Mosijas 1
  Footnotes
  Theme

  Mosijas grāmata

  1. nodaļa

  Ķēniņš Benjamīns māca saviem dēliem savu tēvu valodu un pravietojumus. Viņu reliģija un civilizācija ir tikušas pasargātas to pierakstu dēļ, kas tiek saglabāti uz dažādām plāksnēm. Mosija tiek izvēlēts par ķēniņu un viņam tiek nodota pierakstu un citu lietu uzraudzība. Apmēram 130–124 g. pr. Kr.

  1 Un tad tur vairs nebija ķildu visā aZarahemlas zemē starp visiem ļaudīm, kas piederēja ķēniņam Benjamīnam, tā ka ķēniņam Benjamīnam bija nepārtraukts miers visās viņa atlikušajās dienās.

  2 Un notika, ka viņam bija trīs dēli; un viņš deva tiem vārdus: Mosija un Helorums, un Helamans. Un viņš lika, lai viņi tiktu amācīti visā viņa tēvu bvalodā, lai tādējādi viņi kļūtu saprātīgi cilvēki un lai viņi varētu zināt pravietojumus, kas bija tikuši izteikti ar viņu tēvu mutēm un kas bija nodoti viņiem ar Tā Kunga roku.

  3 Un viņš arī mācīja tiem par pierakstiem, kas bija iegravēti uz plāksnēm no misiņa, sacīdams: Mani dēli, es gribētu, lai jūs atcerētos, ka, ja nebūtu šīs aplāksnes, kas satur šos pierakstus un šos baušļus, mums būtu jācieš bneziņā pat arī tagad, nezinot par Dieva noslēpumiem.

  4 Jo nebija iespējams, ka mūsu tēvs Lehijs varētu atcerēties visas šīs lietas, lai mācītu tās saviem bērniem, ja tas nebūtu ar šo plākšņu palīdzību; jo viņš, būdams apmācīts aēģiptiešu valodā, tāpēc viņš varēja lasīt šos gravējumus un mācīt tos saviem bērniem, lai tādējādi viņi varētu mācīt tos saviem bērniem, tā izpildot Dieva pavēles, līdz pat šim laikam.

  5 Es saku jums, mani dēli, ja nebūtu šo lietu, kas tika saglabātas un apasargātas ar Dieva roku, lai mēs varētu blasīt un saprast Viņa cnoslēpumus un mums vienmēr būtu Viņa baušļi acu priekšā, tad patiesi mūsu tēvi būtu krituši neticībā un mēs būtu bijuši līdzīgi mūsu brāļiem lamaniešiem, kuri neko nezina par šīm lietām vai tiešām netic tām, kad viņiem tās māca, dēļ savu tēvu dparažām, kas nav pareizas.

  6 Ak, mani dēli, es gribētu, lai jūs atcerētos, ka šie raksti ir patiesi, un arī, ka šie pieraksti ir apatiesi. Un lūk, arī Nefija plāksnes, kas satur mūsu tēvu pierakstus un rakstus no tā laika, kad viņi pameta Jeruzālemi līdz mūsu dienām, un tās ir patiesas; un mēs tiešām to varam zināt, tāpēc ka mums tās ir mūsu acu priekšā.

  7 Un tagad, mani dēli, es gribētu, lai jūs atcerētos tās cītīgi apētīt, lai jūs tādējādi varētu gūt labumu; un es gribētu, lai jūs bturētu Dieva baušļus, lai jums varētu clabi klāties šai zemē, atbilstoši dsolījumiem, kurus Tas Kungs ir devis mūsu tēviem.

  8 Un daudz ko vairāk ķēniņš Benjamīns mācīja saviem dēliem, kas nav rakstīts šinī grāmatā.

  9 Un notika, kad ķēniņš Benjamīns bija beidzis mācīt savus dēlus, viņš kļuva vecs, un viņš redzēja, ka drīz viņam vajadzēs iet visas radības ceļu; tādēļ viņš domāja, ka ir lietderīgi nodot ķēniņvalsti vienam no saviem dēliem.

  10 Tādēļ viņš lika Mosiju atvest savā priekšā; un šie ir tie vārdi, kurus viņš sacīja tam, teikdams: Mans dēls, es gribētu, lai tu pasludinātu visā šajā zemē visai šai tautai jeb visiem aZarahemlas ļaudīm un visiem Mosijas ļaudīm, kas dzīvo šai zemē, lai tādējādi viņi varētu tikt sapulcināti kopā, jo rīt es pasludināšu šiem maniem ļaudīm ar savu muti, ka tu esi bķēniņš un valdnieks pār šo tautu, kurai Tas Kungs, mūsu Dievs mūs ir devis.

  11 Un turklāt es došu šai tautai avārdu, lai viņus varētu atšķirt no visām citām tautām, kuras Dievs Tas Kungs ir izvedis no Jeruzālemes zemes; un to es daru tādēļ, ka viņi ir uzcītīga tauta Tā Kunga baušļu turēšanā.

  12 Un es dodu viņiem vārdu, kas nekad netiks izdzēsts, ja nu tikai apārkāpuma dēļ.

  13 Jā, un turklāt es saku jums, ka, ja šī bagātīgi svētītā tauta kritīs agrēkā un kļūs par ļaunu un laulības pārkāpēju tautu, tad Tas Kungs viņus nodos, ka tādējādi tie kļūs bvāji kā viņu brāļi; un Viņš vairs cnepasargās tos ar Savu nepārspējamo un apbrīnojamo spēku, kā Viņš līdz šim bija pasargājis mūsu tēvus.

  14 Jo es saku jums, ka, ja Viņš nebūtu izstiepis Savu roku mūsu tēvu aizsardzībai, tie būtu krituši lamaniešu rokās un kļuvuši par viņu naida upuriem.

  15 Un notika, kad ķēniņš Benjamīns bija pabeidzis šos vārdus savam dēlam, ka viņš nodeva viņam atbildību par visām ķēniņvalsts lietām.

  16 Un turklāt viņš arī nodeva tam pierakstus, kuri bija iegravēti uz aplāksnēm no misiņa, un arī Nefija plāksnēm; un arī Lābana bzobenu un clodi jeb rādītāju, kas vadīja mūsu tēvus cauri tuksnesim un kas bija sagatavots ar Tā Kunga roku, lai tādējādi viņi varētu tikt vadīti, ikviens pēc savas uzmanības un uzcītības, ko tie Viņam pievērsa.

  17 Tādēļ, kad viņi bija neticīgi, viņiem nedz veicās, nedz viņi virzījās uz priekšu savā ceļojumā, bet avirzījās atpakaļ un izsauca Dieva nepatiku pret sevi; un tādēļ viņi tika piemeklēti ar badu un smagām ciešanām, lai mudinātu viņus atcerēties savus pienākumus.

  18 Un tad notika, ka Mosija devās un darīja, kā viņa tēvs bija tam pavēlējis, un pasludināja visiem ļaudīm, kas bija Zarahemlas zemē, lai tādējādi tie varētu sapulcēties, lai ietu uz templi un dzirdētu vārdus, kurus viņa tēvs tiem sacīs.