Tulisan Suci
Ajaran dan Perjanjian 65


Bagian 65

Wahyu tentang doa yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, Ohio, 30 Oktober 1831.

1–2, Kunci-kunci kerajaan Allah dipercayakan kepada manusia di atas bumi, dan perkara Injil akan menang; 3–6, Kerajaan surga milenium akan datang dan bergabung dengan kerajaan Allah di atas bumi.

1 Simaklah, dan tengoklah, suara seperti dari seseorang yang diutus turun dari tempat yang tinggi, yang perkasa dan penuh kuasa, yang kepergiannya adalah ke ujung-ujung bumi, ya, yang suaranya adalah kepada orang-orang—aPersiapkanlah kamu jalan Tuhan, jadikanlah jalan-Nya lurus.

2 aKunci-kunci bkerajaan Allah dipercayakan kepada manusia di atas bumi, dan dari sana Injil akan bergulir ke ujung-ujung bumi, bagaikan cbatu yang terpenggal dari gunung tanpa perbuatan tangan akan bergulir, sampai telah dmemenuhi seluruh bumi.

3 Ya, suara berseru—Persiapkanlah kamu jalan Tuhan, persiapkanlah kamu aperjamuan malam Anak Domba, persiapkanlah untuk bMempelai Laki-Laki.

4 Berdoalah kepada Tuhan, panggillah nama kudus-Nya, singkapkanlah pekerjaan-Nya yang memukau di antara orang-orang.

5 Mintalah kepada Tuhan, agar kerajaan-Nya boleh menyebar luas di atas bumi, agar penghuninya boleh menerimanya, dan dipersiapkan untuk masa yang akan datang, dimana Putra Manusia akan aturun di surga, bberpakaian dalam kecemerlangan ckemuliaan-Nya, untuk menemui dkerajaan Allah yang didirikan di atas bumi.

6 Karenanya, semoga akerajaan Allah menyebar luas, agar bkerajaan surga boleh datang, agar Engkau, ya Allah, boleh dimuliakan di surga demikian juga di atas bumi, agar musuh-Mu boleh ditundukkan; karena cbagi-Mulah kehormatan, kekuasaan dan kemuliaan, selama-lamanya. Amin.