Õpetus ja Lepingud 84
  Footnotes

  84. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 22. ja 23. septembril 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 286–295). Septembrikuu jooksul olid vanemad hakanud tagasi pöörduma oma misjonitelt idapoolsetest osariikidest ja andma aru oma tööst. Kui nad sel rõõmuajal koos olid, saadi järgnev ilmutus. Prohvet määratleb seda kui ilmutust preesterlusest.

  1–5 Uus Jeruusalemm ja tempel ehitatakse Missouri osariiki. 6–17 Antakse preesterluse järjepidevuse liin Moosesest kuni Aadamani. 18–25 Suurem preesterlus kätkeb endas Jumala tundmise võtit. 26–32 Vähem preesterlus kätkeb endas inglite teenimise ja ettevalmistava evangeeliumi võtit. 33–44 Mehed saavad igavese elu preesterluse vande ja lepingu kaudu. 45–53 Kristuse Vaim valgustab inimesi ja maailm lamab patus. 54–61 Pühadel tuleb neist asjust, mida nad on saanud, tunnistada. 62–76 Neil tuleb jutlustada evangeeliumi ja tunnustähed järgnevad. 77–91 Vanematel tuleb välja minna ilma kukru ja paunata ning Issand hoolitseb nende vajaduste eest. 92–97 Taudid ja needused ootavad neid, kes lükkavad evangeeliumi tagasi. 98–102 Antakse uus laul Siioni lunastamisest. 103–110 Iga inimene püsigu oma ametis ja töötagu oma kutses. 111–120 Issanda teenijatel tuleb kuulutada viimsete päevade kohutavast hävitusest.

  1 Jeesuse Kristuse ilmutus tema teenijale Joseph Smith nooremale ja kuuele vanemale sel ajal, kui nad ühendasid oma südamed ja atõstsid oma hääle kõrgele.

  2 Jah, Issanda sõna tema kiriku kohta, mis on rajatud viimsetel päevadel tema rahva ataastamiseks, nagu ta on rääkinud oma bprohvetite suu läbi, ja tema cpühade kogumiseks seisma Siioni dmäele, mis saab olema eUue Jeruusalemma linn,

  3 ja see linn ehitatakse, alustades atempliplatsist, mis on määratud Issanda sõrmega Missouri osariigi läänepoolsele piirile ja pühitsetud Joseph Smith noorema ja teiste käe läbi, kelle üle Issandal on hea meel.

  4 Tõesti, on Issanda sõna, et pühade kogunedes tuleb ehitada aUue Jeruusalemma linn alates sellest paigast, nimelt btempli paigast, ja see tempel tuleb püstitada selles põlvkonnas.

  5 Sest tõesti, see sugupõlv ei kao enne, kui Issandale ehitatakse koda, ja pilv puhkab selle peal, ja see pilv on tõepoolest Issanda ahiilgus, mis täidab koja.

  6 Ja Moosese pojad, vastavalt pühale preesterlusele, mille ta sai oma äia aJitro bkäe all;

  7 ja Jitro sai selle Kaalebi käe all;

  8 ja Kaaleb sai selle Elihu käe all;

  9 ja Elihu Jeremija käe all;

  10 ja Jeremija Gaadi käe all;

  11 ja Gaad Esajase käe all;

  12 ja Esajas sai selle Jumala käe all.

  13 Esajas elas samuti Aabrahami päevil ja sai tema poolt õnnistatud.

  14 Ja see aAabraham sai preesterluse bMelkisedekilt, kes sai selle oma isade põlvnemisliini kaudu kuni cNoani välja;

  15 ja Noast kuni aEenokini nende isade põlvnemisliini pidi;

  16 ja Eenokist aAabelini, kes tapeti tema venna bvandenõu tõttu, kes csai preesterluse vastavalt Jumala käskudele oma Isa dAadama käe läbi, kes oli esimene inimene –

  17 ja see apreesterlus jätkub Jumala kirikus kõigis põlvedes ja on ilma päevade alguseta või aastate lõputa.

