Svētie Raksti
Mosijas 3


3. nodaļa

Ķēniņš Benjamīns turpina savu uzrunu. Visvarenais Kungs pīšļu mājoklī kalpos starp cilvēkiem. Asinis izspiedīsies no katras poras, kad Viņš izpirks pasaules grēkus. Viņa Vārds ir vienīgais, ar ko nāk glābšana. Cilvēki var atmest miesas kāres un kļūt par svētajiem caur Grēku Izpirkšanu. Bezdievīgo mokas būs kā uguns un sēra jūra. Apmēram 124. g. pr. Kr.

1 Un atkal, mani brāļi, es lūdzu jūsu uzmanību, jo man ir kas vairāk jums sakāms; jo lūk, man ir jāsaka jums par lietām, kas nāks.

2 Un tās lietas, ko es jums sacīšu, man darīja zināmas Dieva eņģelis. Un viņš sacīja uz mani: Pamosties!—un es pamodos un redzēju viņu stāvam savā priekšā.

3 Un viņš sacīja uz mani: Pamosties un uzklausi vārdus, ko es tev sacīšu, jo lūk, es esmu nācis pasludināt tev liela prieka vēsti.

4 Jo Tas Kungs ir uzklausījis tavas lūgšanas un spriedis tiesu par tavu taisnīgumu, un sūtījis mani pasludināt tev, ka tu vari priecāties; un ka tu vari pasludināt saviem ļaudīm, lai arī viņi var tikt piepildīti ar prieku.

5 Jo lūk, laiks nāk un tas nav tālu, kad Visvarenais Kungs, kas valda, kas bija un ir no visas mūžības uz visu mūžību, ar spēku nonāks no debesīm starp cilvēku bērniem un mitīs pīšļu mājoklī, un ies starp cilvēkiem, darot varenus brīnumus, tādus kā slimo dziedināšanu, mirušo augšāmcelšanu, liekot klibam staigāt, aklam redzēt un kurlam dzirdēt, un dziedinādams visa veida slimības.

6 Un Viņš izdzīs velnus jeb ļaunos garus, kas dzīvo cilvēku bērnu sirdīs.

7 Un lūk, Viņš cietīs kārdinājumus un ķermeņa sāpes, izsalkumu, slāpes un nogurumu, pat vairāk nekā cilvēks var izciest, ja vien tas nav līdz nāvei; jo lūk, asinis nāks no katras poras, tik lielas būs Viņa ciešanas par Viņa ļaužu ļaundarībām un negantībām.

8 Un Viņš tiks saukts Jēzus Kristus, Dieva Dēls, debesu un zemes Tēvs, visa Radītājs no iesākuma; un Viņa māte tiks saukta Marija.

9 Un redzi, Viņš nāks pie savējiem, lai glābšana varētu nākt pie cilvēku bērniem caur ticību Viņa Vārdam; un pat pēc visa tā tie turēs Viņu par cilvēku un sacīs, ka Viņā ir velns, un šaustīs Viņu, un sitīs Viņu krustā.

10 Un trešajā dienā Viņš celsies augšā no mirušajiem; un lūk, Viņš stāvēs, lai tiesātu pasauli; un lūk, viss tas ir darīts, lai taisnīga tiesa varētu nākt pār cilvēku bērniem.

11 Jo lūk, un Viņa asinis arī izpērk to grēkus, kas krituši dēļ Ādama pārkāpuma, kas miruši, nezinādami Dieva gribu attiecībā uz viņiem vai netīši grēkojuši.

12 Bet ak vai, ak vai tam, kas zina, ka viņš saceļas pret Dievu! Jo glābšana nenāk ne pie viena tāda, kā tikai caur grēku nožēlošanu un ticību Tam Kungam Jēzum Kristum.

13 Un Dievs Tas Kungs ir sūtījis Savus svētos praviešus starp visiem cilvēku bērniem, lai pasludinātu šīs lietas katrai ciltij, tautai un valodai, lai tādējādi ikviens, kas ticēs, ka Kristus nāks, tas varētu saņemt savu grēku piedošanu un priecāties ar varen lielu prieku, patiesi tā, it kā Viņš jau būtu atnācis starp viņiem.

