Tulisan Suci
Ajaran dan Perjanjian 105


Bagian 105

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di dekat Sungai Fishing, Missouri, 22 Juni 1834. Di bawah kepemimpinan Nabi, para Orang Suci dari Ohio dan daerah-daerah lainnya berbaris ke Missouri dalam sebuah ekspedisi yang belakangan dikenal sebagai Kamp Sion. Tujuan mereka adalah untuk mengantar para Orang Suci Missouri yang dipaksa keluar kembali ke tanah mereka di Jackson County. Orang-orang Missouri yang sebelumnya telah menganiaya para Orang Suci takut akan tuntutan pembalasan dari Kamp Sion dan lebih dahulu menyerang sebagian Orang Suci yang tinggal di Clay County, Missouri. Setelah gubernur Missouri menarik kembali janjinya untuk mendukung para Orang Suci, Joseph Smith menerima wahyu ini.

1–5, Sion akan dibangun dengan kesepadanan terhadap hukum selestial; 6–13, Penebusan Sion ditangguhkan untuk suatu masa yang singkat; 14–19, Tuhan akan berperang bagi pertempuran Sion; 20–26, Para Orang Suci mesti bijak dan tidak sesumbar tentang pekerjaan yang dahsyat sewaktu mereka berkumpul; 27–30, Tanah di Jackson dan kabupaten yang berdekatan hendaknya dibeli; 31–34, Para penatua mesti menerima pemberkahan di dalam rumah Tuhan di Kirtland; 35–37, Para Orang Suci baik yang dipanggil maupun dipilih akan dikuduskan; 38–41, Para Orang Suci mesti mengangkat suatu panji perdamaian kepada dunia.

1 Sesungguhnya Aku berfirman kepadamu yang telah berhimpun bersama agar kamu boleh mengetahui kehendak-Ku mengenai apenebusan dari umat-Ku yang sengsara—

2 Lihatlah, Aku berfirman kepadamu, seandainya bukan karena apelanggaran umat-Ku, berfirman mengenai gereja dan bukan individu, mereka bisa telah ditebus bahkan sekarang.

3 Tetapi lihatlah, mereka belum belajar untuk menjadi patuh pada apa yang Aku tuntut dari tangan mereka, tetapi penuh dengan segala macam kejahatan, dan tidak amemberikan harta kekayaan mereka, sebagaimana sepatutnya orang suci, kepada yang miskin dan sengsara di antara mereka;

4 Dan tidak adipersatukan menurut persatuan yang dituntut oleh hukum kerajaan selestial;

5 Dan aSion tidak dapat dibangun bkecuali berdasarkan asas-asas chukum kerajaan selestial; jika tidak Aku tidak dapat menerimanya bagi diri-Ku.

6 Dan umat-Ku mestilah perlu adidera sampai mereka belajar bkepatuhan, jika itu mestilah perlu, melalui apa yang mereka derita.

7 Aku tidak berfirman mengenai mereka yang ditetapkan untuk memimpin umat-Ku, yang adalah para apenatua pertama gereja-Ku, karena mereka tidak semua berada di bawah penghukuman ini;

8 Tetapi Aku berfirman mengenai jemaat-jemaat-Ku di luar daerah—ada banyak yang akan berkata: Di manakah Allah mereka? Lihatlah, Dia akan membebaskan mereka pada waktu kesusahan, jika tidak kita tidak akan pergi ke Sion, dan akan menahan uang kita.

9 Oleh karena itu, sebagai akibat dari apelanggaran umat-Ku, adalah arif menurut-Ku bahwa para penatua-Ku hendaknya menunggu untuk suatu masa yang singkat untuk penebusan Sion—

10 Agar diri mereka boleh dipersiapkan, dan agar umat-Ku boleh diajar dengan lebih sempurna, dan memperoleh pengalaman, dan mengetahui dengan lebih sempurna mengenai akewajiban mereka, dan apa yang Aku tuntut dari tangan mereka.

11 Dan ini tidak dapat didatangkan sampai para apenatua-Ku bdiberkahi dengan kuasa dari tempat yang tinggi.

12 Karena lihatlah, Aku telah mempersiapkan pemberkahan dan berkat yang besar untuk adicurahkan ke atas diri mereka, sejauh mereka setia dan melanjutkan dalam kerendahhatian di hadapan-Ku.

13 Oleh karena itu adalah arif menurut-Ku bahwa para penatua-Ku hendaknya menunggu untuk suatu masa yang singkat, untuk penebusan Sion.

14 Karena lihatlah, Aku tidak menuntut dari tangan mereka untuk berperang bagi pertempuran Sion; karena, seperti yang Aku firmankan dalam sebuah perintah yang terdahulu, demikian pula akan Aku genapi—Aku akan aberperang bagi pertempuranmu.

15 Lihatlah, si apenghancur telah Aku utus untuk menghancurkan dan melenyapkan musuh-Ku; dan tidak sampai bertahun-tahun setelah ini mereka tidak akan ditinggalkan untuk mencemari pusaka-Ku, dan untuk bmenghujat nama-Ku di atas tanah yang telah Aku cpersucikan untuk pengumpulan bersama para orang suci-Ku.

16 Lihatlah, Aku telah memerintahkan hamba-Ku Joseph Smith, Jun., untuk mengatakan kepada akekuatan seisi rumah-Ku, bahkan para pejuang-Ku, para pemuda-Ku, dan yang paruh baya, untuk berkumpul bersama untuk penebusan umat-Ku, dan meruntuhkan menara-menara musuh-Ku, dan mencerai-beraikan para bpenjaga mereka;

17 Tetapi kekuatan seisi rumah-Ku belumlah menyimak firman-Ku.

18 Tetapi sejauh ada mereka yang telah menyimak firman-Ku, Aku telah mempersiapkan berkat dan apemberkahan bagi mereka, jika mereka terus setia.

