Tulisan Suci
Ajaran dan Perjanjian 32


Bagian 32

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Parley P. Pratt dan Ziba Peterson, di Manchester, New York, Oktober 1830 awal. Minat dan hasrat yang besar dirasakan oleh para penatua perihal orang-orang Laman, yang ramalan berkat-berkatnya telah diketahui Gereja dari Kitab Mormon. Sebagai akibatnya, permohonan dibuat agar Tuhan mau mengindikasikan kehendak-Nya sehubungan dengan apakah para penatua hendaknya diutus pada waktu itu kepada suku-suku Indian di Barat. Wahyu ini mengikutinya.

1–3, Parley P. Pratt dan Ziba Peterson dipanggil untuk berkhotbah kepada orang-orang Laman dan untuk menyertai Oliver Cowdery dan Peter Whitmer Jr.; 4–5, Mereka mesti berdoa untuk suatu pengertian akan tulisan suci.

1 Dan sekarang mengenai hamba-Ku aParley P. Pratt, lihatlah, Aku berfirman kepadanya bahwa sebagaimana Aku hidup Aku menghendaki bahwa dia hendaknya memaklumkan Injil-Ku dan bbelajar dari-Ku, dan menjadi lembut hati dan rendah hati.

2 Dan apa yang telah Aku tetapkan kepadanya adalah bahwa dia hendaknya apergi bersama hamba-Ku, Oliver Cowdery dan Peter Whitmer, Jun., ke padang belantara di antara borang-orang Laman.

3 Dan aZiba Peterson juga hendaknya pergi bersama mereka; dan Aku sendiri akan pergi bersama mereka dan berada di btengah mereka; dan Aku adalah cpembela mereka di hadapan Bapa, dan tidak ada yang akan berjaya melawan mereka.

4 Dan mereka hendaknya amengindahkan apa yang tertulis, dan tidak mengupayakan bwahyu lain; dan mereka hendaknya berdoa selalu agar Aku boleh cmenguakkan yang sama pada dpengertian mereka.

5 Dan mereka hendaknya mengindahkan firman ini dan jangan mempermainkan, dan Aku akan memberkati mereka. Amin.