Balaan ng mga Kasulatan
Malip-ot nga Paathag nahanungod sa Libro ni Mormon


Malip-ot nga Paathag nahanungod sa Libro ni Mormon

Ang Libro ni Mormon isa ka sagrado nga kasulatan sang katawhan sa dumaan nga Amerika kag nakurit sa mga lamina nga metal. Ang mga sinulatan gikan sa diin ining kasulatan gintipon nagalakip sang mga masunod:

  1. Ang mga Lamina ni Nefi, nga may duha ka sahi: Ang magagmay nga mga lamina kag ang dalagko nga mga lamina. Ang nauna mas labi nga nagatutok sa espirituhanon nga mga bagay kag sang mga pag-alagad kag mga pinanudlo sang mga manalagna, samtang ang naulihi napuno kalabanan sang sekular nga maragtas sang natungdan nga katawhan (1 Nefi 9:2–4). Apang halin sa panahon ni Mosias, ang dalagko nga mga lamina nagalakip man sang mga bagay nga may tig-una nga espirituhanon nga importansya.

  2. Ang mga Lamina ni Mormon, nga nagaunod sang kasaysayan nga pinalip-ot ni Mormon gikan sa dalagko nga mga lamina ni Nefi, upod ang madamo nga mga panugdaon. Ini nga mga lamina nagaunod man sang isa ka kasugpon sang maragtas nga gin-asoy ni Mormon kag mga dugang sang iya anak nga si Moroni.

  3. Ang mga Lamina ni Eter, nga nagaasoy sang maragtas sang mga Jarednon. Ini nga kasulatan ginpalip-ot ni Moroni, nga nagsal-ot sang iya kaugalingon nga mga panugdaon kag ginlakip ang kasulatan sa kabilugan nga maragtas sa idalom sang tig-ulo nga “Libro ni Eter.”

  4. Ang mga Lamina nga Saway nga gindala sang katawhan ni Lehi gikan sa Jerusalem sadtong 600 A.C. Nagaunod ang mga ini sang “lima ka mga libro ni Moises, … kag subong man sang isa ka kasulatan sang mga Judio gikan sa ginsuguran, … padalayday tubtob sa pagsugod sang pagginahum ni Sedequias, hari sang Juda; kag subong man sang mga panagna sang balaan nga mga manalagna” (1 Nefi 5:11–13). Madamo nga mga sinambit nga mga pulong gikan sa sining mga lamina, nga nagahinambit kay Isaias kag iban pa nga mga manalagna sa biblia kag mga manalagna nga wala sa biblia, ang makita sa Libro ni Mormon.

Ang Libro ni Mormon nagaunod sang napulo’g lima ka mayor nga mga bahin ukon mga sinipak, nga nakilala, luwas sa isa, bilang mga libro, nga sa kinaandan ginatawag sa ngalan sang tig-una nga tagsulat sang mga ini. Ang una nga bahin (ang una nga anum ka mga libro, nga nagatapos sa Omni) isa ka linubad gikan sa magagmay nga mga lamina ni Nefi. Sa ulot sang mga libro ni Omni kag Mosias amo ang isa ka sinal-ot nga ginatawag ang mga Pulong ni Mormon. Ini nga sinal-ot nagaangot sang kasulatan nga nakurit sa magagmay nga mga lamina sa mga pinalip-ot nga kasulatan ni Mormon sa dalagko nga mga lamina.

Ang pinakamalawig nga bahin, nga nagalakip sang kaundan gikan sa Mosias tubtob sa Mormon kapitulo 7, amo ang isa ka linubad sang pinalip-ot nga kasulatan ni Mormon sang dalagko nga mga lamina ni Nefi. Ang panghingapos nga bahin, gikan sa Mormon kapitulo 8 tubtob sa katapusan sang libro, ginkurit ni Moroni nga anak ni Mormon, nga, pagkatapos niya nga mahuman ang kasulatan sang kabuhi sang iya amay, naghimo sang isa ka pinalip-ot nga kasulatan sang mga Jarednon (bilang ang libro ni Eter) kag sang ulihi gindugang ang mga bahin nga nakilala bilang ang libro ni Moroni.

Magkapin ukon magkulang sa tuig 421 P.C., si Moroni, ang katapusan sang mga manalagnang-mamaragtas nga Nefinhon, nagtakop sang sagrado nga kasulatan kag ginpatago ini sa Ginuo, agud ipagwa sa ulihing mga adlaw, suno sa gintagna sang tingug sang Dios paagi sa Iya dumaan nga mga manalagna. Sang 1823 P.C., ining amo man nga Moroni, nga nian isa na ka binanhaw nga persona, nagduaw sa Manalagna nga si Joseph Smith kag sang ulihi gintugyan ang kinurit nga mga lamina sa iya.

Nahanungod sini nga edisyon: Ang orihinal nga tig-ulo nga pamihak nga gilayon ginasundan sang pamihak sang mga kaundan, ginkuha gikan sa mga lamina kag kabahin sang sagrado nga kasulatan. Ang mga pauna nga naimprenta sa mga letra nga wala nagahilay patuo pareho sang sa 1 Nefi kag sang gilayon nga ginasundan sang Mosias kapitulo 9, kabahin man sang sagrado nga kasulatan. Ang mga pauna nga naimprenta sa mga letra nga nagahilay patuo pareho sang sa mga pamuno sang kapitulo indi orihinal nga mga kasulatan kundi mga bulig sa pagtuon nga ginlakip agud mangin mahapos ang pagbasa.

Pila ka diutay nga mga sayop sa teksto ang nakalusot sa nagliligad nga mga edisyon sang Libro ni Mormon nga ginbantala sa Ingles. Ini nga edisyon nagaunod sang mga koreksyon nga ginatan-aw nga nagakabagay agud dalhon ini nga sinulatan suno sa mga sinulatan antes sang pagbantala kag sa nahauna nga mga edisyon nga gin-koreksyonan sang Manalagnang si Joseph Smith.