Mosijas 15
  Footnotes

  15. nodaļa

  Tiek izskaidrots, kā Kristus ir gan Tēvs, gan Dēls. Viņš aizlūgs par Savu tautu un nesīs viņu pārkāpumus. Tie un visi svētie pravieši ir Viņa pēcnācēji. Viņš īsteno augšāmcelšanos. Maziem bērniem ir mūžīgā dzīve. Apmēram 148 g. pr. Kr.

  1 Un tad Abinadijs sacīja uz viņiem: Es gribu, lai jūs saprastu, ka aDievs pats nāks starp cilvēku bērniem un batpestīs Savu tautu.

  2 Un tādēļ, ka Viņš abūs miesā, Viņš tiks saukts par Dieva Dēlu, un, pakļaudams miesu bTēva gribai, būdams Tēvs un Dēls—

  3 Tēvs atādēļ, ka Viņš tika bieņemts ar Dieva spēku, un Dēls miesas dēļ, tā tapdams par Tēvu un par Dēlu—

  4 un viņi ir aviens Dievs, jā, patiesais bMūžīgais Debesu un Zemes cTēvs.

  5 Un tā miesai topot pakļautai Garam, vai kā Dēls Tēvam, būdami viens Dievs, aizcieš kārdinājumus un nepadodas kārdinājumiem, bet ļauj Savai tautai Sevi izsmiet un bšaustīt, un atmest, un cneatzīt.

  6 Un pēc visa tā, pēc tam, kad būs paveicis daudzus varenus brīnumus starp cilvēku bērniem, Viņš tiks vests, jā, patiesi a Jesaja sacīja, kā avs, kas paliek klusa pirms cirpšanas, tā Viņš bneatdarīja savu muti.

  7 Jā, patiesi tā Viņš tiks aizvests, asists krustā un nokauts, miesai topot pakļautai pat nāvei, un bDēla griba saplūdīs Tēva gribā.

  8 Un tā Dievs sarauj anāves saites, gūstot buzvaru pār nāvi; dodot Dēlam varu caizlūgt par cilvēku bērniem—

  9 uzkāpdams debesīs, būdams žēlastības pilns, piepildīts ar līdzjūtību pret cilvēku bērniem; nostādamies starp viņiem un taisnību; sarāvis nāves saites, uzņēmies uz aSevi viņu nekrietnības un viņu pārkāpumus, atpestījis viņus un bapmierinājis taisnības prasības.

  10 Un tagad es saku jums, kas pasludinās Viņa pēcnācējus? Lūk, es saku jums, kad Viņa dvēsele tiks ziedota par grēku, Viņš redzēs Savus apēcnācējus. Un tagad ko jūs sakāt? Kas būs Viņa pēcnācēji?

  11 Lūk, es saku jums, ka tas, kas uzklausījis apraviešu vārdus, jā, visus svētos praviešus, kas ir pravietojuši par Tā Kunga atnākšanu—es saku jums, ka visi tie, kas ir uzklausījuši viņu vārdus un ticējuši, ka Tas Kungs atpestīs Savu tautu, un raudzījušies pēc tās dienas savu grēku piedošanai, es saku jums, ka tie ir Viņa pēcnācēji jeb tie ir bDieva valstības mantinieki.

  12 Jo viņi ir tie, kuru grēkus aViņš ir nesis; viņi ir tie, par kuriem Viņš ir miris, lai atpestītu tos no viņu pārkāpumiem. Un tad, vai tie nav Viņa pēcnācēji?

  13 Jā, un vai pravieši nav Viņa pēcnācēji, katrs, kas atvēris savu muti lai pravietotu, kas nav kritis grēkā, es domāju visus svētos praviešus vienmēr kopš pasaule sākās? Es saku jums, ka tie ir Viņa pēcnācēji.

  14 Un viņi ir tie, kas apasludinājuši mieru, kas atnesuši labas vēstis par labo, kas pasludinājuši glābšanu un sacījuši Ciānai: tavs Dievs valda!

