Ana Koaua te Burabeti ae Iotebwa Timiti
are mai imwaina are imwiina

Ana Koaua Te Burabeti Ae Iotebwa Timiti

Te burabeti ae Iotebwa Timiti n oin ana taeka ni kaineti ma reken Ana Boki Moomon, bon:

“N tairikin te … kauabwi ma teuana ni bong n te namwakaina ae Tebetembwa [1823] … I a tataro ao n onnon nakon te Atua ae Moan te Mwaaka. …

“I nanon au tai ni wewetea te Atua, I a noora te oota ae kaoti i nanon au ruu, ae tabe n rikirake ni karokoa ae e a raka riki ootan te ruu nakon ootan te tawanou, ao ngkekei naba ao e a kaoti te aomata i rarikin au kainiwene, n taarere waena, bwa a aki toko waena ma aontano.

“E kunnikainna n te niinira ae mwaawa ma n raka mainainana. E riao mainainana nakon mainainan bwaai aika I a tia n noori iaon te aonaba; ao I kakoaua bwa bon akea te bwai teuana n te aonaba ae kona ni karaoaki are e na raka riki mainainana ke raneaneana. Akea rabunan rauraun baina, ao baina naba, i etan touni baina; ai arona naba ma waena akea rabunaia, ai aron naba rangana, i etan nimoimoin waena. A bon aki karabaki naba roroana ma atuuna. I noria bwa akea riki kunnikaina ma ti te niinira aio, ibukina bwa e uki, n te aro are I kona n noora bwabwana.

“Tiaki ti ana niinira ae moan te mainaina, ma rabwatana ni kabane e mimitong n te aro ae e aki kona ni kabwarabwaraki, ao taraan ubuna bon titebo ma itin te baa. E rangi n oota te ruu, ma e aki bootau ma te oota are katobibiaki rabwatana iai. Ngke I moan taraia, I maaku; ma e waekoa ni kitanai te maaku.

“E weteai n arau, ao e tuangai bwa bon ngaia te tia uarongorongo are e kanakoaki mai iroun te Atua nakoiu, ao arana bon Moronaai; bwa iai au mwakuri ae N na karaoia mai iroun te Atua; ao e na riki arau bwa taekan te raoiroi ao te buakaka i buakoia ni kabane aaba, reeti, ma neewe, ke n tei ibukin te raoiroi ma te buakaka are tataekinaki i buakoia aomata ni kabane.

“E taku bwa iai te boki ae taunaki, are koreaki iaon bwaatua aika koora, are taekinaki iai rongorongoia aomata ake a maeka iaon te aba aio n taai ake ngkoa, ao te tabo are a roko mai iai. E taekinna naba bwa e koreaki i nanona bwaninin te Euangkerio ae e aki totoki, n aron taekinakina iroun te Tia Kamaiu nakoia kaain te aba aio n taai ake ngkoa;

“Iai naba atibu aika uoua aika kabaeaki rarikiia n te tirewa—ao atibu aikai a kabaeaki nakon otangan te bwabwa, ao a karika te bwai ae aranaki bwa te Urim ao te Tammim—ae a taunaki ma taian bwaatua; ao a aranaki aomata ake iai irouia ao a kabonganai atibu aikai bwa ‘taan mamata’ n taai ake ngkoa ke taai ake rimoa; ao e a tia te Atua ni katauraoi ibukin rairan te boki. …

“Ao e a manga tuangai riki bwa n te tai are a reke iai bwaatua irou ake e a tia n taekin—ma e tuai moa n roko te tai are a na karekeaki iai—N na riai n aki kaoti nakoia aomata; ke te otanga naba are iai te Urim ao te Tammim iai; ma ti nakoia ake I a tia n tuangaki bwa N na kaoti nakoia; ngkana I kaoti ao N na kamaunaki. Ngke e tabe n taetae nakoiu n taekin taian bwaatua, ao e a kaukaki au iango n te mii ni burabeti are I a kona iai n noora te tabo are a taunaki iai taian bwaatua, n te aro ae moan te oota ma ni maataata are I a bon ataa iai te tabo arei ngke I a roko iai.

“I mwin te marooro aio, ao I noria bwa e a katobibiaki rabwatan te aomata are taetae nakoiu, n te oota are e mena i nanon te ruu, ao e a waaki rake ni karokoa ae a manga roo nanon te ruu, ma ti rarikina n oota; ao, ngkekei naba I a noria bwa, ai aron, e a uki te kawai nako karawa, ao e a waerake ni karokoa ae e mauna, ao e a okira arona te ruu n arona are i mwaain rokon te oota mai karawa

“I a wene n iangoa kamiimin te bwai are e a tia n riki, ao ni korakora miimiiu ni bwaai ake a tia n taekinaki nakoiu iroun te tia uarongorongo ae raka ni kamimi aio; ao i nanon au tai n iango, I a noria bwa e a manga moanna naba n oota nanon au ruu, ao n te tai ae waekoa, e a manga kaoti riki te tia uarongorongo are mai karawa i rarikin au kainiwene.

