Mga Laragway
antes dason

Mga Laragway

Christ and the rich young ruler

Ang Ginuong Jesucristo

Dibuho ni Heinrich Hofmann

Joseph Smith Jr.

Ang Manalagna nga si Joseph Smith

Dibuho ni Alvin Gittins

Tan-awa sa “Ang Panaksihon sang Manalagna nga si Joseph Smith,” mga pamihak ⅹⅰ–ⅹⅴ

Liahona

Nasapwan ni Lehi ang Liahona

Dibuho ni Arnold Friberg

Tan-awa sa l Nefi 16, mga pamihak 42–46

Lehi and His People Arrive in the Promised Land

Si Lehi kag ang iya katawhan nag-abot sa duta nga ginpanaad

Dibuho ni Arnold Friberg

Tan-awa sa l Nefi 18, mga pamihak 53–56

Alma Baptizing in the Waters of Mormon

Si Alma nagabunyag sa mga Tubig sang Mormon

Dibuho ni Arnold Friberg

Tan-awa sa Mosias 18, mga pamihak 235–239

Samuel the Lamanite Prophesies

Si Samuel nga Lamanhon nagapanagna

Dibuho ni Arnold Friberg

Tan-awa sa Helaman 16, mga pamihak 562–565

Jesus Christ Visits the Americas

Si Jesucristo nagduaw sa kadutaan sang Amerika

Dibuho ni John Scott

Tan-awa sa 3 Nefi 11, mga pamihak 595–599

Moroni Burying the Plates

Si Moroni nagalubong sang kasulatan nga Nefinhon

Dibuho ni Tom Lovell

Tan-awa sa Mormon 8, mga pamihak 666–670