Iteraniba ibukin Atuun Ana Boki Moomon
are mai imwaina are imwiina

Ana
Boki Moomon

Te Rongorongo ae Koreaki ni
Bain Moomon
i aon Bwaatua
ake a Anaaki man ana Bwaatua Nibwaai

Mangaia are, bon kakimototoan rongorongoia ana botanaomata Nibwaai, ao Reimwanaite naba—Ae koreaki nakoia Reimwanaite, aika nikiraia te bata are Iteraera; ao nakoia naba Iutaia ao Tientaire—E koreaki n te tua, ao n tamnein naba te taeka ni burabeti ao te kaotioti—E koreaki ao e kainaki, ao e karabaki iroun te Uea, bwa a aonga n aki uruakaki—Ao a na manga kaotaki n ana bwaintituaraoi ao mwaakan te Atua nakon aron rairana—E kainaki ni bain Moronaai, ao e karabaki iroun te Uea, bwa e na manga kaokaki n te tai are e a tia ni motikaki rinanoia Tientaire—Rairakina bon man ana bwaintituaraoi te Atua.

Kakimototoan te rongorongo are e anaaki naba man Ana Boki Ita, are rongorongoia ana botanaomata Iareta, ake a kamaenakoaki n te tai are e kamangaoa iai aia taetae aomata te Uea, ngke a katea te taua n nako karawa—Are e na kaotaki iai nakoia nikiraia te bata are Iteraera bwaai aika kakannato ake e a tia ni karaoi te Uea ibukiia aia bakatibu; ao bwa a aonga n ataa ana berita ae tabu te Uea, ao man aki tewenakoaki n aki toki—Ao ibukin naba anaakin nanoia Iutaia ma Tientaire bwa Iesu bon te Kristo, ae te Atua ae Akea Tokina, are e boni kaotia ngaia nakoia aaba ni kabane—Ao ngkai, ngkana arona bwa iai kaairua ao bon aia kaairua aomata; mangaia ae kam na aki kabuakakai ana bwai nako te Atua, bwa e aonga n akea barekami ae e na kuneaki i matan ana kaintekateka ni motikitaeka Kristo.

Moan rairana man bwaatua nakon te Ingiriti
iroun Iotebwa Timiti te Ataei