Tulisan Suci
Ajaran dan Perjanjian 75


Bagian 75

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Amherst, Ohio, 25 Januari 1832. Bagian ini meliputi dua wahyu terpisah (yang pertama dalam ayat 1 sampai 22 dan yang kedua dalam ayat 23 sampai 36) yang diberikan pada hari yang sama. Kejadiannya adalah sebuah konferensi di mana Joseph Smith didukung dan ditahbiskan sebagai Presiden Imamat Tinggi. Penatua tertentu berhasrat untuk belajar lebih banyak tentang kewajiban langsung mereka. Wahyu-wahyu ini mengikutinya.

1–5, Para penatua yang setia yang mengkhotbahkan Injil akan memperoleh kehidupan kekal; 6–12, Berdoalah untuk menerima Penghibur, yang mengajarkan segala hal; 13–22, Para penatua akan duduk dalam penghakiman pada mereka yang menolak pesan mereka; 23–36, Keluarga misionaris mesti menerima pertolongan dari Gereja.

1 Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu, Aku yang berfirman bahkan melalui asuara Roh-Ku, bahkan bAlfa dan Omega, Tuhanmu dan Allahmu—

2 Simaklah, hai kamu yang telah memberikan namamu untuk pergi mempermaklumkan Injil-Ku, dan untuk amemangkas bkebun-Ku.

3 Lihatlah, Aku berfirman kepadamu bahwa adalah kehendak-Ku bahwa kamu hendaknya pergi dan tidak berlambat-lambat, tidak juga abermalas-malas tetapi bekerja dengan dayamu—

4 Mengangkat suaramu bagaikan dengan suara sangkakala, amempermaklumkan bkebenaran menurut wahyu dan perintah yang telah Aku berikan kepadamu.

5 Dan demikianlah, jika kamu setia kamu akan dimuati dengan banyak aberkas, dan bdimahkotai dengan ckehormatan, dan dkemuliaan, dan ekebakaan, dan fkehidupan kekal.

6 Oleh karena itu, sesungguhnya Aku berfirman kepada hamba-Ku William E. McLellin, Aku amencabut kewenangan yang Aku berikan kepadanya untuk pergi ke kawasan-kawasan sebelah timur;

7 Dan Aku memberikan kepadanya kewenangan baru dan perintah baru, yang di dalamnya Aku, Tuhan, amenderanya karena bgerutuan hatinya;

8 Dan dia berdosa; walaupun demikian, Aku mengampuninya dan berfirman kepadanya lagi, Pergilah kamu ke kawasan-kawasan sebelah selatan.

9 Dan biarlah hamba-Ku Luke Johnson pergi bersamanya, dan mempermaklumkan apa yang telah Aku perintahkan kepada mereka—

10 Memanggil nama Tuhan untuk aPenghibur, yang akan mengajarkan mereka segala hal yang perlu bagi mereka—

11 aBerdoa selalu agar mereka tidak melemah; dan sejauh mereka melakukan ini, Aku akan bersama mereka bahkan sampai akhir.

12 Lihatlah, inilah kehendak Tuhan Allahmu mengenai kamu. Demikianlah. Amin.

13 Dan lagi, sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, biarlah hamba-Ku aOrson Hyde dan hamba-Ku bSamuel H. Smith mengadakan perjalanan mereka ke kawasan-kawasan sebelah timur, dan mempermaklumkan apa yang telah Aku perintahkan kepada mereka; dan sejauh mereka setia, tengoklah, Aku akan cbeserta mereka bahkan sampai akhir.

14 Dan lagi, sesungguhnya Aku berfirman kepada hamba-Ku Lyman Johnson, dan kepada hamba-Ku aOrson Pratt, mereka hendaknya juga mengadakan perjalanan mereka ke kawasan-kawasan sebelah timur; dan lihatlah, dan tengoklah, Aku beserta mereka juga, bahkan sampai akhir.

15 Dan lagi, Aku berfirman kepada hamba-Ku Asa Dodds, dan kepada hamba-Ku Calves Wilson, bahwa mereka juga hendaknya mengadakan perjalanan mereka ke kawasan-kawasan sebelah barat, dan mempermaklumkan Injil-Ku, bahkan seperti yang telah Aku perintahkan kepada mereka.

