Tig-ulo nga Pamihak sang Libro ni Mormon
antes dason

Ang
Libro ni Mormon

Isa ka Kasaysayan nga Ginsulat
sang Kamot ni Mormon
sa mga Lamina
nga Ginkuha sa mga Lamina ni Nefi

Gani, isa ini ka pinalip-ot nga kasulatan sang katawhan ni Nefi, kag subong man sang mga Lamanhon—Ginsulat sa mga Lamanhon, nga amo ang mga salin sang panimalay sang Israel; kag subong man sa mga Judio kag Gentil—Ginsulat bilang kasuguan, kag subong man paagi sa espiritu sang panagna kag bugna—Ginsulat kag gintakpan, kag ginpatago sa Ginuo, agud ang mga ini indi madula—Kag magagwa paagi sa hiyas kag gahum sang Dios sa pagkapatpat sini—Gintakpan paagi sa kamot ni Moroni, kag ginpatago sa Ginuo, agud magagwa sa gintalana nga tion paagi sa Gentil—Ang pagkapatpat sini paagi sa hiyas sang Dios.

Isa ka pinalip-ot nga kasaysayan nga ginkuha man sa Libro ni Eter, nga amo ang kasulatan sang katawhan ni Jared, nga naglinapta sang panahon nga ginlabugay sang Ginuo ang hinambalan sang katawhan, sang nagapatindog sila sang tore agud makaabot sa langit—Nga magapakita sa mga salin sang panimalay sang Israel kon ano kadako nga mga butang ang ginhimo sang Ginuo sa ila mga katigulangan; kag nga ila mahibal-an ang mga kasugtanan sang Ginuo, nga wala sila pag-isikway sa wala’y katubtuban—Kag subong man sa pagpasanag sa Judio kag Gentil nga si Jesus amo ang Cristo, ang Wala’y Katapusan nga Dios, nga nagapakita sang iya kaugalingon sa tanan nga mga kapungsuran—Kag karon, kon may mga kasaypanan, ini mga sayop sang tawo; gani, indi pagpakalaina ang mga butang nga iya sang Dios, agud kamo makita nga wala’y musing sa hukom-lingkuranan ni Cristo.

Orihinal nga linubad gikan sa mga lamina pa-Ingles
ni Joseph Smith, Jun.