14 Tomēr Dievs Tas Kungs redzēja, ka Viņa tauta bija stūrgalvīga tauta, un Viņš noteica tiem likumu, tieši Mozus likumu.

15 Un daudzas zīmes un brīnumus, un simbolus, un parādības rādīja Viņš tiem par Savu atnākšanu; un arī svētie pravieši runāja uz tiem par Viņa atnākšanu; un tomēr tie nocietināja savas sirdis un nesaprata, ka Mozus likums nav nekas, ja vien tas nav caur Viņa asins Izpirkšanu.

16 Un pat ja būtu iespējams, ka mazi bērni varētu grēkot, viņi netiktu izglābti; bet es saku jums—viņi ir svētīti; jo lūk, kā Ādamā jeb pēc dabas viņi krita, tā Kristus asinis izpērk viņu grēkus.

17 Un vēl, es saku jums, ka netiks dots neviens cits vārds, ne cits ceļš, ne veids, kā glābšana varētu nākt pie cilvēku bērniem kā vien iekš un caur Kristus, Tā Visvarenā Kunga, Vārdu.

18 Jo lūk, Viņš tiesā, un Viņa tiesa ir taisnīga; un zīdainis, kas nomirst, zīdainis būdams, neiet bojā; bet cilvēki dzer paši savu dvēseļu lāstu, ja vien viņi nepazemojas un netop kā mazi bērni, un netic, ka glābšana bija un ir, un būs iekš un caur Kristus, Tā Visvarenā Kunga, Izpirkšanas asinīm.

19 Jo miesīgs cilvēks ir Dieva ienaidnieks un tāds ir bijis kopš Ādama Krišanas, un būs mūžīgi mūžos, kamēr vien viņš neļaujas Svētā Gara mudinājumam un neatmet miesīgo cilvēku, un nekļūst par svēto caur Kristus Tā Kunga Izpirkšanu, un nekļūst kā bērns—pakļāvīgs, lēnprātīgs, pazemīgs, pacietīgs, pilns mīlestības, vēlēdamies pakļauties visam, ko Tas Kungs uzskatīs par vajadzīgu uzlikt viņam, patiesi kā bērns pakļaujas savam tēvam.

20 Un vēl, es saku jums, ka pienāks laiks, kad zināšanas par Glābēju izplatīsies katrā tautā, ciltī, valodā un tautībā.

21 Un lūk, kad tas laiks pienāks, neviens, izņemot mazus bērnus, netiks atrasts par nevainīgu Dieva priekšā kā tikai caur grēku nožēlošanu un ticību Tā Kunga, Visvarenā Dieva Vārdam.

22 Un pat tajā laikā, kad tu iemācīsi savai tautai to, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev ir pavēlējis, pat tad viņi netiks atrasti nevainīgāki Dieva acīs, kā tikai saskaņā ar vārdiem, kurus es tev sacīju.

23 Un tagad es esmu sacījis šos vārdus, kurus Dievs Tas Kungs man pavēlēja.

24 Un tā saka Tas Kungs: Tie stāvēs kā skaidra liecība pret šiem ļaudīm tiesas dienā, no kā viņi tiks tiesāti, katrs cilvēks pēc saviem darbiem, vai tie būtu labi, vai tie būtu ļauni.

25 Un, ja tie būs ļauni, viņi tiks nodoti savas vainas un negantību drausmīgajai apsvēršanai, kas liks viņiem atkāpties no Tā Kunga vaiga bēdās un nebeidzamās mokās, no kurām tie vairs nevarēs atgriezties; tādēļ viņi ir izdzēruši savu dvēseļu lāstu.

26 Tādēļ viņi ir izdzēruši no Dieva dusmu kausa, ko taisnība vairs nevar noliegt, tāpat kā tā nevarēja noliegt, ka Ādamam bija jākrīt, tādēļ ka viņš bija nobaudījis aizliegto augli; tādēļ žēlastībai nekad vairs nebūs tiesības uz tiem.

27 Un viņu mokas ir kā uguns un sēra jūra, kuras liesmas ir nedzēšamas un kuras dūmi paceļas mūžīgi mūžos. Tā Tas Kungs man ir pavēlējis. Āmen.