16 Dan dia yang setia akan mengatasi segala sesuatu, dan akan adiangkat pada hari terakhir.

17 Dan lagi, Aku berfirman kepada hamba-Ku Major N. Ashley, dan hamba-Ku Burr Riggs, biarlah mereka mengadakan perjalanan mereka juga ke kawasan sebelah selatan.

18 Ya, biarlah mereka semua mengadakan perjalanan mereka, seperti yang telah Aku perintahkan kepada mereka, pergi dari rumah ke rumah, dan dari desa ke desa, dan dari kota ke kota.

19 Dan ke dalam rumah apa pun kamu masuk, dan mereka menerimamu, tinggalkanlah berkatmu ke atas rumah itu.

20 Dan ke dalam rumah apa pun kamu masuk, dan mereka tidak menerimamu, kamu hendaknya pergi selekasnya dari rumah itu, dan amengibaskan debu dari kakimu sebagai kesaksian menentang mereka.

21 Dan kamu akan dipenuhi dengan asukacita dan kegembiraan; dan ketahuilah ini, bahwa pada hari penghakiman kamu akan menjadi bhakim atas rumah itu, dan menghukum mereka;

22 Dan akan menjadi lebih tertanggungkan bagi orang kafir pada hari penghakiman, daripada bagi rumah itu; oleh karena itu, apersiapkan dirimu dan setialah, dan kamu akan mengatasi segala sesuatu, dan diangkat pada hari terakhir. Demikianlah. Amin.

23 Dan lagi, demikianlah firman Tuhan kepadamu, hai kamu penatua Gereja-Ku, yang telah memberikan namamu agar kamu boleh mengetahui kehendak-Nya mengenai kamu—

24 Lihatlah, Aku berfirman kepadamu, bahwa adalah kewajiban gereja untuk membantu dalam menunjang keluarga dari mereka, dan juga untuk menunjang keluarga dari mereka yang dipanggil dan mestilah perlu diutus kepada dunia untuk mempermaklumkan Injil kepada dunia.

25 Karenanya, Aku, Tuhan, memberi kepadamu perintah ini, agar kamu mendapatkan tempat bagi keluargamu, sejauh saudara-saudaramu bersedia untuk membuka hati mereka.

26 Dan biarlah mereka semua yang bisa mendapatkan tempat bagi keluarga mereka, dan tunjangan gereja bagi mereka, tidak lalai untuk pergi ke dunia, apakah ke timur atau ke barat, atau ke utara, atau ke selatan.

27 Biarlah mereka meminta dan mereka akan menerima, mengetuk dan akan dibukakan bagi mereka, dan disingkapkan dari tempat yang tinggi, bahkan oleh aPenghibur, ke mana mereka akan pergi.

28 Dan lagi, sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, bahwa setiap pria yang diwajibkan untuk amenyediakan bagi bkeluarganya sendiri, biarlah dia menyediakan, dan dia bagaimanapun tidak akan kehilangan mahkotanya; dan biarlah dia bekerja di dalam gereja.

29 Biarlah setiap orang atekun dalam segala hal. Dan bpemalas tidak akan memperoleh tempat di dalam gereja, kecuali dia bertobat dan memperbaiki jalannya.

30 Karenanya, biarlah hamba-Ku Simeon Carter dan hamba-Ku Emer Harris dipersatukan dalam pelayanan;

31 Dan juga hamba-Ku Ezra Thayre dan hamba-Ku aThomas B. Marsh;

32 Juga hamba-Ku Hyrum Smith dan hamba-Ku Reynolds Cahoon;

33 Dan juga hamba-Ku Daniel Stanton dan hamba-Ku Seymour Brunson;

34 Dan juga hamba-Ku Sylvester Smith dan hamba-Ku Gideon Carter;

35 Dan juga hamba-Ku Ruggles Eames dan hamba-Ku Stephen Burnett;

36 Dan juga hamba-Ku Micah B. Welton dan juga hamba-Ku Eden Smith. Demikianlah. Amin.