  18 Ja Issand kinnitas apreesterluse samuti bAaronile ja tema seemnele läbi nende kõikide põlvede, ja see preesterlus jätkub samuti ja cpüsib igavesti koos preesterlusega, mis on Jumala kõige pühama korra järgi.

  19 Ja see suurem preesterlus juhib evangeeliumi ja hoiab endas kuningriigi asaladuste võtit, nimelt Jumala btundmise võtit.

  20 Seepärast avaldub selle atalitustes jumalikkuse vägi.

  21 Ja ilma selle talitusteta ja preesterluse avolituseta ei avaldata lihasolevatele inimestele jumalikkuse väge,

  22 sest ilma selleta ei saa aükski inimene näha Jumala, tõepoolest Isa palet, ja elada.

  23 Nüüd seda õpetas aMooses kõnnumaal olevatele Iisraeli lastele selgelt ja ta püüdis usinasti bpühitseda oma rahvast, et nad võiksid cnäha Jumala palet;

  24 aga nemad tegid oma südamed akõvaks ja ei suutnud taluda tema juuresolekut; seepärast vandus Issand oma braevus, sest tema viha oli süttinud nende vastu, et nad ei saa cpääseda tema rahusse, kuni nad on kõnnumaal, ja see rahu on tema hiilguse täius.

  25 Seepärast, ta võttis aMoosese nende keskelt ära ja samuti püha bpreesterluse;

  26 ja jätkus vähem apreesterlus, ja see preesterlus sisaldab inglite bteenimise ja ettevalmistava evangeeliumi cvõtit,

  27 milline evangeelium on ameeleparanduse ja bristimise evangeelium ja cpattude andekssaamine ning dlihalike käskude eseadus, millel Issand oma raevus lasi jätkuda koos Aaroni kojaga Iisraeli laste hulgas kuni fJohanneseni, kelle Jumal äratas, kes oli gtäis Püha Vaimu emaüsast peale.

  28 Sest ta sai ristitud, kui ta oli veel lapseeas, ja kui ta oli kaheksa päeva vanune, pühitses Jumala ingel ta sellesse väesse – kukutama juutide kuningriiki ja ategema tasaseks Issanda teid tema rahva palge ees, valmistama neid ette Issanda tulekuks, kelle kätte on antud bkõik võim.

  29 Ja taas, vanema ja piiskopi ametid on ülempreesterluse juurde kuuluvad vajalikud alisad.

  30 Ja taas, õpetaja ja diakoni ametid on vähemasse preesterlusse kuuluvad vajalikud lisad ning see preesterlus kinnitati Aaronile ja tema poegadele.

  31 Seepärast, nagu ma ütlesin Moosese poegade kohta – sest Moosese poegadel ja samuti Aaroni poegadel tuleb ohverdada vastuvõetav aohverdus ja ohver Issanda kojas, milline koda tuleb ehitada Issandale selles põlvkonnas, pühitsetud bpaika, nagu ma määranud olen –

  32 ja Moosese ja Aaroni pojad täidetakse Siioni amäel Issanda kojas Issanda bhiilgusega, kelle pojad olete teie, ja samuti paljud teised, keda ma olen kutsunud ja saatnud välja üles ehitama minu ckirikut.

  33 Sest need, kes on austavad, nii et nad saavad need kaks bpreesterlust, millest ma olen rääkinud, ja suurendavad oma kutset, cpühitsetakse Vaimu poolt nii, et nende kehad uuendatakse.

