Iga Kristuse kiriku liikmega, kes astub käsust üle või kes tabatakse süüteolt, tuleb talitada vastavalt sellele, kuidas pühakirjad juhendavad.

81 Eraldiasetsevate kirikute, mis moodustavad Kristuse kiriku, kohustuseks on saata üks või rohkem oma õpetajatest osalema erinevatel konverentsidel, mida viivad läbi kiriku vanemad,

82 kaasas nimekiri erinevate liikmete animedega, kes on ühinenud kirikuga pärast eelmist konverentsi, või saata need mõne preestri käega, nii et üks vanematest, kelle iganes teised vanemad aeg-ajalt määravad, saaks pidada raamatus korrapärast nimekirja kogu kiriku nimedest;

83 ja samuti, kui keegi on kirikust välja aheidetud, et nende nimed võiks saada kiriku üldisest nimekirjast kustutatud.

84 Kõik liikmed, kes kolivad ära kirikust, kus nad elavad, kui nad lähevad kirikusse, kus neid ei tunta, võivad kaasa võtta kirja, mis tunnistab, et nad on korralikud liikmed ja hea mainega, millisele tunnistusele võib alla kirjutada iga vanem või preester, kui liige, kes kirja saab, on selle vanema või preestriga isiklikult tuttav, või sellele võivad alla kirjutada kiriku õpetajad või diakonid.