Tulisan Suci
Ajaran dan Perjanjian 58


Bagian 58

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Sion, Jackson County, Missouri, 1 Agustus 1831. Sebelumnya, pada Sabat pertama setelah tibanya Nabi dan rombongannya di Jackson County, Missouri, suatu kebaktian keagamaan telah diadakan, dan dua anggota telah diterima melalui baptisan. Selama minggu itu, beberapa dari para Orang Suci Colesville dari Cabang Thompson dan yang lainnya tiba (lihat bagian 54). Banyak yang sangat berhasrat untuk mempelajari kehendak Tuhan mengenai mereka di tempat pengumpulan yang baru.

1–5, Mereka yang bertahan dalam kesukaran akan dimahkotai dengan kemuliaan; 6–12, Para Orang Suci mesti bersiap bagi pernikahan Anak Domba dan perjamuan malam Tuhan; 13–18, Uskup adalah hakim di Israel; 19–23, Para Orang Suci mesti mematuhi hukum negara; 24–29, Manusia hendaknya menggunakan hak pilihan mereka untuk melakukan yang baik; 30–33, Tuhan memerintahkan dan mencabut; 34–43, Untuk bertobat, manusia mesti mengakui dan meninggalkan dosa-dosa mereka; 44–58, Para Orang Suci mesti membeli warisan mereka dan berkumpul di Missouri; 59–65, Injil mesti dikhotbahkan kepada setiap makhluk.

1 Simaklah, hai kamu penatua gereja-Ku, dan pasanglah telinga terhadap firman-Ku, dan belajarlah dari-Ku apa yang Aku kehendaki mengenai kamu, dan juga mengenai atanah ini ke mana Aku telah mengutusmu.

2 Karena sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, diberkatilah dia yang amenaati perintah-perintah-Ku, apakah dalam kehidupan atau dalam bkematian; dan dia yang csetia dalam dkesukaran, pahala orang yang sama itu lebih besar di dalam kerajaan surga.

3 Kamu tidak dapat melihat dengan mata alamimu, untuk waktu sekarang ini, rancangan aAllahmu mengenai hal-hal itu yang akan datang setelah ini, dan bkemuliaan yang akan mengikuti setelah banyak kesukaran.

4 Karena setelah banyak akesukaran datanglah bberkat. Karenanya masanya akan datang saat kamu akan cdimahkotai dengan banyak dkemuliaan; jamnya belumlah tiba, tetapi sudah di depan mata.

5 Ingatlah ini, yang Aku beri tahukan kepadamu sebelumnya, agar kamu boleh amenempatkannya ke dalam hati, dan menerima apa yang akan mengikuti.

6 Lihatlah, sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, untuk alasan ini Aku telah mengutusmu—agar kamu boleh patuh, dan agar hatimu boleh adipersiapkan untuk memberikan bkesaksian tentang apa yang akan datang.

7 Dan juga agar kamu boleh dihormati dalam meletakkan landasan, dan dalam memberikan kesaksian tentang tanah yang di atasnya aSion Allah akan berdiri;

8 Dan juga agar sebuah perjamuan santapan terlezat boleh dipersiapkan bagi yang amiskin; ya, sebuah perjamuan santapan terlezat, anggur dengan bendapan yang disaring dengan baik, agar bumi boleh mengetahui bahwa mulut para nabi tidak akan gagal;

9 Ya, sebuah perjamuan malam rumah Tuhan, dipersiapkan dengan baik, ke mana segala bangsa akan diundang.

10 Pertama, yang kaya dan yang terpelajar, yang bijak dan yang mulia;

11 Dan setelah itu datanglah hari kekuasaan-Ku; kemudian akanlah yang miskin, yang lumpuh, dan yang buta, dan yang tuli, datang ke apernikahan Anak Domba, dan ikut serta dalam bperjamuan malam Tuhan, yang dipersiapkan untuk hari yang besar yang akan datang.

12 Lihatlah, Aku, Tuhan, telah memfirmankannya.

13 Dan agar akesaksian itu boleh menyebar luas dari Sion, ya, dari mulut kota pusaka Allah—

14 Ya, untuk alasan ini Aku telah mengutusmu kemari, dan telah menyeleksi hamba-Ku aEdward Partridge, dan telah menetapkan bagi dia misinya di tanah ini.

15 Tetapi jika dia tidak bertobat dari dosa-dosanya, yang adalah ketidakpercayaan dan kebutaan hati, biarlah dia mengindahkan agar jangan dia ajatuh.

16 Lihatlah misinya diberikan kepadanya, dan itu tidak akan diberikan lagi.

17 Dan barang siapa berdiri dalam misi ini ditetapkan untuk menjadi ahakim di Israel, seperti adanya pada zaman dahulu, untuk membagikan tanah pusaka Allah kepada banak-anak-Nya;

18 Dan untuk menghakimi umat-Nya dengan kesaksian orang saleh, dan dengan bantuan para penasihatnya, menurut hukum-hukum kerajaan yang diberikan oleh para anabi Allah.