19 Aku telah mendengar doa-doa mereka, dan akan menerima persembahan mereka; dan adalah arif menurut-Ku bahwa mereka hendaknya dibawa sejauh ini untuk pencobaan aiman mereka.

20 Dan sekarang, sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, sebuah perintah Aku berikan kepadamu, bahwa sebanyak yang telah datang kemari, yang dapat tinggal di daerah sekitarnya, biarlah mereka tinggal;

21 Dan mereka yang tidak dapat tinggal, yang memiliki keluarga di timur, biarlah mereka tinggal untuk suatu masa yang singkat, sejauh hamba-Ku Joseph akan tetapkan kepada mereka;

22 Karena Aku akan nasihati dia mengenai masalah ini, dan segala hal apa pun yang akan dia tetapkan kepada mereka akan digenapi.

23 Dan biarlah seluruh umat-Ku yang berdiam di daerah-daerah sekitarnya menjadi sangat setia, dan penuh doa, dan rendah hati di hadapan-Ku, dan tidak mengungkapkan apa yang telah Aku ungkapkan kepada mereka, sampai adalah kebijaksanaan di dalam Aku bahwa itu hendaknya diungkapkan.

24 Janganlah berbincang tentang penghakiman, tidak juga asesumbar tentang iman tidak juga tentang pekerjaan yang dahsyat, tetapi dengan hati-hati berkumpullah bersama, sebanyak yang bisa di satu daerah, selaras dengan perasaan orang-orang;

25 Dan lihatlah, Aku akan memberi kepadamu kemurahan hati dan kasih karunia di mata mereka, agar kamu boleh beristirahat dalam akedamaian dan keamanan, saat kamu sedang mengatakan kepada orang-orang: Laksanakanlah penghakiman dan keadilan bagi kami menurut hukum, dan berilah kami ganti rugi atas ketidakadilan terhadap kami.

26 Sekarang, lihatlah, Aku berfirman kepadamu, teman-teman-Ku, dengan jalan ini kamu boleh berkenan di mata orang-orang, sampai apasukan Israel menjadi sangat besar.

27 Dan Aku akan melunakkan hati orang-orang, seperti yang Aku lakukan pada hati aFiraun, dari waktu ke waktu, sampai hamba-Ku Joseph Smith, Jun., dan para penatua-Ku, yang telah Aku tetapkan, akan memiliki waktu untuk mengumpulkan kekuatan seisi rumah-Ku,

28 Dan untuk mengutus para apria bijak, untuk menggenapi apa yang telah Aku perintahkan mengenai bpembelian seluruh tanah di Jackson County yang dapat dibeli, dan di kabupaten yang berdekatan di sekitarnya.

29 Karena adalah kehendak-Ku bahwa tanah ini hendaknya dibeli; dan setelah itu dibeli agar para orang suci-Ku hendaknya memilikinya menurut ahukum-hukum persucian yang telah Aku berikan.

30 Dan setelah tanah ini dibeli, Aku akan menganggap apasukan Israel tak bersalah dalam mengambil kepemilikan tanah mereka sendiri, yang mereka telah beli sebelumnya dengan uang mereka, dan tentang meruntuhkan menara-menara musuh-Ku yang mungkin berada di atas diri mereka, dan mencerai-beraikan para pengawas mereka, dan bmembalaskan bagi-Ku musuh-Ku sampai angkatan ketiga dan keempat dari mereka yang membenci-Ku.

31 Tetapi pertama biarlah pasukan-Ku menjadi sangat besar, dan biarlah itu adikuduskan di hadapan-Ku, agar boleh menjadi cemerlang bagaikan matahari, dan jernih bagaikan bbulan, dan agar benderanya boleh menakutkan bagi segala bangsa;

32 Agar kerajaan-kerajaan di dunia ini boleh didesak untuk mengakui bahwa kerajaan Sion adalah sungguh-sungguh akerajaan Allah kita dan Kristus-Nya; oleh karena itu, marilah kita menjadi btunduk pada hukum-hukumnya.

33 Sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, adalah arif menurut-Ku bahwa para penatua pertama gereja-Ku hendaknya menerima apemberkahan mereka dari tempat yang tinggi di dalam rumah-Ku, yang telah Aku perintahkan untuk dibangun demi nama-Ku di tanah Kirtland.

34 Dan biarlah perintah-perintah itu yang telah Aku berikan mengenai Sion dan ahukumnya dilaksanakan dan dipenuhi, setelah penebusannya.

35 Telah ada masa apemanggilan, tetapi waktunya telah datang untuk masa pemilihan; dan biarlah mereka yang dipilih yang blayak.

36 Dan akan dinyatakan kepada hamba-Ku, melalui suara Roh, mereka yang adipilih; dan mereka akan bdikuduskan;

37 Dan sejauh mereka mengikuti anasihat yang mereka terima, mereka akan memperoleh kuasa setelah berhari-hari untuk merampungkan segala sesuatu berkaitan dengan Sion.

38 Dan lagi Aku berfirman kepadamu, mohonkanlah perdamaian, bukan hanya kepada orang-orang yang telah menghantammu, tetapi juga kepada semua orang;

39 Dan angkatlah apanji bperdamaian, dan buatlah maklumat perdamaian pada ujung-ujung bumi;

40 Dan buatlah usulan untuk perdamaian kepada mereka yang telah menghantammu, menurut suara Roh yang ada dalam dirimu, dan asegala sesuatu akan bekerja bersama demi kebaikanmu.

41 Oleh karena itu, setialah; dan lihatlah, dan tengoklah, aAku besertamu bahkan sampai akhir. Demikianlah. Amin.