Iteraniba ibukin Atuuna
  Footnotes

  Ana
  Boki Moomon

  Kakoauan Taekan
  Iesu Kristo

  E boretiaki n
  Ana Ekaretia Iesu Kristo ibukiia Aika Itiaki ni Boong aika Kaitira

  Salt Lake City, Utah, USA

  A boretiaki moan boki n Ingiriti i
  Palmyra, New York, USA, n 1830