Balaan ng mga Kasulatan
Mga Laragway


Mga Laragway

Litrato
Ang Ginuong Jesucristo

Ang Ginuong Jesucristo

Dibuho ni Heinrich Hofmann

Litrato
Ang Manalagna nga si Joseph Smith

Ang Manalagna nga si Joseph Smith

Dibuho ni Alvin Gittins

Tan-awa sa “Ang Panaksihon sang Manalagna nga si Joseph Smith,” mga pamihak ⅹⅰ–ⅹⅴ

Litrato
Nasapwan ni Lehi ang Liahona

Nasapwan ni Lehi ang Liahona

Dibuho ni Arnold Friberg

Tan-awa sa l Nefi 16, mga pamihak 42–46

Litrato
Si Lehi kag ang iya katawhan nag-abot sa duta nga ginpanaad

Si Lehi kag ang iya katawhan nag-abot sa duta nga ginpanaad

Dibuho ni Arnold Friberg

Tan-awa sa l Nefi 18, mga pamihak 53–56

Litrato
Si Alma nagabunyag sa mga Tubig sang Mormon

Si Alma nagabunyag sa mga Tubig sang Mormon

Dibuho ni Arnold Friberg

Tan-awa sa Mosias 18, mga pamihak 235–239

Litrato
Si Samuel nga Lamanhon nagapanagna

Si Samuel nga Lamanhon nagapanagna

Dibuho ni Arnold Friberg

Tan-awa sa Helaman 16, mga pamihak 562–565

Litrato
Si Jesucristo nagduaw sa kadutaan sang Amerika

Si Jesucristo nagduaw sa kadutaan sang Amerika

Dibuho ni John Scott

Tan-awa sa 3 Nefi 11, mga pamihak 595–599

Litrato
Si Moroni nagalubong sang kasulatan nga Nefinhon

Si Moroni nagalubong sang kasulatan nga Nefinhon

Dibuho ni Tom Lovell

Tan-awa sa Mormon 8, mga pamihak 666–670