Balaan ng mga Kasulatan
Panaksihon sang Tatlo ka mga Saksi


Ang Panaksihon sang Tatlo ka mga Saksi

Ginapahibalo sa tanan nga mga kapungsuran, mga kabikahan, mga hinambalan, kag katawhan, nga kon kay sin-o magadangat ini nga libro: Nga kami, paagi sa grasya sang Dios nga Amay, kag sang aton Ginuong Jesucristo, nakakita sang mga lamina nga nagaunod sini nga kasulatan, nga amo ang kasulatan sang katawhan ni Nefi, kag subong man sang mga Lamanhon, nga ila mga kauturan, kag subong man sang katawhan ni Jared, nga naghalin sa tore nga nahinambitan. Kag amon man nahibal-an nga ang mga ini ginlubad paagi sa hiyas kag gahum sang Dios, kay ang iya tingug nagpahayag sini sa amon; gani nahibal-an namon sing pat-od nga ang libro matuod. Kag nagapamatuod man kami nga amon nakita ang mga kinurit nga yara sa mga lamina; kag ang mga ini ginpakita sa amon paagi sa gahum sang Dios, kag indi sang tawo. Kag amon ginapahayag sa mga pulong nga maligdong, nga isa ka anghel sang Dios ang nagpanaog gikan sa langit, kag iya gindala kag ginbukad sa atubang sang amon mga mata, nga amon gintan-aw kag nakita ang mga lamina, kag ang mga nakurit diri sini; kag nahibal-an namon nga ini paagi sa grasya sang Dios nga Amay, kag sang aton Ginuong Jesucristo, nga amon nakita kag nagapamatuod nga ining mga butang matuod. Kag ini makatilingala sa amon mga mata. Wala’y sapayan, ang tingug sang Ginuo nagsugo sa amon nga kami dapat nga magpamatuod sini; gani, agud magtuman sang mga kasuguan sang Dios, nagapahayag kami sang panaksihon nahanungod sining mga butang. Kag nahibal-an namon nga kon kami magmatutom kay Cristo, makakasan namon ang amon mga panapton sang dugo sang tanan nga mga tawo, kag makita nga wala’y musing sa atubang sang hukom-lingkuranan ni Cristo, kag magapuyo upod sa iya sing wala’y katapusan sa mga langit. Kag ang kadungganan mangin sa Amay, kag sa Anak, kag sa Balaan nga Espiritu, nga isa ka Dios. Amen.

Oliver Cowdery

David Whitmer

Martin Harris