  34 Neist saavad Moosese ja Aaroni pojad ja aAabrahami bseeme, ja kirik ja kuningriik ning Jumala cäravalitud.

  35 Ja samuti kõik need, kes võtavad vastu selle preesterluse, võtavad vastu minu, ütleb Issand;

  36 sest see, kes võtab vastu minu teenijad, avõtab vastu minu;

  37 ja see, kes avõtab vastu minu, võtab vastu minu Isa;

  38 ja see, kes võtab vastu minu Isa, võtab vastu minu Isa kuningriigi; seepärast antakse temale akõik, mis on minu Isal.

  39 Ja see on vastavalt avandele ja lepingule, mis preesterluse juurde kuuluvad.

  40 Seepärast, kõik need, kes võtavad vastu preesterluse, võtavad vastu minu Isa vande ja lepingu, mida ta ei saa murda ega saa seda tühistada.

  41 Aga see, kes amurrab seda lepingut pärast seda, kui ta on selle vastu võtnud, ja pöördub sellest täiesti ära, bei leia andestust pattudele ei selles maailmas ega tulevases.

  42 Ja häda kõigile neile, kes ei jõua selle preesterluseni, mille te olete saanud, mille ma nüüd kinnitan teie peale, kes te olete tänasel päeval siin, minu enda häälega taevaist; ja ma olen isegi andnud taevastele vägedele ja oma ainglitele käsu, et nad teie järele vaataksid.

  43 Ja teile annan ma nüüd käsu: Pange end tähele, pöörates usinasti atähelepanu igavese elu sõnadele;

  44 sest teil tuleb aelada iga sõna järgi, mis lähtub Jumala suust.

  45 Sest Issanda asõna on tõde, ja mis iganes on btõde, on valgus, ja mis iganes on valgus, on Vaim, nimelt Jeesuse Kristuse Vaim.

  46 Ja Vaim annab avalgust bigale inimesele, kes tuleb maailma; ja Vaim valgustab kogu maailmas igat inimest, kes Vaimu häält kuulda võtab.

  47 Ja igaüks, kes Vaimu häält kuulda võtab, tuleb Jumala, tõepoolest Isa juurde.

  48 Ja Isa aõpetab talle seda blepingut, mille ta on teile uuendanud ja kinnitanud, mis on kinnitatud teile teie pärast, ja mitte ainult teie pärast, vaid kogu maailma pärast.

  49 Ja kogu amaailm lamab patus ning oigab bpimeduses ja patu orjuses.

  50 Ja seda, et nad on apatu borjuses, võite te teada sellest, et nad ei tule minu juurde.

  51 Sest see, kes ei tule minu juurde, on patu orjuses.

  52 Ja see, kes ei võta vastu minu häält, ei tunne aminu häält ja ta ei ole minust.

  53 Ja selle kaudu te võite eristada õigemeelset pahelisest ja seda, et nüüdki aoigab kogu bmaailm cpatus ja pimeduses.

  54 Ja teie meeled on möödunud aegadel olnud pimendatud auskmatuse tõttu ja sellepärast, et te olete võtnud asju, mis te olete saanud, kerglaselt –

  55 ja see atühisus ja uskmatus on asetanud süüdimõistmise alla kogu kiriku.

  56 Ja see süüdimõistmine lasub Siioni laste, tõepoolest nende kõigi kohal.

  57 Ja nad jäävad selle süüdimõistmise alla nii kauaks, kuni nad parandavad meelt ja tuletavad meelde uut alepingut, nimelt bMormoni Raamatut ja ceelnevaid käske, mis ma neile andnud olen mitte ainult rääkides, vaid dtegutsedes vastavalt sellele, mis ma olen kirjutanud,

  58 et nad võiksid kanda vilja, mis on kohane nende Isa kuningriigile; vastasel juhul jääb Siioni laste peale väljavalamiseks järele vaid nuhtlus ja kohtumõistmine.