19 Dan sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, hukum-Ku hendaknya ditaati di tanah ini.

20 Janganlah biarkan seorang pun berpikir dia adalah penguasa; tetapi biarlah Allah memerintah dia yang menghakimi, menurut nasihat dari kehendak-Nya sendiri, atau, dengan perkataan lain, dia yang menasihati atau duduk di atas kursi penghakiman.

21 Janganlah biarkan seorang pun melanggar ahukum negara, karena dia yang menaati hukum Allah tidak perlu melanggar hukum negara.

22 Karenanya, tunduklah pada kekuasaan yang ada, sampai aDia memerintah yang merupakan hak-Nya untuk memerintah, dan menundukkan semua musuh di bawah kaki-Nya.

23 Lihatlah, ahukum-hukum yang telah kamu terima dari tangan-Ku adalah hukum-hukum gereja, dan dalam terang ini kamu akan memegangnya. Lihatlah, inilah kebijaksanaan.

24 Dan sekarang, seperti yang Aku firmankan mengenai hamba-Ku Edward Partridge, tanah ini adalah tanah tempat tinggalnya, dan mereka yang telah dia tetapkan sebagai penasihatnya; dan juga tanah tempat tinggal dia yang telah Aku tetapkan untuk mengawasi agudang penyimpanan-Ku;

25 Karenanya, biarlah mereka membawa keluarga mereka ke tanah ini, sebagaimana akan mereka rundingkan di antara mereka sendiri dan Aku.

26 Karena lihatlah, adalah tidak pantas bahwa Aku mesti memerintah dalam segala hal; karena dia yang dipaksa dalam segala hal, orang yang sama adalah hamba yang amalas dan bukan yang bijak; karenanya, dia tidak menerima pahala.

27 Sesungguhnya Aku berfirman, manusia hendaknya dengan abersemangat terlibat dalam perkara yang baik, dan melakukan banyak hal dari kehendak bebas mereka sendiri, dan mendatangkan banyak kebenaran;

28 Karena kuasa ada pada mereka, dimana mereka adalah ajuru kuasa bagi diri mereka. Dan sejauh manusia melakukan yang baik mereka bagaimanapun tidak akan kehilangan pahala mereka.

29 Tetapi dia yang tidak melakukan apa pun sampai dia diperintahkan, dan menerima perintah dengan hati yang penuh ragu, dan menaatinya dengan kemalasan, orang yang sama adilaknat.

30 Siapakah Aku yang amenjadikan manusia, firman Tuhan, yang akan menganggap dia tak bersalah yang tidak mematuhi perintah-perintah-Ku?

31 Siapakah Aku, firman Tuhan, yang telah aberjanji dan tidak menggenapi?

32 Aku memerintahkan dan manusia tidak mematuhi; Aku amencabut dan mereka tidak menerima berkatnya.

33 Kemudian mereka berkata dalam hati mereka: Ini bukanlah pekerjaan Tuhan, karena janji-janji-Nya tidak digenapi. Tetapi celakalah yang seperti itu, karena pahala mereka mengintai adi bawah, dan bukan dari atas.

34 Dan sekarang Aku memberi kepadamu arahan lebih lanjut mengenai tanah ini.

35 Adalah kebijaksanaan di dalam Aku bahwa hamba-Ku Martin Harris hendaknya menjadi teladan bagi gereja, dalam ameletakkan uangnya di hadapan uskup gereja.

36 Dan juga, inilah sebuah hukum bagi setiap orang yang datang ke tanah ini untuk menerima warisan; dan dia hendaknya melakukan dengan uangnya menurut yang hukum arahkan.

37 Dan adalah kebijaksanaan juga bahwa akan ada tanah yang dibeli di Independence, untuk tempat gudang penyimpanan, dan juga untuk rumah apercetakan.

38 Dan arahan lain mengenai hamba-Ku Martin Harris akan diberikan kepadanya oleh Roh, agar dia boleh menerima warisannya seperti yang tampaknya baik baginya;

39 Dan biarlah dia bertobat dari dosa-dosanya, karena dia mencari apujian dunia.

40 Dan juga biarlah hamba-Ku aWilliam W. Phelps berdiri pada jabatan yang padanya telah Aku tetapkan dia, dan menerima warisannya di tanah ini;

41 Dan juga dia perlu bertobat, karena Aku, Tuhan, tidak terlalu berkenan dengannya, karena dia berupaya untuk unggul, dan dia tidak cukup lembut hati di hadapan-Ku.

42 Lihatlah, dia yang telah abertobat dari dosa-dosanya, orang yang sama bdiampuni, dan Aku, Tuhan, tidak cmengingatnya lagi.

43 Dengan ini kamu boleh mengetahui jika seseorang bertobat dari dosa-dosanya—lihatlah, dia akan amengakuinya dan bmeninggalkannya.

