Pühakirjad
Õpetus ja Lepingud 17
eelmine järgmine

17. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Oliver Cowderyle, David Whitmerile ja Martin Harrisele New Yorgi osariigis Fayette’is 1829. aasta juunikuus, enne kui nad nägid uurendustega plaate, mis sisaldasid Mormoni Raamatu ülestähendust (History of the Church, kd 1, lk-d 52–57). Joseph ja tema kirjutaja Oliver Cowdery olid Mormoni Raamatu plaatide tõlkimisel teada saanud, et määratakse kolm erilist tunnistajat (vaata Eteri 5:2–4; 2. Nefi 11:3; 27:12). Oliver Cowderyl, David Whitmeril ja Martin Harrisel oli inspireeritud soov olla need kolm erilist tunnistajat. Prohvet küsis Issandalt ning vastuseks anti Uurimi ja Tummimi kaudu see ilmutus.

1–4 Usu kaudu näevad kolm tunnistajat plaate ja teisi pühi esemeid. 5–9 Kristus annab tunnistust Mormoni Raamatu jumalikkusest.

1 Vaata, ma ütlen teile, et te peate toetuma minu sõnale; kui te teete seda kogu südamest, saate te anäha bplaate ja samuti rinnakilpi, Laabani cmõõka, dUurimit ja Tummimit, mis anti mäe peal Jeredi evennale, kui ta rääkis Issandaga fpalgest palgesse, ning gimepärase suunanäitaja, mis anti kõnnumaal hPunase mere ääremaadel Lehhile.

2 Ja oma usu läbi saate te neid näha, just sellise usu läbi, milline oli vana aja prohvetitel.

3 Ja pärast seda, kui te olete saanud usu ja olete neid oma silmaga näinud, peate te neist atunnistama Jumala väega;

4 ja seda te peate tegema, et ei hävitataks minu teenijat Joseph Smith nooremat, et ma võiksin selle töö kaudu ellu viia oma õigemeelsed eesmärgid inimlaste heaks.

5 Ja te peate tunnistama, et te olete neid näinud, just nagu minu teenija Joseph Smith noorem on neid näinud; sest minu väe läbi on ta neid näinud, ja seda sellepärast, et tal oli usku.

6 Ja ta on tõlkinud selle araamatu, just selle bosa, mis ma tal käskisin, ja nii nagu teie Issand ja teie Jumal elab, see on õige.

7 Mispärast, te olete saanud sama väe ja sama usu ja sama anni nagu temagi;

8 ja kui te teete nende minu viimaste käskude järgi, mis ma olen teile andnud, ei saa põrgu aväravad teist võitu, sest minu barm on teile küllaldane ja teid ctõstetakse üles viimsel päeval.

9 Ja mina, Jeesus Kristus, teie aIssand ja teie Jumal, olen seda teile rääkinud, et ma võiksin ellu viia oma õigemeelsed eesmärgid inimlaste heaks. Aamen.