Aia Koaua Taan Kakoaua aika Waniman
are mai imwaina are imwiina

Aia Koaua Taan Kakoaua Aika Waniman

E riai bwa e na ataaki n aaba, reeti, neewe, ao ni botanaomata ni kabaneia ake a na reke irouia te boki aio: Bwa Iotebwa Timiti te Ataei., ae te tia raira te boki aio, e a tia ni kaoti nakoira taian bwaatua aika a tia n taekinaki, aika a tara ni koora; ao ti tau i nanon baira baana ake titebo mwaitia ma ake e a tia n rairi Timiti; ao ti noori naba taian koroboki ake titebo taraaia ma korobokin ngkoa, ma aron karaoaia aika kamimi. Ao ti tataekin bwaai aikai ma nanora ae koaua, bwa e a tia ni kaoti Timiti nakoira, ao ti noori ao ma n tabeki, ao ti ataia ma te aki nanokokoraki bwa iai iroun Timiti taian bwaatua aika ti a tia n taekin aikai. Ao ti anga arara nakon te aonaba, bwa ti na kakoaua nakon te aonaba ibukin bwaai ake ti a tia n noori. Ao ti aki taekina te kewe, te Atua bon ara tia kakoaua.

Christian Whitmer

Jacob Whitmer

Peter Whitmer te Ataei

John Whitmer

Hiram Page

Joseph Smith te Ikawai

Hyrum Smith

Samuel H. Smith