Panaksihon sang Walo ka mga Saksi
antes dason

Ang Panaksihon sang Walo ka mga Saksi

Ginapahibalo sa tanan nga mga kapungsuran, mga kabikahan, mga hinambalan, kag katawhan, nga kon kay sin-o magadangat ini nga libro: Nga si Joseph Smith, Jun., ang taglubad sini nga libro, nagpakita sa amon sang mga lamina nga nahinambitan, nga bulawan sing panagway; kag kon ano kadamo ang mga panid nga nalubad na sining ginasiling nga si Smith amo man ang nakaptan sang amon mga kamot; kag amon man nakita ang mga nakurit diri sini, kag ini tanan may panagway sang mga sinadto nga pagkabuhat kag pulido ang pagkahimo. Kag ini amon ginapamatud-an sa mga pulong nga maligdong, nga ining si Smith nagpakita sa amon, tungod kay ini amon nakita kag nakaptan, kag amon napat-od nga yara kay Smith ang mga lamina nga amon nahinambitan. Kag amon ginahatag ang amon mga ngalan sa kalibutan, sa pagsaksi sa kalibutan sinang amon nakita. Kag kami wala nagabutig, saksi ang Dios sini.

Christian Whitmer

Jacob Whitmer

Peter Whitmer, Jun.

John Whitmer

Hiram Page

Joseph Smith, Sen.

Hyrum Smith

Samuel H. Smith