Tulisan Suci
Ajaran dan Perjanjian 57


Bagian 57

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Sion, Jackson County, Missouri, 20 Juli 1831. Sesuai dengan perintah Tuhan untuk melakukan perjalanan ke Missouri, di mana Dia akan mengungkapkan “tanah warisanmu” (bagian 52), para penatua telah melakukan perjalanan dari Ohio ke perbatasan sebelah barat Missouri. Joseph Smith merenungkan keadaan orang-orang Laman dan bertanya-tanya: “Kapankah padang belantara akan bermekaran bagaikan bunga mawar? Kapankah Sion akan dibangun dalam kemuliaannya, dan di manakah bait suci-Mu akan berdiri, yang ke mana segala bangsa akan datang pada zaman terakhir?” Sesudah itu dia menerima wahyu ini.

1–3, Independence, Missouri, adalah tempat untuk Kota Sion dan bait suci; 4–7, Para Orang Suci mesti membeli tanah dan menerima warisan di area itu; 8–16, Sidney Gilbert mesti mendirikan sebuah toko, William W. Phelps mesti menjadi pencetak, dan Oliver Cowdery mesti mengedit materi untuk penerbitan.

1 Simaklah, hai kamu penatua gereja-Ku, firman Tuhan Allahmu, yang telah berhimpun bersama, menurut perintah-perintah-Ku, di tanah ini, yang adalah tanah aMissouri, yang adalah btanah yang telah Aku tetapkan dan cpersucikan untuk dpengumpulan para orang suci.

2 Karenanya, inilah tanah yang dijanjikan, dan atempat untuk Kota bSion.

3 Dan demikianlah firman Tuhan Allahmu, jika kamu menghendaki menerima kebijaksanaan inilah kebijaksanaan. Lihatlah, tempat yang sekarang disebut Independence adalah tempat pusat; dan bidang tanah untuk abait suci terletak di arah barat, di atas sebidang lahan yang tidak jauh dari gedung pengadilan.

4 Karenanya, adalah kebijaksanaan bahwa tanah itu akan adibeli oleh para orang suci, dan juga setiap bidang yang terletak di arah barat, bahkan ke garis yang membentang secara langsung antara borang Yahudi dan orang bukan Israel;

5 Dan juga setiap bidang yang berbatasan dengan padang rumput, sejauh para murid-Ku dimungkinkan untuk amembeli tanah. Lihatlah, ini adalah kebijaksanaan, agar mereka boleh bmendapatkannya untuk warisan abadi.

6 Dan biarlah hamba-ku Sidney Gilbert berdiri pada jabatan yang kepadanya telah Aku tetapkan dia, untuk menerima uang, untuk menjadi ajuru kuasa bagi gereja, untuk membeli tanah di seluruh daerah sekitarnya, sejauh dapat dilakukan dalam kebenaran, dan sebagaimana akan kebijaksanaan arahkan.

7 Dan biarlah hamba-Ku aEdward Partridge berdiri pada jabatan yang kepadanya telah Aku tetapkan dia, dan bmembagi kepada para orang suci warisan mereka, bahkan seperti yang telah Aku perintahkan; dan juga mereka yang telah dia tetapkan untuk membantunya.

8 Dan lagi, sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, biarlah hamba-Ku Sidney Gilbert menempatkan dirinya di tempat ini, dan mendirikan sebuah toko, agar dia boleh menjual barang-barang tanpa penipuan, agar dia boleh mendapatkan uang untuk membeli tanah demi kebaikan para orang suci, dan agar dia boleh mendapatkan benda-benda apa pun yang para murid mungkin butuhkan untuk menempatkan mereka di warisan mereka.

9 Dan juga biarlah hamba-Ku Sidney Gilbert mendapatkan surat izin—lihatlah inilah kebijaksanaan, dan barang siapa membaca biarlah dia mengerti—agar dia boleh mengirim barang-barang juga kepada orang-orang, bahkan melalui siapa yang dia kehendaki sebagai juru tulis yang dipekerjakan dalam pelayanannya;

10 Dan demikianlah sediakanlah bagi para orang suci-Ku, agar Injil-Ku boleh dikhotbahkan kepada mereka yang duduk dalam akegelapan dan di daerah dan bbayangan kematian.

11 Dan lagi, sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, biarlah hamba-Ku aWilliam W. Phelps ditempatkan di tempat ini, dan ditegakkan sebagai bpencetak bagi gereja.

12 Dan tengoklah, jika dunia menerima tulisannya—lihatlah inilah kebijaksanaan—biarlah dia mendapatkan apa pun yang bisa dia dapatkan dalam kesalehan, demi kebaikan para orang suci.

13 Dan biarlah hamba-Ku aOliver Cowdery membantunya, bahkan seperti yang telah Aku perintahkan, di tempat apa pun yang akan Aku tetapkan kepadanya, untuk menyalin, dan untuk mengoreksi, dan menyeleksi, agar segala hal boleh menjadi benar di hadapan-Ku, seperti akan dibuktikan oleh Roh melalui dia.

14 Dan demikian biarlah mereka yang tentang siapa telah Aku firmankan ditempatkan di tanah Sion, selekas sebisanya, bersama keluarga mereka, untuk melakukan hal-hal itu bahkan seperti yang telah Aku firmankan.

15 Dan sekarang, mengenai pengumpulan itu—Biarlah uskup dan juru kuasa membuat persiapan untuk para keluarga itu yang telah diperintahkan untuk datang ke tanah ini, sesegera mungkin, dan menempatkan mereka di warisan mereka.

16 Dan kepada sisanya baik penatua maupun anggota petunjuk lebih lanjut akan diberikan setelah ini. Demikianlah. Amin.