  59 Sest kas peaksid kuningriigi lapsed rüvetama minu püha maad? Tõesti, ma ütlen teile: Ei!

  60 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes te praegu kuulete minu asõnu, mis on minu hääl: Te olete õnnistatud, kuivõrd te need asjad vastu võtate;

  61 sest ma annan teile aandeks teie patud selle käsuga – jääge oma meeles vankumatuks bpühalikkuses ja palve vaimus ning tunnistuse andmises kogu maailmale neist asjadest, mis teile on edasi antud.

  62 Seepärast, aminge kogu maailma; ja kuhu iganes te minna ei saa, sinna saatke, et tunnistus võiks minna teilt kogu maailma, igale loodule.

  63 Ja nagu ma ütlesin oma apostlitele, just samuti ma ütlen ka teile, sest teie olete minu aapostlid, nimelt Jumala ülempreestrid; teie olete need, kelle minu Isa on minule bandnud; teie olete minu csõbrad;

  64 seepärast, nagu ma ütlesin oma apostlitele, ütlen ma taas teile, et iga ahing, kes busub teie sõnu ja saab ristitud veega cpattude andekssaamiseks, saab dPüha Vaimu.

  65 Ja neile, kes usuvad, järgnevad need atunnustähed:

  66 Minu nimel teevad nad palju imelisi ategusid;

  67 minu animel ajavad nad välja kuradeid;

  68 minu nimel atervendavad nad haigeid;

  69 minu nimel avavad nad pimedate silmad ja teevad lahti kurtide kõrvad;

  70 ja tummade keeled saavad rääkima;

  71 ja kui keegi annab neile amürki, ei tee see neile viga;

  72 ja mao mürgil ei ole võimu neile kahju teha.

  73 Kuid ma annan neile käsu, et nad ei ahoopleks nende asjadega ega räägiks neist maailma ees, sest need asjad on antud teile teie kasuks ja päästeks.

  74 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et need, kes ei usu teie sõnadesse ja ei saa minu nimel vees aristitud oma pattude andekssaamiseks, et nad võiksid saada Püha Vaimu, saavad olema bneetud ja nad ei saa tulla minu Isa kuningriiki, kus mina ja minu Isa oleme.

  75 Ja see teile antud ilmutus ja käsk on jõus sestsamast tunnist kogu maailma jaoks, ja evangeelium on kõikidele, kes ei ole seda saanud.

  76 Aga tõesti, ma ütlen kõigile neile, kellele kuningriik on antud: Teil tuleb seda jutlustada nendele, et nad parandaksid meelt oma tehtud kurjadest tegudest, sest neid tuleb sõidelda nende uskmatute kurjade südamete eest ja teie vendi Siionis teile vastuhakkamise eest siis, kui ma teid saatsin.

  77 Ja taas ma ütlen teile, mu sõbrad, sest nüüdsest peale kutsun ma teid sõpradeks: On otstarbekas, et ma annan teile selle käsu, et te saaksite just sellisteks, nagu olid minu sõbrad päevil, mil ma olin koos nendega teel, et jutlustada minu väes evangeeliumi;

  78 sest ma ei lasknud neil kaasa võtta ei akukrut ega pauna ega kahte kuube.

  79 Vaata, ma saadan teid välja maailma läbi katsuma, ja töötegija on oma apalka väärt.

  80 Ja igaüks, kes läheb ja ajutlustab seda kuningriigi bevangeeliumi ja kes jätkab kõigis asjades ustavalt – tema meel ei hämardu ega väsi, samuti mitte keha, jäse ega liiges, ja cjuuksekarvgi tema peast ei lange maha ilma, et seda pandaks tähele. Ja neil ei tule tunda ei nälga ega janu.

  81 Seepärast, ärge amuretsege homse päeva pärast, et mida te sööte või mida te joote või millega ennast riietate.

  82 Sest pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad, nad ei näe vaeva ega ketra; ja maailma kuningriigidki kõiges oma hiilguses ei ole rõivastatud nii nagu üks neist.

