Kabwarabwaran tamnei
are mai imwaina are imwiina

Kabwarabwaran Tamnei

Christ and the rich young ruler

Te Uea ae Iesu Kristo

E koreaki iroun Heinrich Hofmann

Joseph Smith Jr.

Te Burabeti ae Iotebwa Timiti

E koreaki iroun Alvin Gittins

Noora “Ana Koaua te Burabeti ae Iotebwa Timiti,” iteraniba ⅹⅰ–ⅹⅴ

Liahona

E kunea te Riaona Riaai

E koreaki iroun Arnold Friberg

Noora 1 Nibwaai 16, iteraniba 41–45

Lehi and His People Arrive in the Promised Land

A roko Riaai ma ana botanaomata n te aba ni berita

E koreaki iroun Arnold Friberg

Noora 1 Nibwaai 18, iteraniba 51–54

Alma Baptizing in the Waters of Mormon

E bwabetito Aramwa i nanon Ranin Moomon

E koreaki iroun Arnold Friberg

Noora Motiaea 18, iteraniba 227–231

Samuel the Lamanite Prophesies

E taetae ni burabeti Tamuera ae te Reimwanaite

E koreaki iroun Arnold Friberg

Noora Ereman 16, iteraniba 521–523

Jesus Christ Visits the Americas

E kawara Amerika Iesu Kristo

E koreaki iroun John Scott

Noora 3 Nibwaai 11, iteraniba 551–554

Moroni Burying the Plates

Moronaai e taun aia rongorongo Nibwaite

E koreaki iroun Tom Lovell

Noora Moomon 8, iteraniba 618–622