Pauna
antes dason

Pauna

Ang Libro ni Mormon isa ka hut-ong sang balaan nga kasulatan nga kaanggid sang sa Biblia. Isa ini ka kasulatan sang pagpakigbagay sang Dios sa dumaan nga mga pumoluyo sang kadutaan sang Amerika kag nagaunod sang kabug-usan sang ebanghelyo nga dayon.

Ang libro ginsulat sang madamo nga dumaan nga mga manalagna paagi sa espiritu sang panagna kag bugna. Ang ila mga pulong, nga ginsulat sa mga lamina nga bulawan, ginsambit kag ginpalip-ot sang isa ka manalagnang-mamaragtas nga ginahingalanan kay Mormon. Ang kasulatan nagaasoy sang kasaysayan sang duha ka dalagko nga mga sibilisasyon. Ang isa naghalin sa Jerusalem sadtong 600 A.C. kag sang ulihi natunga sa duha ka mga pungsod, nga nakilala bilang mga Nefinhon kag mga Lamanhon. Ang isa nag-abot sing mas una sang labugayon sang Ginuo ang mga hinambalan sa Tore sang Babel. Ini nga grupo nakilala bilang mga Jarednon. Pagkaligad sang linibo ka tuig, ang tanan nagkalapapas luwas sa mga Lamanhon, kag sila amo ang panguna nga mga katigulangan sang Amerikano nga mga Indiyan.

Ang pinakatampok nga hitabo nga nasulat sa Libro ni Mormon amo ang personal nga pag-alagad sang Ginuong Jesucristo sa tunga sang mga Nefinhon pagkatapos gid sang Iya pagkabanhaw. Nagapahamtang ini sang mga doktrina sang ebanghelyo, nagabalay sang plano sang kaluwasan, kag nagasugid sa mga tawo kon ano ang dapat nila himuon agud makaangkon sang paghidaet sa sini nga kabuhi kag wala’y katapusan nga kaluwasan sa kabuhi nga magaabot.

Sang makompleto ni Mormon ang iya mga sinulatan, gintugyan niya ang kasaysayan sa iya anak nga si Moroni, nga nagdugang sang pila ka mga pulong nga iya kaugalingon kag gintago ang mga lamina sa Bungyod sang Cumora. Sang Septyembre 21, 1823, ang amo man nga Moroni, nga nian isa na ka ginhimaya, nabanhaw nga persona, nagpakita sa Manalagna nga si Joseph Smith kag nagpanulin sa iya mahiangot sa dumaan nga kasulatan kag ang natalana sini nga paglubad sa hinambalan nga Ingles.

Sa natalana nga panahon ang mga lamina gintugyan kay Joseph Smith, nga amo ang naglubad sang mga ini paagi sa hiyas kag gahum sang Dios. Ang kasulatan ginabantala karon sa madamo nga mga hinambalan bilang isa ka bag-o kag dugang nga saksi nga si Jesucristo Anak sang buhi nga Dios kag nga ang tanan nga magapalapit sa Iya kag magatuman sang mga layi kag mga ordinansa sang Iya ebanghelyo mahimo nga maluwas.

Nahanungod sini nga kasulatan ang Manalagna nga si Joseph Smith nagsiling: “Ginsugiran ko ang mga kauturan nga ang Libro ni Mormon amo ang labing husto sa ano man nga libro sa duta, kag amo ang bato nga pamag-ang sang aton relihiyon, kag ang isa ka tawo magmangin mas malapit sa Dios paagi sa pagsunod sang mga pagsulundan sini, sangsa diin man nga libro.”

Dugang pa kay Joseph Smith, ang Ginuo nagpanigana sang napulo’g isa pa gid nga makakita sang mga lamina nga bulawan sa ila mga kaugalingon agud mangin pinasahi nga mga saksi sang kamatuoran kag pagkadiosnon sang Libro ni Mormon. Ang ila sinulat nga mga panaksihon ginalakip diri sini bilang “Ang Panaksihon sang Tatlo ka mga Saksi” kag “Ang Panaksihon sang Walo ka mga Saksi.”

Ginaagda namon ang tanan nga mga tawo bisan diin sa pagbasa sang Libro ni Mormon, sa pagbinag-binag sa ila mga tagipusuon sang mensahe nga unod sini, kag nian sa pagpamangkot sa Dios, ang Wala’y Katapusan nga Amay, sa ngalan ni Cristo kon ang libro matuod. Yadtong magasunod sini nga paagi kag mamangkot sa pagtuo magaangkon sang isa ka panaksihon sang kamatuoran kag pagkadiosnon sini paagi sa gahum sang Balaan nga Espiritu. (Tan-awa sa Moroni 10:3–5.)

Yadtong nagaangkon sining diosnon nga saksi gikan sa Espiritu nga Balaan mahimo man nga makahibalo paagi sa amo man nga gahum nga si Jesucristo amo ang Manluluwas sang kalibutan, nga si Joseph Smith amo ang Iya manugbugna kag manalagna sa sining ulihing mga adlaw, kag nga Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw amo ang ginharian sang Ginuo nga ginpasad liwat sa duta, bilang pagpanghanda sa Ika-duha nga Pagkari sang Mesias.