  15 Un ak, cik brīnišķas kalnos bija to kājas!

  16 Un vēl, cik brīnišķas kalnos ir to kājas, kas vēl joprojām sludina mieru.

  17 Un vēl, cik brīnišķas kalnos ir to kājas, kas vēl sludinās mieru, jā, no šī laika turpmāk un mūžīgi!

  18 Un lūk, es saku jums, tas vēl nav viss. Jo cik brīnišķas kalnos ir tā akājas, kas atnes labas vēstis, kas ir bmiera radītājs, jā, patiesi Tas Kungs, kas ir atpestījis Savu tautu; jā, Viņš, kas dāvājis glābšanu Savai tautai;

  19 jo, ja tas nebūtu pestīšanas dēļ, ko Viņš ir darījis Savai tautai, kas bija sagatavota no pasaules adibināšanas, es saku jums, ja tas nebūtu tā dēļ, visai cilvēcei vajadzētu biet bojā.

  20 Bet lūk, nāves saites tiks sarautas un Dēls valda, un Viņam ir vara pār mirušajiem, tādēļ Viņš īsteno mirušo augšāmcelšanos.

  21 Un tur nāk augšāmcelšanās, tieši apirmā augšāmcelšanās; jā, tas ir to augšāmcelšanās, kas ir bijuši un kas ir, un kas būs, līdz pat brīdim, kad augšāmcelsies Kristus—jo tā Viņš tiks saukts.

  22 Un tad visi pravieši un visi tie, kas ticējuši viņu vārdiem, vai visi tie, kas turējuši Dieva baušļus, augšāmcelsies pirmajā augšāmcelšanās reizē, tādēļ viņi ir pirmā augšāmcelšanās.

  23 Viņi ir uzcelti, lai adzīvotu ar Dievu, kas viņus ir atpestījis; tādējādi viņiem ir mūžīgā dzīve caur Kristu, kurš ir bsarāvis nāves saites.

  24 Un viņi ir tie, kam ir daļa pie pirmās augšāmcelšanās; un viņi ir tie, kas ir nomiruši pirms Kristus atnākšanas, būdami savā neziņā, jo tiem nebija sludināta aglābšana. Un tā Tas Kungs īsteno viņu atjaunošanu; un viņiem ir daļa pie pirmās augšāmcelšanās jeb mūžīgā dzīve, esot Tā Kunga atpestītiem.

  25 Un maziem abērniem arī ir mūžīgā dzīve.

  26 Bet skatieties un abīstieties, un trīciet Dieva priekšā, jo jums ir jātrīc; jo Tas Kungs neatpestī nevienu tādu, kas bsaceļas pret Viņu un cnomirst savos grēkos; jā, patiesi visus tos, kas gājuši bojā savos grēkos jebkad kopš pasaule sākās, kas tīši sacēlušies pret Dievu, kas zinājuši Dieva baušļus un nav tos turējuši; dviņi ir tie, kam enav daļas pie pirmās augšāmcelšanās.

  27 Tādēļ, vai jums nevajag trīcēt? Jo glābšana nenāk ne pie viena tāda; jo Tas Kungs nav atpestījis nevienu tādu; jā, Tas Kungs arī nevar tādus atpestīt, jo Viņš nevar noliegt pats Sevi; jo Viņš nevar noliegt ataisnību, kad tai ir sava prasība.

  28 Un tagad es saku jums, ka nāks laiks, kad Tā Kunga glābšana tiks apasludināta katrai tautai, ciltij, valodai un tautībai.

  29 Jā, Kungs, Tavi asargi pacels savu balsi, visi vienā balsī viņi gavilēs, jo tie redzēs paši savām acīm, kad Tas Kungs atkal atjaunos Ciānu.

  30 Gavilējiet priekā, dziediet kopā, jūs Jeruzālemes izpostītās vietas; jo Tas Kungs ir mierinājis Savu tautu, Viņš ir atpestījis Jeruzālemi.

  31 Tas Kungs ir atsedzis Savu svēto roku visu tautu acu priekšā, un visi zemes gali redzēs glābšanu, kas nāk no mūsu Dieva.