Iteraniba ibukin Atuuna
are mai imwaina are imwiina

Ana
Boki Moomon

Kakoauan Taekan
Iesu Kristo

E boretiaki n
Ana Ekaretia Iesu Kristo ibukiia Aika Itiaki ni Boong aika Kaitira

Salt Lake City, Utah, USA

A boretiaki moan boki n Ingiriti i
Palmyra, New York, USA, n 1830