  83 Sest teie aIsa, kes on taevas, bteab, et te kõiki neid asju vajate.

  84 Seepärast, las homne päev amuretseb ise enese eest.

  85 Samuti ärge mõelge ette, amida te ütlete, vaid btalletage pidevalt oma meelde elu sõnu ja teile cantakse selsamal tunnil sel määral, mis igale inimesele kätte mõõdetakse.

  86 Seepärast, sellest tunnist alates ärgu keegi teie seast, sest see käsk on kõikidele austavatele, kelle Jumal on kirikus teenistusse kutsunud, kes läheb välja kuulutama seda kuningriigi evangeeliumi, võtku kaasa kukrut ega pauna.

  87 Vaata, ma asaadan teid välja noomima maailma kõigi nende tegude eest, mis ei ole õigemeelsed ja andma neile teada kohtumõistmisest, mis on tulemas.

  88 Ja see, kes teid avastu võtab, seal olen ka mina, sest ma lähen teie palge eel. Ma olen teie paremal käel ja vasakul, ja minu Vaim on teie südames ja minu binglid teie ümber, et teid toetada.

  89 See, kes võtab vastu teid, võtab vastu minu; ja tema toidab teid ja riietab teid ja annab teile raha.

  90 Ja see, kes teid toidab või riietab või annab teile raha, ei akaota mingil juhul oma tasu.

  91 Ja see, kes neid asju ei tee, ei ole minu jünger; sellest te võite aminu jüngreid ära tunda.

  92 See, kes teid vastu ei võta, selle juurest minge üksinda omaette ära ja apuhastage oma jalad nimelt veega, puhta veega, olgu soojas või külmas, ja tunnistage sellest oma Isale, kes on taevas, ja ärge pöörduge selle inimese juurde enam tagasi.

  93 Ja kuhu iganes külasse või linna te sisenete, seal tehke samamoodi.

  94 Ometi, otsige usinasti ja ärge hoidke tagasi; ja häda sellele kojale või sellele külale või linnale, kes lükkab tagasi teid või teie sõnu või teie tunnistuse minust.

  95 Taas, ma ütlen, häda sellele kojale või sellele külale või linnale, kes lükkab tagasi teid või teie sõnu või teie tunnistuse minust;

  96 sest mina, aKõikvõimas, olen pannud oma käed rahvaste külge, et bnuhelda neid nende cpahelisuse eest.

  97 Ja välja lähevad taudid, ja neid ei võeta maalt enne, kui ma olen lõpetanud oma töö, mis aviiakse kiirelt õigemeelsuses lõpuni,

  98 kuni kõik, kes jäävad, saavad mind tundma, kõige pisukesemast kuni kõige suuremani välja, ja saavad täidetud Issanda tundmisega ja anäevad silmast silma ja tõstavad üles oma hääle ning blaulavad koos seda uut laulu, öeldes:

  99 Issand on toonud tagasi Siioni.Issand on alunastanud oma rahva – bIisraeli,vastavalt carmuvalikule,mis leidis aset tänu nende isadeusule ja dlepingule.

  100 Issand on lunastanud oma rahva,ja Saatan on aseotud ning aega ei ole enam.Issand on kogunud kõik asjad büheks.Issand on toonud alla cSiioni ülalt.Issand on dtoonud üles Siioni alt.

  101 aMaa on olnud sünnitusvaludes ja toonud esile oma jõu,ja tõde on kehtestatud tema sisemuses,ja taevad on naeratanud tema kohal,ja ta on riietatud oma Jumala bhiilgusega,sest tema seisab oma rahva keskel.

  102 Hiilgus ja au ja võim ja vägimeie Jumalale; sest tema on täis ahalastust,õiglust, armu ja tõde ja brahu,igavesest ajast igavesti, aamen.

  103 Ja taas, tõesti, tõesti, ma ütlen teile: On otstarbekas, et igaüks, kes läheb kuulutama minu igavikulist evangeeliumi, et kuivõrd neil on pered ja nad saavad kingiks raha, et nad saadavad selle neile või kasutavad seda nende heaks, nii nagu Issand neid juhatab, sest nõnda ma pean heaks.

