Kabwarabwarana
are mai imwaina are imwiina

Kabwarabwarana

Ana Boki Moomon bon te boki ae kanoan te koroboki ae tabu ae e kona ni kabootauaki ma te Baibara. Bon rongorongon ana mwakuri te Atua ma kaain Amerika ni kabuta ngkoa ao iai i nanona bwaninin te euangkerio ae akea tokina.

E koreaki te Boki aei irouia burabeti ake ngkoa aika a mwaiti rinanon tamnein taeka ni burabeti ao ni kaotioti. Aia taeka, ake a koreaki iaon bwaatua aika koora, a manga koreaki ao ma ni kakimototoaki iroun te burabeti ae te tia tau mwiin rongorongo ae Moomon. I nanon te reekoti ao e taekinaki iai rongorongoia uakoraki botannaomata aika a korakora. E roko te botannaomata are teuana mai Ierutarem n 600 I.K. ao i mwina a maenako ni uabaronga, ao a ataaki n araia aika Nibwaite ao Reimwanaite. Te botannaomata are teuana e a kaman roko riki n te tai are e kamangaoi iai neewe te Uea n te Taua are Bwabera. A ataaki te botannaomata aio n araia ae Iaretaite. I mwin ngaa n ririki ao a bane ni mate ma ti Reimwanaite ni maiu, ao bon ngaiia tekorakina mai buakoia aia bakatibu Inria ake i Amerika

Te bwai ae riki ae moan te kakawaki are koreaki i nanon Ana Boki Moomon bon taekan ana mwakuri ni ibuobuoki te Uea ae Iesu Kristo i buakoia Nibwaite n te tai ae aki maan i mwin mangautina. E kamatataaki iai reirein te euangkerio, e kamatataa naba te babaire ni kamaiu, ao e tuangiia naba aomata bwaai aika a riai ni karaoi bwa e aonga n reke irouia te rau n te maiu aio ao te kamaiuaki ae akea tokina n te maiu ae e na roko.

Ngke e a tia ana koroboki Moomon, e angan natina te mwaane ae Moronaai rongorongo akekei, are e karin tabeua oin ana taeka ao e a karabai taian bwaatua iaon te Tabuki are Kumora. N Tebetembwa 21, 1823, ao e a kaoti Moronaai aio, n te rabwata ae mimitong ae e a tia ni mangauti, nakon te burabeti ae Iotebwa Timiti ao e reireinna ni kaineti ma rongorongo ni kawai ma taekan ae a na rairaki nakon te taetae ni Ingiriti.

N te tai ae aki maan ao e a anganaki Iotebwa Timiti taian bwaatua, are e rairi man ana bwai n tutuaraoi ma mwaakan te Atua. E a tia ni boretiaki te rongorongo aio nakon taetae aika a mwaiti bwa te tia kakoaua riki teuana ae boou ma n raka ibukin Iesu Kristo bwa bon Natin te Atua ae maiu, ao bwa ni kabane ake a nakoina ao n ongeaba nakon tua ma otenanti n Ana euangkerio a na kamaiuaki.

Ni kaineti ma te rongorongo aio ao e taku te burabeti ae Iotebwa Timiti: “I tuangiia mataniwin te ekaretia bwa Ana Boki Moomon bon te boki ae te kabanea n eti mai buakon boki nako i aon te aonaba, ao bon ngaia kingin aan ara ekaretia, ao e na kaania riki te Atua te aomata man irirakin nanon reirei ake i nanona, nakon taian boki riki tabeua.”

N ikotaki ma Iotebwa Timiti ao e a tia te Uea ni kariaia tengaun ma temanna riki bwa a na noori bwaatua aika koora n oin mataia ao n riki bwa taan kakoaua aika a onoti ibukin koauan ma tabun Ana Boki Moomon. A tia ni koreaki aia koaua i nanon te boki aio n te atu ae “Aia Koaua Taan Kakoaua aika Teniman” ao “Aia Koaua Taan Kakoaua aika Waniman.”

Ti butimwaia aomata ni kabane n taabo nako bwa a na wareka Ana Boki Moomon, a na iangoia raoi inanoia te rongorongo are i nanona, ao i mwina a na butia te Atua, te Tama ae Akea Tokina, n aran Kristo ngkana e koaua te boki. Aomata aika a karaoa aio ao ni bubuti ma te onimaki e na reke irouia ni mwaakan te Tamnei ae Raoiroi aia koaua ibukin koauana ma tabuna. (Noora Moronaai 10:3–5.)

Aomata aika karekea te kakoaua ae tabu aio mai iroun te Tamnei ae Tabu a na ataia n te mwaaka naba aio bwa Iesu Kristo bon te Tia Kamaiua te aonaba, ao Iotebwa Timiti bon Ana tia kaotioti, ao Ana burabeti ni boong aika kaitira, ao Ana Ekaretia Iesu Kristo ibukiia Aika Itiaki ni Boong aika Kaitira bon abanuean te Uea are e a tia ni manga kateaki iaon te aonaba, ibukin te katauraoi i mwaain Kauaokin te Mesia.