Kabwarabwara ae Kimototo ibukin Ana Boki Moomon
are mai imwaina are imwiina

Te Kabwarabwara ae Kimototo ibukin Ana Boki Moomon

Ana Boki Moomon bon te rongorongo ae tabu ibukiia te botanaomata i Amerika ngkoa ao e koreaki i aon bwaatua aika taian biti. Bwaai are a reke mai iai kanoan te rekoti aio a irianaki ma aika kaotaki ikai:

  1. Ana Bwaatua Nibwaai, aika uoua aekaia: bwaatua aika a uarereke ao bwaatua aika a bubura. Bwaatua aika a Uarereke a katauaki iai bwaain te maiu n tamnei ao te mwakuri ni ibuobuoki ma aia reirei burabeti, ao angiin kanoan bwaatua aika a buubura bon taekan kanoan maiuia aomata ake a taekinaki (1 Nibwaai 9:2–4). E ngae n anne, man ana tai Motiaea, ao a taekinaki naba bwaai aika a kakawaki ibukin te maiu n tamnei i nanon bwaatua aika a buubura.

  2. Ana Bwaatua Moomon, aika kanoana bon kakimototoan rongorongo ake a koreaki iroun Moomon man ana bwaatua Nibwaai aika a buubura, ma kabwarabwara aika a rawata. I nanon naba taian bwaatua aikai bon reitan ana rongorongo Moomon ma rongorongo aika a karinaki iroun natina ae Moronaai.

  3. Ana Bwaatua Ita, are a taekinaki iai rongorongoia Iaretaite. E kakimototoaki te rongorongo aio iroun Moronaai, are e a karin naba oin ana kabwarabwara ao e boota te rongorongo aio ma te rongorongo ae tabangaki i an te atu ae “Ana Boki Ita.”

  4. Taian Bwaatua aika Buraati, aika a uotaki irouia ana botanaomata Riaai mai Ierutarem n te ririki 600 I.K. Kanoana bon “ana boki Mote aika nimaua, … ao rongorongoia naba Iutaia man moan rikin bwaai, … ni karokoa moan ana tautaeka Tetekia, uean Iuta; ao aia taeka ni burabeti naba burabeti aika a tabu” (1 Nibwaai 5:11–13). A mwaiti taian anaitaeka man bwaatua aikai, aika a taekin ana koroboki Itaia ma burabeti riki tabemwaang man te Baibara ao burabeti aika a aki oti n te Baibara, ae a oti i nanon Ana Boki Moomon.

N Ana Boki Moomon bon iai tebwi ma nimaua oin mwakoro i nanona, aika a ataaki bwa boki, ae aranaki n aran te aomata are e koroi, ma ti teuana ae kaokoro. Te moan mwakoro (taian boki aika onoua mai moana, n toki n Ana Boki Ominai) a rairaki man Ana bwaatua Nibwaai aika uarereke. I marenan ana boki Ominai ma ana boki Motiaea bon taeka aika a karinaki ae e aranaki bwa Ana Taeka Moomon. Taeka aika a karinaki aikai a tomai taian rongorongo ake a koreaki i aon bwaatua aika a uarereke ma rongorongo ake a kakimototoaki iroun Moomon man bwaatua aika a buubura.

Te kabanea n abwaabwaki ni mwakoro, man Motiaea ni karokoa Moomon mwakoro 7, bon rairan kakimototoan rongorongo iroun Moomon man ana bwaatua Nibwaai aika a bubura. Te kabanea ni mwakoro, bon man Ana boki Moomon mwakoro 8 ni karokoa tokin te boki, a koreaki iroun natin Moomon ae Moronaai, are ngke e tia ni korea rongorongon maiun tamana, ao e karaoa kakimototoan rongorongoia Iaretaite (ae ana boki Ita) ao rimwi riki e a karina te mwakoro ae e ataaki ngkai bwa ana boki Moronaai.

Tao n uakaan ma te ririki ae 421 N.K., Moronaai, ae te kabanea ni burabeti mai i buakoia Nibwaite, ae te tia koro rongorongo, e a kaina te rongorongo ae tabu ma ni karaba ibukin te Uea, bwa e na manga kaokaki ni boong aika kaitira, n aron are e taekinaki ni bwanaan te Atua rinanoia Ana burabeti ni kawai. N te ririki 1823 N.K., Moronaai aio, are e riki ngkanne bwa te aomata ae e a tia ni manga kautaki, e a kaoti nakon te Burabeti ae Iotebwa Timiti ao e anganna taian bwaatua ake a korobokiaki

Ni kaineti ma te boki aei: Te iteraniba ibukin atuuna are te oi, are i mwaain raoi te iteraniba ibukin kanoana, e bon anaaki man bwaatua ao bon mwakoron te koroboki ae tabu. Taian kabwarabwara ake aki taibinaki n te manrara, n aron are n 1 Nibwaai ao i mwain raoi Motiaea mwakoro 9, bon mwakoron naba te koroboki ae tabu. Kabwarabwara n te manrara, n aron are n atuun mwakoro, bon tiaki taian oi nakon te koroboki ma bon taian bwai n ibuobuoki n te kamatebwai ibukin kanakoraoan te wareware.

Tabeua kairua aika uarereke ni kanoana a tia ni reitinako ni booki aika boretiaki n taai aika nako n Ana Boki Moomon are e otinako n te Ingiriti. Iai n te boki aei kaetana ake a tara n riai ibukin katiteboan kanoana ma koroboki ake i mwaain boretiakina ao bokina ake a moan boretiaki ake a katauraoki i mwaain boretiakiia iroun te Burabeti ae Iotebwa Timiti.