  104 Ja kõik need, kellel peresid ei ole, kes saavad araha, saatku see piiskopile Siionis või piiskopile Ohios, et see saaks pühitsetud ilmutuste esiletoomiseks, nende trükkimiseks ja Siioni jaluleseadmiseks.

  105 Ja kui keegi annab teile kellelegi palitu, kuue või püksid, võtke vana ja andke see avaestele ning minge rõõmustades oma teed.

  106 Ja kui keegi teie seast on Vaimus tugev, see avõtku endaga kaasa see, kes on nõrk, et too võiks saada tugevdatud kõiges btasaduses, et ka tema võiks saada tugevaks.

  107 Seepärast, võtke endaga kaasa need, kes on pühitsetud avähemasse preesterlusse, ja saatke nad endi eel kokku leppima kohtumisi ja valmistama teed ning minema kokkusaamistele, kuhu te ise ei saa minna.

  108 Vaata, see on viis, kuidas minu apostlid muistsel ajal minu kiriku mulle üles ehitasid.

  109 Seepärast, püsigu igaüks omaenda ametis ja nähku vaeva omaenda kutses; ja pea ärgu öelgu jalgadele, et tal ei ole jalgu vaja, sest kuidas saaks keha seista ilma jalgadeta?

  110 Peale selle on kehal vaja igat aliiget, et kõik koos võiksid saada haritud, et keha võiks olla täiuslik.

  111 Ja vaata, aülempreestritel tuleb ringi liikuda, ja samuti vanematel, ja samuti vähema preesterluse bpreestritel; aga cdiakonid ja dõpetajad tuleb määrata evaatama kiriku järele, olema kirikule paikseteks teenijateks.

  112 Ja ka piiskopil, Newel K. Whitneyl, tuleb ringi liikuda ümbruskonnas ja kõikide kirikute seas, otsides vaeseid, et arahuldada nende soove, tehes bmadalaks rikkad ja uhked.

  113 Tal tuleks samuti ametisse võtta aesindaja, võtma enda peale ülesandeid ja tegelema tema ilmalike asjadega, nii nagu ta juhatab.

  114 Siiski mingu piiskop New Yorgi linna, samuti Albany linna ja samuti Bostoni linna ja hoiatagu nende linnade inimesi evangeeliumi häälega, valjul häälel, alaastamise ja täieliku hävingu eest, mis neid ootab, kui nad need asjad tagasi lükkavad.

  115 Sest kui nad need asjad tagasi lükkavad, on nende kohtumõistmise tund lähedal ja nende koda jääb neil atühjaks.

  116 aUsaldagu ta mind ja tema üle ei saada bvõitu; ja cjuuksekarvgi tema peast ei lange maha, ilma et seda tähele pandaks.

  117 Ja tõesti, ma ütlen teile, minu ülejäänud teenijad: Minge välja nii, nagu teie olud võimaldavad, teie erinevates kutsetes, suurtesse ja tähtsatesse linnadesse ja küladesse, noomides õigemeelsuses maailma kõigi nende õigemeelsusetute ja jumalatute tegude eest, tehes selgelt ja arusaadavalt avalikuks viimsete päevade kohutava hävituse.

  118 Sest teiega, ütleb Kõikvõimas Issand, arebin ma puruks nende kuningriigid; ma ei braputa mitte üksnes maad, vaid värisevad ka tähised taevad.

  119 Sest mina, Issand, olen sirutanud välja oma käe, et tuua esile taeva väed; te ei või seda näha praegu, ent veel väheke aega, ja te saate seda nägema, ja te saate teadma, et mina olen ja et ma atulen ja bvalitsen koos oma rahvaga.

  120 Mina olen aAlfa ja Oomega, algus ja lõpp. Aamen.