“E waaki, ao e a manga taekin riki bwaai ake e a tia n taekin ni moan rokona, n akea kaokorona; ngke e tia ao e a taekin motikitaeka aika korakora ake a na roko nakon te aonaba, ma te kananoanga ae korakora man te rongo, te kabaang, ma aoraki aika kamamate; ao a na roko motikitaeka aika rawawata aikai i aon te aonaba n te roro aio. Ngke e tia n taekin bwaai aikai, e a manga waerake naba nako karawa n aron are karaoia mai mwaaina.

“N te tai aio ao a bon rin bwaai aikai n au kaantaninga, n te aro are a aki matu matau, ao I a wene n rootaki n te miimi ni bwaai ake I a tia n noori ao n ongo. Ma I a bon rangi ni kubanako riki ngke I a manga noora riki te tia uarongorongo arei i rarikin au kainiwene, ao ni manga ongo riki mai irouna kaokan ke manga taekinan riki nakoiu bwaai ake e a tia n taekin mai mwaina; ao n irianna ma te kauring nakoiu, n tuangai ae ane e na kataia ni kaririai Tatan (ibukin aron maiuia ni kainnano ana utu tamau), bwa N na karekei taian bwaatua bwa I aonga ni kaubwai mai iai. Aio are e a tuangai bwa N aki karaoia, ma n taku bwa a na akea te iango riki teuana ae e na rin n au kaantaninga ibukin karekean taian bwaatua ma ti ibukin mimitongin te Atua, ao N na aki kairaki n te iango riki teuana ma ti ibukin katean ueana; ngkana I aki N na aki kona ni karekei.

“I mwin kateniuan rokona, e a manga waerake riki nako karawa n aiaron are mai mwaina, ao I a manga tiku naba n iangoa aron kamiimiin te bwai are I a tibwa tia n rinanona; ao e aki maan i mwin waeraken te tia uarongorongo mai karawa aio mai irou n te kateniua n tai, ao e a tang te moa, ao I kunea bwa e kaani ngaina, bwa ngaia ara maroro e a ngaina ngainana.

“E aki maan ao I a teirake man au kainiwene, ao, n aron ae I tataneiai iai, I a waakin karaoan au beku ake a riai; ma ngke I kataia ni karaoi au beku n aron are I kakaraoi mai mwaaina, I a kunea bwa I a bon rootaki n te kua ae korakora n te aro are I aki kona ni karaoa te bwai teuana. E noria tamau, are e mwakuri irarikiu, bwa iai te bwai ae riki nakoiu ao e tuangai bwa N na oki nakon te auti. I a moana mwanangau ni kaineta te auti; ma, ngke I kataia n riaon te oo n otinako man te tabo n ununiki are ti mena iai, ao e a kitanai korakorau ni kabane, ao I a bwaka nako aontano n akea te bwai ae I kona ni karaoia, ao I aki ataa te bwai ae riki i nanon te tai ae aki maan.

“Te bwai are I moan uringnga bon te bwana are taetae nakoiu, are weteai n arau. I tararake ao I nora te tia uarongorongo naba arei n tei i etan atu, ni katobibiaki n te oota n aron are mai mwaaina. E a manga taekin riki bwai ake e a tia n taekin nakoiu n te tairiki are mai mwaaina, ao e tuangai bwa N na nakon tamau ao n tuangnga taekan te mi ni burabeti ao tua ake I a tia ni karekei.

“I ongeaba nako iai; I okira tamau are mena n te tabo n ununiki ao I taekin bwaai ni kabane nakoina. E kaeka nakoiu bwa bon mai iroun te Atua, ao e tuangai bwa N na nako ao ni karaoa are e a tia n tua te tia uarongorongo. I kitana te tabo n ununiki, ao I nako ni kawara te tabo are e tia n tuangai te tia uarongorongo bwa a taunaki iai taian bwaatua; ao ibukina bwa e rangi n teretere raoi te mi ni burabeti are reke irou ni kaineti ma ngaia, ao I waekoa ni kinaa te tabo arei n te tai are I roko naba iai.