44 Dan sekarang, sesungguhnya, Aku berfirman mengenai sisa dari penatua gereja-Ku, waktunya belumlah tiba, untuk bertahun-tahun, bagi mereka untuk menerima warisan mereka di tanah ini, kecuali mereka menghasratkannya melalui doa dengan iman, hanya sebagaimana yang akan ditetapkan kepada mereka oleh Tuhan.

45 Karena, lihatlah, mereka akan amendorong orang-orang bersama dari ujung-ujung bumi.

46 Karenanya, berhimpunlah kamu bersama; dan mereka yang tidak ditetapkan untuk tinggal di tanah ini, biarlah mereka mengkhotbahkan Injil di daerah-daerah sekitarnya; dan setelah itu biarlah mereka kembali ke rumah mereka.

47 Biarlah mereka berkhotbah dalam perjalanan, dan amemberikan kesaksian tentang kebenaran di segala tempat, dan meminta kepada yang kaya, yang tinggi dan yang rendah, dan yang miskin untuk bertobat.

48 Dan biarlah mereka membangun ajemaat-jemaat, sejauh penghuni bumi akan bertobat.

49 Dan biarlah ada seorang juru kuasa yang ditetapkan oleh suara gereja, untuk jemaat di Ohio, untuk menerima uang untuk membeli tanah di aSion.

50 Dan Aku memberi kepada hamba-Ku Sidney Rigdon sebuah perintah, agar dia hendaknya amenulis uraian tentang tanah Sion, dan pernyataan tentang kehendak Allah, sebagaimana yang akan disingkapkan oleh Roh kepadanya;

51 Dan sepucuk surat dan permohonan sumbangan, untuk diajukan kepada semua jemaat untuk mendapatkan uang, untuk ditaruh ke dalam tangan uskup, dia sendiri atau juru kuasa itu, seperti yang tampaknya baik baginya atau seperti yang akan dia arahkan, untuk membeli tanah sebagai warisan bagi anak-anak Allah.

52 Karena, lihatlah, sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, Tuhan menghendaki agar para murid dan anak-anak manusia hendaknya membuka hati mereka, bahkan untuk membeli seluruh daerah negeri ini, sesegera waktu akan mengizinkan.

53 Lihatlah, inilah kebijaksanaan. Biarlah mereka melakukan ini agar jangan mereka tidak menerima awarisan, kecuali melalui penumpahan darah.

54 Dan lagi, sejauh ada tanah yang didapatkan, biarlah ada pekerja yang diutus dari segala jenis ke tanah ini, untuk bekerja bagi para orang suci Allah.

55 Biarlah segala hal ini dilakukan dengan tertib; dan biarlah hak istimewa atas tanah itu disingkapkan dari waktu ke waktu, oleh uskup atau juru kuasa gereja.

56 Dan biarlah pekerjaan pengumpulan tidak dengan bergegas, tidak juga dengan terburu-buru; tetapi biarlah itu dilakukan sebagaimana yang akan dinasihatkan oleh para penatua gereja pada konferensi-konferensi, menurut pengetahuan yang mereka terima dari waktu ke waktu.

57 Dan biarlah hamba-Ku Sidney Rigdon mempersucikan dan mendedikasikan tanah ini, dan bidang tanah untuk abait suci, bagi Tuhan.

58 Dan biarlah suatu pertemuan konferensi diadakan; dan setelah itu biarlah hamba-Ku Sidney Rigdon dan Joseph Smith, Jun., kembali, dan juga Oliver Cowdery bersama mereka, untuk merampungkan sisa pekerjaan yang telah Aku tetapkan kepada mereka di tanah mereka sendiri, dan sisanya sebagaimana akan adiatur oleh konferensi.

59 Dan janganlah biarkan seorang pun kembali dari tanah ini kecuali dia amemberikan kesaksian dalam perjalanan, tentang apa yang dia ketahui dan percayai dengan paling pasti.

60 Biarlah apa yang telah dilimpahkan atas Ziba Peterson diambil darinya; dan biarlah dia berdiri sebagai anggota di dalam gereja, dan bekerja dengan tangannya sendiri, bersama saudara-saudara, sampai dia dengan cukup adidera karena segala dosanya; karena dia tidak mengakuinya, dan dia berpikir untuk menyembunyikannya.

61 Biarlah sisa dari penatua gereja ini, yang sedang datang ke tanah ini, yang beberapa dari mereka diberkati dengan sangat bahkan melebihi batas ukuran, juga mengadakan sebuah konferensi di atas tanah ini.

62 Dan biarlah hamba-Ku Edward Partridge mengarahkan konferensi yang akan diadakan oleh mereka.

63 Dan biarlah mereka juga kembali, mengkhotbahkan Injil dalam perjalanan, memberikan kesaksian tentang hal-hal yang diungkapkan kepada mereka.

64 Karena, sesungguhnya, suara itu mesti menyebar luas dari tempat ini ke seluruh dunia, dan ke bagian-bagian paling jauh di bumi—Injil mesti adikhotbahkan kepada setiap makhluk, dengan btanda-tanda mengikuti mereka yang percaya.

65 Dan lihatlah Putra Manusia adatang. Amin.