Mormon 7
  Footnotes

  Kapitulo 7

  Si Mormon midapit sa mga Lamanite sa ulahing mga adlaw sa pagtuo kang Kristo, modawat sa iyang ebanghelyo, ug aron maluwas—Ang tanan kinsa motuo sa Biblia motuo usab sa Basahon ni Mormon. Mga A.D. 385.

  1 Ug karon, tan-awa, ako buot nga mamulong sa asalin niini nga mga katawhan kinsa nakalingkawas, kon kini mao nga ang Dios mohatag ngadto kanila sa akong mga pulong, nga sila unta masayud sa mga butang sa ilang mga amahan; oo, ako mamulong nganha kaninyo, kamo nga salin sa balay ni Israel; ug kini mao ang mga pulong diin ako mamulong:

  2 Hibaloi ninyo nga kamo sakop sa abalay ni Israel.

  3 Hibaloi ninyo nga kamo kinahanglan maghinulsol, o kamo dili maluwas.

  4 Hibaloi ninyo nga kamo kinahanglan mobutang sa inyong mga hinagiban sa gubat, ug dili na mahimuot diha sa pagpaagas sa dugo, ug dili na mogamit kanila pag-usab, gawas kon kini sugo sa Dios.

  5 Hibaloi ninyo nga kamo kinahanglan makaangkon og akasayuran sa inyong mga amahan, ug maghinulsol sa tanan ninyong mga sala ug mga kadautan, ug bmotuo diha kang Jesukristo, nga siya mao ang Anak sa Dios, ug nga siya gipatay pinaagi sa mga Judeo, ug pinaagi sa gahum sa Amahan siya nabuhi pag-usab, diin siya nakaangkon og ckadaugan sa lubnganan; ug usab diha kaniya ang kahapdos sa kamatayon nabuntog.

  6 Ug siya mipahinabo sa apagkabanhaw sa mga patay, diin ang tawo mabanhaw aron mobarug sa atubangan sa iyang bhukmanan.

  7 Ug siya mipahinabo sa akatubsanan sa kalibutan, tungod niini siya nga hikaplagan nga bwalay kasaypanan sa iyang atubangan sa adlaw sa paghukom kini ihatag ngadto kaniya sa cpagpuyo sa atubangan sa Dios didto sa iyang gingharian, aron pag-awit sa walay hunong nga mga pagdayeg uban sa dkoro sa kahitas-an, ngadto sa Amahan, ug ngadto sa Anak, ug ngadto sa Espiritu Santo, nga eusa ka Dios, diha sa usa ka kahimtang sa fkalipay nga walay katapusan.

  8 Busa paghinulsol, ug pagpabunyag sa ngalan ni Jesus, ug paghupot sa aebanghelyo ni Kristo, nga ipahibalo kaninyo, dili lamang niini nga mga btalaan apan sa talaan usab nga modangat ngadto sa mga Hentil cgikan sa mga Judeo, diin ang mao nga talaan magagikan sa mga Hentil dnganha kaninyo.

  9 Kay tan-awa, akini gisulat sa tuyo nga kamo mahimo nga bmotuo niana; ug kon kamo motuo niana kamo motuo usab niini; ug kon kamo motuo niini kamo masayud mahitungod sa inyong mga amahan, ug usab ang kahibulongan nga mga buhat nga nahimo pinaagi sa gahum sa Dios diha kanila.

  10 Ug kamo usab masayud nga kamo mao ang usa ka salin sa binhi ni Jacob; busa kamo giihap uban sa mga katawhan sa unang pakigsaad; ug kon kini mao nga kamo motuo kang Kristo, ug gibunyagan, una uban sa tubig, unya uban sa kalayo ug uban sa Espiritu Santo, nagsunod sa apanig-ingnan sa atong Manluluwas, sumala niana nga siya misugo kanato, kini mahimo nga maayo diha kaninyo sa adlaw sa paghukom. Amen.