Aia Koaua Taan Kakoaua aika Teniman
are mai imwaina are imwiina

Aia Koaua Taan Kakoaua Aika Teniman

E riai bwa e na ataaki n aaba, reeti, neewe, ma botannaomata ni kabaneia ake a na reke irouia te boki aio: Bwa ngaira i nanon ana akoi te Atua te Tama, ma ara Uea ae Iesu Kristo, ti a tia n noori bwaatua ake a taekinaki iai rongorongo aikai, are reekotiia ana botannaomata Nibwaai, ao Reimwanaite naba, tariia, ao ana botannaomata naba Iareta, ake a roko man te taua are e a tia n taekinaki. Ao ti ataia naba bwa a tia n rairaki man ana bwai n tituaraoi ma mwaakan te Atua, bwa e taekinna bwanaana nakoira; mangaia ae ti ataia ma te aki nanokokoraki bwa e koaua te boki aio. Ti kakoaua naba bwa ti a tia n noori taian koroboki iaon taian bwaatua; ao a tia ni kaotaki nakoira ni mwaakan te Atua, ao tiaki ni mwaakan te aomata. Ao ti kaotia naba ma te koaua, bwa e ruo ana anera te Atua mai karawa, ao e uoti ma ni kawenei i matara, ao ti taraia man noori taian bwaatua, ao koroboki ake iaoia; ao ti ataia bwa bon man ana akoi te Atua te Tama, ao ara Uea ae Iesu Kristo, ake ti a noori man tataekinna bwa a koaua bwaai aikai. Ao a bon kamiimii i matara. Ma e ngae n anne e tua bwanaan te Uea bwa ti riai n tataekin; mangaia ae, bwa ti aonga n ongeaba nakon ana tua te Atua ni kabane, ti na kaota koauan bwaai aikai. Ao ti ataia bwa ngkana ti kakaonimaki i nanon Kristo, ti na kaitiaki kunnikaira man raraaia aomata ni kabane, ao ni kuneaki n akea barekam i matan ana kaintoka ni motikitaeka Kristo, ao ti na manga maeka mangaia i karawa n aki toki. Ao te kamoamoaki e na nakon te Tama, ao nakon te Nati, ao nakon te Tamnei ae Raoiroi, ae te Atua ae ti temanna. Amen.

Oliver Cowdery

David Whitmer

Martin Harris