“Ni kaan ma te kaawa aeManchester, n te aono ae Ontario, i New York, ao iai te tabuki teuana ae rangi ni bubura, ao e rietata riki nakon taian tabuki ake i rarikina. I maeaon te tabuki aio, n aki raroa mai taubukina, i aan te atibu ae rangi ni bubura, a wene iai taian bwaatua, i nanon te bwaoki ae te atibu. E matenten te atibu aio ma ni mron taubukina ni iterana are mai i eta, ao ni mmani nako mangeena, ngaia are e ti nooraki taubukina i aontano, ma mataniwiina ni katotobia e taunaki n te tano.

“Ngke I a tia ni kanakoa te tano, ao I a karekea te kai are N na ietia iai, are I a karinna i aan mataniwiin te atibu, ao I a ietia ma te korakora ae tau. I tara nanona, ao I a bon noori taian bwaatua, te Urim ao te Tammim, ao te otanga, n aron are taekinaki iroun te tia uarongorongo. E karaoaki te bwaoki are a wene i nanona n taian atibu aika katomaki n te bwai ae titebo ma te timanti. I kabin te bwaoki ao a kaweneaki iai uoua atibu aika wene ni bangaki, ao i aon atiibu aikai are a wene iai taian bwaatua ma bwaai riki tabeua irarikiia.

“I kataia ni kaotinakoi, ma I aki kariaiakaki iroun te tia uarongorongo, ao I manga tuangaki riki ae e tuai n roko tain kaotakiia, ao e na aki roko taina, ni karokoa aua te ririki man te tai arei; ma e tuangai bwa N na riai ni kawara te tabo arei teuana raoi te ririki man te tai aei, ao e na kaitibo ma ngai ikekei, ao N na riai ni kakaraoa aio ni karokoa are e roko te tai are N na anganaki iai taian bwaatua.

“N aron are I a tia n tuangaki, I a nanako ikekei ni katoa banen te ririki, ao ni katoa tai I kaitibo ma te tia uarongorongo arei ikekei, ma ni karekei kaetieti ma te atatai mai irouna ni katoa tain ara maroro, ni kaineti ma bwaai ake e na karaoi te Uea, ao e na kanga ao tera aron waakinan ueana ni boong aika kaitira. …

“N tokina e a roko te tai are N na karekei iai taian bwaatua, te Urim ao te Tammim, ao te otanga. Ni bongin Tebetembwa ae uabwi ma uoua, te ngaa wanibubua uabwi ma itiua, ngke I a tia n roko n te tabo are a taunaki iai n aron ae I taneiai iai n tokin te ririki teuana, ao e a anganai te tia uarongorongo mai karawa arei te kaetieti aio: bwa N na riai n onimakinaki ibukiia; bwa ngkana I kabuai ibukin au aki tararua, ke ibukin au aki tarabwai, N na motikaki roou; ma ngkana I kabanea korakorau ibukin kaawakinaia, ni karokoa ae e roko, ngaia te tia uarongorongo, bwa e na anai, ao a na bon kawakinaki raoi.

“E aki maan i mwina ao I a ataa bukin matoan taian kaetieti ake I anganaki ibukin tararuakia, ao bukin tera ngkai te tia uarongorongo e taekinna bwa ngkana I tia ni karaoa te mwakuri are kainnanoaki mai iroun ao e na roko n anai. Bwa i mwin te tai are e ataki naba iai bwa a mena irou, ao a korakora mwakuri ake a wakinaki ibukin anakia mai irou. A bane ni kabonganaki aanga ake a kona ni iangoaki ibukin te mwakuri aio. Te bwainikirinaki e rikirake ni kammaraki ma ni korakora nakon are mai mwaaina, ao a mwaiti botanaomata ake a tatauraoi n taai nako bwa a na anai mai irou ngkana a kona. Ma ni wanawanan te Atua, ao a teimatoa manoia n tikuia i nanon baiu, ni karokoa ae I tia ni katiai mai iai bwai ake a kantaningaki mai irou. Ngkanne, n aron te boraraoi, e a roko te tia uarongorongo bwa e na anai, ao I anganna; ao a mena i an ana tararua ni karokoa te bong aio, ae uoua ni Meei, tenga wanibubua tenibwi ma waniua.”

Ibukin te rongorongo ae bwaninin riki, noora Iotebwa Timiti—Rongorongo i nanon Te Bwaeao ae Bati Bona.

Te rongorongo ni kawai ae karekeaki mai aontano bwa bwanaia te botanaomata ae a taetae man te bubu, ao e rairaki nakon te taetae n taai aikai man ana bwaintutuaraoi ao mwaakan te Atua ma n taekinaki koauana mai karawa, ao e moan boretiaki nakon te aonaba n te Ingiriti n te ririki 1830 bwa The Book of Mormon (Ana Boki Moomon).